11

Tháp Ba-bên

1Lúc ấy, cả nhân loại đều nói một thứ tiếng. 2Khi đến phương Đông, họ tìm thấy đồng bằng trong xứ Si-nê-a, liền định cư tại đó. 3,4Họ bảo nhau: "Chúng ta hãy làm gạch nung trong lửa xây một thành phố vĩ đại, có cái tháp cao ngất trời xanh, danh tiếng chúng ta sẽ tồn tại muôn đời. Như thế, chúng ta sẽ sống đoàn tụ khỏi bị tản lạc khắp mặt đất." Vậy, họ đúc từng tảng gạch lớn, dùng nhựa làm hồ, khởi công xây cất.
5Chúa Hằng Hữu xuống xem thành phố và cái tháp loài người đang xây. 6Ngài phán: "Này, họ chỉ là một dân tộc, cùng nói một thứ tiếng, và họ bắt đầu làm công việc này. Rồi chẳng có gì ngăn cản những việc họ định làm. 7Chúng Ta hãy xuống làm xáo trộn ngôn ngữ để họ không hiểu lời nói của nhau." 8Chúa Hằng Hữu làm cho họ tản lạc khắp mặt đất, không tiếp tục xây thành phố nữa. 9Vì thế, thành phố đó gọi là Ba-bên (nghĩa là xáo trộn) vì Chúa Hằng Hữu đã làm xáo trộn tiếng nói cả thế giới, và phân tán loài người khắp mặt đất.

Gia-phả của Áp-ram

10Đây là dòng dõi Sem. Hai năm sau nước lụt, Sem được 100 tuổi sinh A-bác-sát. 11Sau khi sinh A-bác-sát, Sem còn sống 500 năm, sinh con trai con gái.
12A-bác-sát được 35 tuổi sinh Sê-lách. 13Sau khi sinh Sê-lách, A-bác-sát còn sống 403 năm, sinh con trai con gái.
14Sê-lách được 30 tuổi sinh Hê-be. 15Sau khi sinh Hê-be, Sê-lách còn sống 403 năm, sinh con trai con gái
16Hê-be được 34 tuổi sinh Bê-léc. 17Sau khi sinh Bê-léc, Hê-be còn sống 430 năm, sinh con trai con gái.
18Bê-léc được 30 tuổi sinh Rê-hu. 19Sau khi sinh Rê-hu, Bê-léc còn sống 209 năm, sinh con trai con gái.
20Rê-hu được 32 tuổi sinh Sê-rúc. 21Sau khi sinh Sê-rúc, Rê-hu còn sống 207 năm, sinh con trai con gái.
22Sê-rúc được 30 tuổi sinh Na-cơ. 23Sau khi sinh Na-cơ, Sê-rúc còn sống 200 năm, sinh con trai con gái.
24Na-cơ được 29 tuổi sinh Tha-rê. 25Sau khi sinh Tha-rê, Na-cơ còn sống 119 năm, sinh con trai con gái.
26Tha-rê được 70 tuổi sinh Áp-ram, Na- cơ và Ha-ran.
27Đây là dòng dõi Tha-rê: Tha-rê sinh Áp-ram, Na-cơ và Ha-ran. Ha-ran sinh Lót. 28Ha-ran mất sớm tại quê hương (xứ U-rơ của người Canh-đê), khi Tha-rê hãy còn sống.
29Áp-ram và Na-cơ cưới vợ. Vợ Áp-ram là Sa-rai, vợ Na-cơ là Minh-ca, con gái Ha- ran. Em Minh-ca là Ích-ca. 30Sa-rai son sẻ, không có con.
31Tha-rê đem Áp-ram, con mình, Lót con Ha-ran, cháu nội mình, và Sa-rai, dâu mình, ra khỏi U-rơ của người Canh-đê, để đến xứ Ca-na-an. 32Nhưng khi đến Ha-ran thì họ định cư.
33Tha-rê thọ 250 tuổi, và qua đời tại Ha-ran.