11

Tug pem thuam Npanpee

1Taag nrho tej tuabneeg huv nplajteb puavleej paub tuab yaam lug hab swv tej lug ib yaam nkaus. 2Thaus puab tswv moog rua saab nub tuaj mas moog txug ib lub taj ntawm Sina tebchaws tes txawm ua vaaj ua tsev nyob hov ntawd. 3Puab nyag taug nyag has tas, “Peb ca le tuaj ua ke ua thwv cib muab hlawv kuas tawv.” Puab txawm muaj thwv cib swv ib yaam le pob zeb, hab muaj roj aav nplaum swv ib yaam le moov swb. 4Puab has tas, “Ca le tuaj, peb rhawv ib lub nroog hab ua ib tug pem thuam kuas lub hauv sab moog nto ntuj, hab ca peb ua kuas peb tau koob meej. Yog peb tsw ua le ntawd peb yuav tswv rw quas sua moog thoob nplajteb.” 5Yawmsaub nqeg lug saib lub nroog ntawd hab tug pem thuam kws tuabneeg ua hov. 6Mas Yawmsaub has tas, “Saib maj, cov tuabneeg nuav yog tuab haiv tuabneeg hab puab suavdawg has tuab yaam lug. Nuav yog qhov kws puab nyav chiv ua xwb, mas nwgnuav yog puab xaav ua ib yaam daabtsw los puab yeej ua kuas tau xwb. 7Ca peb nqeg moog ua kuas puab tej lug ntxhuv tsw sws thooj sub ib leeg has ib leeg txhad tsw nkaag sab.” 8Yawmsaub txhad ua rua puab tawg rw quas sua hov ntawd moog thoob nplajteb, puab txhad tso tseg tsw ua lub nroog ntawd lawm. 9Vem le nuav txhad hu lub nroog ntawd ua Npanpee, vem qhov chaw ntawd Yawmsaub ua rua puab tej lug ntxhuv thoob nplajteb. Hab Yawmsaub ua rua puab tawg rw quas sua qhov ntawd moog thoob nplajteb.

Xeeb caaj ceg

(1VKk. 1:24-27)

10Ntawm nuav moog yog Xeeb caaj ceg. Dhau dej nyaab ob xyoos, thaus Xeeb noob nyoog muaj ib puas xyoo mas nwg muaj tug tub Apasa. 11Thaus Xeeb muaj tug tub Apasa lawm, nwg tseed nyob tau tswb puas xyoo hab muaj tub muaj ntxhais ntxwv.
12Apasa noob nyoog muaj peb caug tswb xyoos le muaj tug tub Sela. 13Thaus Apasa muaj tug tub Sela lawm, nwg tseed nyob tau plaub puas peb xyoos hab muaj tub muaj ntxhais ntxwv.
14Sela noob nyoog muaj peb caug xyoo le muaj tug tub Enpaw. 15Thaus Sela muaj tug tub Enpaw lawm, nwg tseed nyob tau plaub puas peb xyoos hab muaj tub muaj ntxhais ntxwv.
16Enpaw noob nyoog muaj peb caug plaub xyoos le muaj tug tub Pele. 17Thaus Enpaw muaj tug tub Pele lawm, nwg tseed nyob tau plaub puas peb caug xyoo hab muaj tub muaj ntxhais ntxwv.
18Pele noob nyoog muaj peb caug xyoo le muaj tug tub Le‑u. 19Thaus Pele muaj tug tub Le‑u lawm, nwg tseed nyob tau ob puas cuaj xyoos hab muaj tub muaj ntxhais ntxwv.
20Le‑u noob nyoog muaj peb caug ob xyoos le muaj tug tub Xelu. 21Thaus Le‑u muaj tug tub Xelu lawm, nwg tseed nyob tau ob puas xyaa xyoo hab muaj tub muaj ntxhais ntxwv.
22Xelu noob nyoog muaj peb caug xyoo le muaj tug tub Nahau. 23Thaus Xelu muaj tug tub Nahau lawm, nwg tseed nyob tau ob puas xyoo hab muaj tub muaj ntxhais ntxwv.
24Nahau noob nyoog muaj neeg nkaum cuaj xyoos le muaj tug tub Thela. 25Thaus Nahau muaj tug tub Thela lawm, nwg tseed nyob tau ib puas kaum cuaj xyoos hab muaj tub muaj ntxhais ntxwv.
26Thela noob nyoog muaj xyaa caum xyoo le muaj tug tub Aplaa hab Nahau hab Halaa.

Thela caaj ceg

27Ntawm nuav moog yog Thela caaj ceg. Thela muaj peb tug tub yog Aplaa, Nahau hab Halaa. Halaa tug tub yog Lauj. 28Halaa tuag ua nwg txwv Thela ntej rua huv lub tebchaws kws yug nwg, yog huv cov Kheentia lub moos Aw. 29Aplaa hab Nahau kuj tau quaspuj. Aplaa quaspuj hu ua Xalai, Nahau quaspuj hu ua Meekha. Meekha yog Halaa le ntxhais. Halaa yog Meekha hab Ixakha txwv. 30Xalai tsw xeeb tub mas tsw muaj mivnyuas.
31Thela coj nwg tug tub Aplaa hab nwg tug xeeb ntxwv Lauj kws yog Halaa tug tub hab Xalai kws yog nwg tug nyaab, kws yog nwg tug tub Aplaa quaspuj, mas puab tawm huv cov Kheentia lub moos Aw yuav tswv moog rua Khana‑aa tebchaws. Tassws thaus puab lug txug ntawm lub moos Halaa puab txawm nyob hov ntawd. 32Thela noob nyoog muaj ob puas tswb xyoos, Thela txawm tuag rua huv lub moos Halaa lawm.