11

Tus pej thuam Npanpee

1Tag nrho tej neeg hauv ntiajteb puavleej paub tib yam lus thiab siv tej lus ib yam nkaus. 2Thaum lawv tsiv mus rau sab hnub tuaj mas mus txog ib lub tiaj ntawm Sina tebchaws ces txawm ua vaj ua tsev nyob qhov ntawd. 3Lawv nyias taus nyias hais tias, “Peb cia li tuaj ua ke ua thwv cib muab hlawv kom tawv.” Lawv txawm muaj thwv cib siv ib yam li pob zeb, thiab muaj roj av nplaum siv ib yam li hmoov zeb sib. 4Lawv hais tias, “Cia li tuaj, peb rhawv ib lub nroog thiab ua ib tug pej thuam kom lub ntsis siab mus nto ntuj, thiab cia peb ua kom peb tau koob meej. Yog peb tsis ua li ntawd peb yuav khiav ri sua mus thoob ntiajteb.” 5Yawmsaub nqes los saib lub nroog ntawd thiab tus pej thuam uas neeg ua ntawd. 6Mas Yawmsaub hais tias, “Saib maj, cov neeg no yog tib haiv neeg thiab lawv sawvdaws hais tib yam lus. No yog qhov uas lawv nyuam qhuav pib ua xwb, mas nimno yog lawv xav ua ib yam dabtsi los lawv yeej ua kom tau xwb. 7Cia peb nqes mus ua kom lawv tej lus ntxhov tsis sib thooj kom ib leeg hais ib leeg thiaj tsis nkag siab.” 8Yawmsaub thiaj ua rau lawv tawg ri sua qhov ntawd mus thoob ntiajteb, lawv thiaj tso tseg tsis ua lub nroog ntawd lawm. 9Vim li no thiaj hu lub nroog ntawd ua Npanpee, vim qhov chaw ntawd Yawmsaub ua rau lawv tej lus ntxhov thoob ntiajteb. Thiab Yawmsaub ua rau lawv tawg ri sua qhov ntawd mus thoob ntiajteb.

Xeeb caj ces

(1VKk. 1:24-27)

10Ntawm no mus yog Xeeb caj ces. Dhau dej nyab ob xyoos, thaum Xeeb hnub nyoog muaj ib puas xyoo mas nws muaj tus tub Apasa. 11Thaum Xeeb muaj tus tub Apasa lawm, nws tseem nyob tau tsib puas xyoo thiab muaj tub muaj ntxhais ntxiv.
12Apasa hnub nyoog muaj peb caug tsib xyoos li muaj tus tub Sela. 13Thaum Apasa muaj tus tub Sela lawm, nws tseem nyob tau plaub puas peb xyoos thiab muaj tub muaj ntxhais ntxiv.
14Sela hnub nyoog muaj peb caug xyoo li muaj tus tub Enpaw. 15Thaum Sela muaj tus tub Enpaw lawm, nws tseem nyob tau plaub puas peb xyoos thiab muaj tub muaj ntxhais ntxiv.
16Enpaw hnub nyoog muaj peb caug plaub xyoos li muaj tus tub Pele. 17Thaum Enpaw muaj tus tub Pele lawm, nws tseem nyob tau plaub puas peb caug xyoo thiab muaj tub muaj ntxhais ntxiv.
18Pele hnub nyoog muaj peb caug xyoo li muaj tus tub Le‑u. 19Thaum Pele muaj tus tub Le‑u lawm, nws tseem nyob tau ob puas cuaj xyoos thiab muaj tub muaj ntxhais ntxiv.
20Le‑u hnub nyoog muaj peb caug ob xyoos li muaj tus tub Xelu. 21Thaum Le‑u muaj tus tub Xelu lawm, nws tseem nyob tau ob puas xya xyoo thiab muaj tub muaj ntxhais ntxiv.
22Xelu hnub nyoog muaj peb caug xyoo li muaj tus tub Nahau. 23Thaum Xelu muaj tus tub Nahau lawm, nws tseem nyob tau ob puas xyoo thiab muaj tub muaj ntxhais ntxiv.
24Nahau hnub nyoog muaj nees nkaum cuaj xyoos li muaj tus tub Thela. 25Thaum Nahau muaj tus tub Thela lawm, nws tseem nyob tau ib puas kaum cuaj xyoos thiab muaj tub muaj ntxhais ntxiv.
26Thela hnub nyoog muaj xya caum xyoo li muaj tus tub Aplas thiab Nahau thiab Halas.

Thela caj ces

27Ntawm no mus yog Thela caj ces. Thela muaj peb tug tub yog Aplas, Nahau thiab Halas. Halas tus tub yog Lauj. 28Halas tuag ua nws txiv Thela ntej rau hauv lub tebchaws uas yug nws, yog hauv cov Kheedia lub moos Aw. 29Aplas thiab Nahau kuj tau pojniam. Aplas pojniam hu ua Xalai, Nahau pojniam hu ua Meekha. Meekha yog Halas li ntxhais. Halas yog Meekha thiab Ixakha txiv. 30Xalai tsis xeeb tub mas tsis muaj menyuam.
31Thela coj nws tus tub Aplas thiab nws tus xeeb ntxwv Lauj uas yog Halas tus tub thiab Xalai uas yog nws tus nyab, uas yog nws tus tub Aplas pojniam, mas lawv tawm hauv cov Kheedia lub moos Aw yuav tsiv mus rau Khana‑as tebchaws. Tiamsis thaum lawv los txog ntawm lub moos Halas lawv txawm nyob qhov ntawd. 32Thela hnub nyoog muaj ob puas tsib xyoos, Thela txawm tuag rau hauv lub moos Halas lawm.