11

Rơñan Babel

1Blung hlâo, abih bang mơnuih amăng lŏn tơnah anai hơmâo kơnơ̆ng sa tơlơi pơhiăp laih anŭn yua kơnơ̆ng hơdôm boh hiăp hrup đôč. 2Tơdang ƀing gơñu rơbat hyu amăng tring gah ngŏ̱, ƀing gơñu truh amăng anih tơhnă̱ ƀơi anih lŏn Sinar laih anŭn dŏ pơ anŭn. 3Tơdơi kơ anŭn ƀiă, ƀing gơñu pơlaĭ kơ tơdruă gơñu tui anai, “Nă, brơi ƀing ta pơkra pơtâo ƀrĭk bĕ hăng čuh ñu sui amăng apui.” Tui anŭn, ƀing gơñu hơmâo khul ƀrĭk kiăng kơ ma̱n pơdơ̆ng laih anŭn ia čai ƀlit kiăng kơ pơkle̱p tơdruă khul ƀrĭk anŭn. 4Laih anŭn ƀing gơñu laĭ, “Nă, ră anai brơi ƀing ta pơdơ̆ng đĭ bĕ sa boh plei prŏng hơmâo sang kơtŭm hăng rơñan hlŏng truh pơ adai, tui anŭn brơi ƀing ta pơjing bĕ sa boh anăn hing ang kơ ta pô, laih anŭn ƀing ta ƀu čơlah čơlap amăng djŏp lŏn tơnah dơ̆ng tah.”
5Giŏng anŭn, Yahweh trŭn lăng ƀơi plei prŏng sang kơtŭm hơmâo rơñan anŭn jing anih ƀing ană mơnuih hơmâo ma̱n đĭ laih. 6Tui anŭn, Yahweh laĭ tui anai, “Anai nê, ƀing gơñu jing sa kơnung djuai laih anŭn pơhiăp sa tơlơi pơhiăp hrup; anai kơnơ̆ng jing tơlơi blung hlâo amăng lu tơlơi ƀing gơñu hlak ngă đôč. Ƀrư̆ tui ƀing gơñu či dưi ngă hơget tơlơi ƀing gơñu kiăng yơh! 7Bĕ ƀing ta trŭn laih anŭn pơlŭk lăk hĭ boh hiăp gơñu, tui anŭn ƀing gơñu ƀu či dưi thâo hluh kơ tơdruă dơ̆ng tah.” 8Tui anŭn, Yahweh pơčơlah hĭ abih bang ƀing gơñu amăng djŏp lŏn tơnah laih anŭn ƀing gơñu lui hĭ tơlơi ma̱n pơdơ̆ng đĭ plei prŏng anŭn. 9Plei prŏng anŭn arăng iâu Babel, yuakơ pơ anih anŭn yơh Yahweh hơmâo pơlŭk lăk hĭ laih abih boh hiăp ƀing mơnuih; laih anŭn mơ̆ng anŭn mơ̆n, Yahweh pơčơlah hĭ ƀing gơñu amăng djŏp lŏn tơnah.

Mơ̆ng Kơnung Djuai Sem Truh Kơ Kơnung Djuai Abram

(1 Hră Ruai 1:24-27)

10Anai yơh jing hră čih pioh kơ ƀing kơnung djuai Sem. Dua thŭn tơdơi kơ ia li̱ng, hlak Sem hơmâo sa-rơtuh thŭn laih, ñu jing ama kơ Arpaksad. 11Tơdơi kơ hơmâo Arpaksad, ñu hơdip rơma-rơtuh thŭn dơ̆ng laih anŭn ăt hơmâo rai ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi pơkŏn mơ̆n.
12Hlak Arpaksad hơmâo klâopluh-rơma thŭn, ñu jing ama kơ Sêlah; 13tơdơi kơ ñu hơmâo Sêlah, ñu hơdip pă̱-rơtuh hăng klâo thŭn dơ̆ng laih anŭn ăt hơmâo rai ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi pơkŏn mơ̆n.
14Hlak Sêlah hơmâo klâopluh thŭn, ñu jing ama kơ Eber; 15tơdơi kơ ñu hơmâo Eber, ñu hơdip pă̱-rơtuh hăng klâo thŭn dơ̆ng laih anŭn ăt hơmâo ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi pơkŏn mơ̆n.
16Hlak Eber hơmâo klâopluh-pă̱ thŭn, ñu jing ama kơ Peleg; 17tơdơi kơ ñu hơmâo Peleg, ñu hơdip pă̱-rơtuh klâopluh thŭn dơ̆ng laih anŭn ăt hơmâo rai ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi pơkŏn mơ̆n.
18Hlak Peleg hơmâo klâopluh thŭn, ñu jing ama kơ Reu; 19tơdơi kơ ñu hơmâo Reu, ñu hơdip dua-rơtuh hăng duapăn thŭn dơ̆ng laih anŭn ăt hơmâo rai ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi pơkŏn mơ̆n.
20Hlak Reu hơmâo klâopluh-dua thŭn, ñu jing ama kơ Serug; 21tơdơi kơ ñu hơmâo Serug, ñu hơdip dua-rơtuh hăng tơjuh thŭn dơ̆ng laih anŭn ăt hơmâo ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi pơkŏn mơ̆n.
22Hlak Serug hơmâo klâopluh thŭn, ñu jing ama kơ Nahôr; 23tơdơi kơ ñu hơmâo Nahôr, ñu hơdip dua-rơtuh thŭn dơ̆ng laih anŭn ăt hơmâo ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi pơkŏn mơ̆n.
24Hlak Nahôr hơmâo duapluh-duapăn thŭn, ñu jing ama kơ Terah; 25tơdơi kơ ñu hơmâo Terah, ñu hơdip sa-rơtuh pluh-duapăn thŭn dơ̆ng laih anŭn ăt hơmâo ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi pơkŏn mơ̆n.
26Tơdang Terah tơjuhpluh thŭn, ñu jing ama kơ Abram, Nahôr laih anŭn Haran.

Ƀing Kơnung Djuai Terah

27Anai yơh jing hră čih pioh ƀing kơnung djuai Terah. Terah jing ama kơ Abram, Nahôr laih anŭn Haran. Haran jing ama Lot 28laih anŭn ñu djai amăng anih arăng pơanăn Ur, jing amăng lŏn čar ƀing Khaldi, tơdang ama ñu Terah ăt dŏ hơdip đôč. 29Haran ăt jing ama kơ HʼMilkah laih anŭn kơ HʼIskah mơ̆n. Abram laih anŭn Nahôr le̱ng kơ hơmâo sang anŏ. Anăn bơnai Abram jing HʼSarai; laih anŭn anăn bơnai Nahôr jing HʼMilkah, jing ană adơi ñu Haran. 30HʼSarai jing sa čô đah kơmơi plao; ñu ƀu dưi hơmâo ană ôh.
31Terah mă ba ană ñu Abram, tơčô ñu Lot jing ană Haran, laih anŭn hơđŭ ñu HʼSarai jing bơnai ană ñu Abram, laih anŭn ƀing gơñu tơbiă hrŏm hơbĭt mơ̆ng anih Ur amăng lŏn čar ƀing Khaldi nao truh pơ lŏn Kanaan. Samơ̆ tơdang ƀing gơñu nao truh pơ anih Haran, ƀing gơñu dŏ pơ anŭn.
32Terah djai ƀơi anih anai hlak ñu hơmâo dua-rơtuh hăng rơma thŭn.