12

Yawmsaub hu Aplas

1Yawmsaub hais rau Aplas tias, “Koj cia li tawm hauv koj lub tebchaws thiab tawm hauv koj cov kwvtij thiab koj txiv lub tsev mus rau lub tebchaws uas kuv yuav qhia rau koj. 2Kuv yuav tsa koj ua ib haiv neeg loj thiab kuv yuav foom koob hmoov rau koj thiab ua rau koj lub npe nrov nto moo lug mus, mas koj yuav ua rau lwm tus tau koob hmoov. 3Kuv yuav foom koob hmoov rau cov uas foom koob hmoov rau koj. Kuv yuav tsawm foom cov uas foom koj tsis zoo. Ib tsoom neeg hauv lub ntiajteb yuav tau koob hmoov ntawm koj los.”
4Mas Aplas kuj mus raws li Yawmsaub tau hais rau nws. Lauj kuj nrog nws mus thiab. Thaum Aplas tawm hauv lub moos Halas mus nws hnub nyoog muaj xya caum tsib xyoos. 5Aplas coj nws tus pojniam Xalai thiab Lauj uas yog nws tus kwv li tub, thiab ib puas tsav yam uas lawv khwv tau thiab tej tub qhe uas lawv tau hauv lub moos Halas, mas lawv tsiv mus rau Khana‑as tebchaws. Thaum mus txog Khana‑as tebchaws lawm, 6Aplas txawm mus zuj zus txog lub chaw tseem ceeb ntawm lub moos Sekhee, yog mus txog tus ntoo xeeb ntawm Maule. Lub sijhawm ntawd cov Khana‑as nyob hauv lub tebchaws ntawd. 7Mas Yawmsaub los tshwm rau Aplas pom thiab hais tias, “Lub tebchaws no kuv yuav pub rau koj caj ces.” Aplas txawm ua ib lub thaj qhov ntawd rau Yawmsaub uas los tshwm rau nws pom. 8Nws tshais chaw qhov ntawd mus rau lub roob uas nyob lub moos Npe‑ee sab hnub tuaj ces txawm tsa tsev ntaub tsuam qhov ntawd, lub moos Npe‑ee nyob sab hnub poob, lub moos Ai nyob sab hnub tuaj. Nws txawm ua ib lub thaj rau Yawmsaub qhov ntawd thiab tuav Yawmsaub lub npe thov Yawmsaub. 9Aplas kuj tshais chaw mus zuj zus ib ntus ib ntus mus rau nram Neke.

Aplas nyob hauv Iyi tebchaws

10Muaj kev tshaib nqhis hauv lub tebchaws. Aplas txawm tsiv mus nyob ib ntus nram Iyi tebchaws, vim yog hauv Khana‑as tebchaws muaj kev tshaib nqhis heev. 11Thaum mus yuav txog Iyi tebchaws, Aplas hais rau nws tus pojniam Xalai tias, “Kuv paub tias koj yog ib tug pojniam zoo nkauj. 12Thaum cov neeg Iyi pom koj, lawv yuav hais tias, ‘Tus pojniam no yog yawg ntawd li pojniam,’ ces yuav muab kuv tua pov tseg yuav tseg koj nyob. 13Koj cia li hais tias koj yog kuv li muam xwv lawv thiaj ua zoo rau kuv vim yog muaj koj thiab lawv thiaj tseg kuv txojsia vim yog saib rau koj.” 14Thaum Aplas nkag mus txog hauv Iyi tebchaws lawm, cov Iyi pom tias tus pojniam zoo nkauj heev. 15Thaum Falau cov tub teg tub taws pom nws lawm, lawv txawm qhuas nws rau Falau. Lawv txawm coj Xalai mus rau hauv Falau lub tsev. 16Mas Falau ua zoo rau Aplas heev vim yog saib rau Xalai. Aplas thiaj tau yaj tau nyuj tau txiv nees luav, thiab tau tub qhe nkauj qhev thiab tej maum nees luav thiab tej ntxhuav.
17Tiamsis Yawmsaub ua mob phem loj los raug Falau thiab nws tsev neeg vim yog tim Xalai uas yog Aplas tus pojniam. 18Falau thiaj hu Aplas tuaj thiab hais tias, “Koj ua dabtsi li no rau kuv? Ua cas koj tsis hais tias tus pojniam no yog koj li pojniam? 19Ua cas koj hais tias nws yog koj li muam, kuv thiaj coj nws los ua kuv tus pojniam? Koj tus pojniam nyob no nawj, cia li coj nws mus thiab khiav tawm mus.” 20Falau hais txog Aplas rau nws cov tub teg tub taws mas lawv thiaj xa Aplas thiab nws tus pojniam thiab tej qhov txhia chaw uas nws muaj huvsi rov mus.