13

Aplas thiab Lauj sib ncaim

1Aplas thiab nws tus pojniam txawm tawm hauv Iyi tebchaws coj txhua yam uas nws muaj mus txog Neke. Lauj kuj nrog nws mus thiab.
2Aplas muaj tsiaj txhu thiab nyiaj thiab kub nplua mias. 3Nws tsiv ntawm Neke ib ntus zuj zus mus txog lub moos Npe‑ee, yog lub chaw uas yav dhau los nws tau tsa tsev ntaub rau ntu nruab nrab lub moos Npe‑ee thiab lub moos Ai, 4thiab yog lub chaw uas yav nram ntej nws tau ua lub thaj cia. Thiab Aplas tuav Yawmsaub lub npe thov qhov ntawd. 5Lauj uas nrog Aplas ua ke kuj muaj yaj muaj tshis thiab muaj nyuj tsheej pab thiab muaj tej tsev ntaub. 6Lub tebchaws yug tsis tau ob tug nyob ua ke vim ob tug muaj tsiaj txhu coob qhov txhia chaw ntau kawg li mas tebchaws tsis txaus ob tug nyob ua ke. 7Aplas cov tub qhe yug tsiaj thiab Lauj cov tub qhe yug tsiaj kuj sib cav sib ceg. Lub sijhawm ntawd cov Khana‑as thiab cov Pelixai tseem nyob hauv lub tebchaws ntawd.
8Aplas thiaj hais rau Lauj tias, “Tsis txhob cia wb sib cav sib ceg thiab tsis txhob cia koj cov tub qhe yug tsiaj thiab kuv cov tub qhe yug tsiaj sib cav sib ceg, rau qhov wb yog tej txiv tub. 9Lub tebchaws huvsi nyob ntawm koj xubntiag no. Koj cia li ncaim ntawm kuv mus. Yog koj mus rau sab laug kuv yuav mus rau sab xis, lossis yog koj mus rau sab xis kuv yuav mus rau sab laug.” 10Lauj tsa muag ntsia mas pom tias lub tiaj ntawm ntug dej Yaladee mus txog lub moos Xau‑a muaj dej zoo txhua qhov ib yam li Yawmsaub lub vaj thiab ib yam li Iyi tebchaws. No yog ua ntej uas Yawmsaub tsis tau ua kom lub moos Xaudoo thiab lub moos Kaumaula puam tsuaj. 11Lauj thiaj xaiv lub tiaj ntawm ntug dej Yaladee rau nws, thiab Lauj txawm mus rau sab hnub tuaj, ob tug thiaj sib ncaim. 12Aplas nyob hauv Khana‑as tebchaws hos Lauj mus nyob hauv tej moos nram tiaj, thiab nws tshais tsev ntaub mus nyob ze lub moos Xaudoo. 13Cov neeg hauv lub moos Xaudoo ua phem ua txhaum loj rau Yawmsaub.
14Thaum Lauj ncaim Aplas lawm, Yawmsaub hais rau Aplas tias, “Koj tsa muag ntsia ntawm qhov chaw uas koj nyob no mus rau sab ped sab nrad sab hnub tuaj sab hnub poob. 15Tag nrho lub tebchaws uas koj pom no kuv yuav muab pub rau koj thiab koj caj ces mus ib txhis. 16Kuv yuav ua kom koj caj ces coob yam li tej hmoov av, leejtwg suav txheeb tej hmoov av thiaj li suav txheeb koj caj ces. 17Koj cia li sawv tsees mus ncig kom thoob plaws lub tebchaws no rau sab ntev thiab sab dav huvsi, rau qhov kuv yuav muab lub tebchaws no rau koj.” 18Aplas thiaj tshais tsev ntaub los nyob ze cov ntoo xeeb ntawm Male uas nyob ntawm Heploo, thiab nws ua ib lub thaj rau Yawmsaub qhov ntawd.