14

Vua Sô-đôm và vua Gô-mô tranh chiến cùng vua Kết-rô-lao-me và các vua đồng minh

1Lúc ấy chiến tranh xảy ra trong xứ. Am- ra-phên, vua Si-nê-a, A-ri-óc, vua Ê-la-sa, Kết-rô-lao-me, vua Ê-lam và Ti-đanh, vua Gô-im 2đem quân tiến công Bê-ra, vua Sô- đôm, Biệt-sa, vua Gô-mô, Si-náp, vua Át- ma, Sê-mê-be, vua Xê-bô-im, và vua Bê-la (tức là Xoa). 3Năm vua này đóng quân tại thung lũng Si-đôn (tức là Biển Mặn).
4Trong mười hai năm, họ tùng phục Kết-rô- lao-me, nhưng sang năm thứ mười ba thì nổi loạn.
5Một năm sau, Kết-rô-lao-me và các vua đồng minh đem quân chinh phạt dân Rê- pha-im tại Ách-tê-rốt Cạt-na-im, dân Xu- xim tại Ham, dân Ê-mim tại đồng bằng Ki- ri-a-ta-im, 6dân Hô-rít tại núi Sê-i-rơ cho đến Ên-Ba-ran, gần sa mạc. 7Các vua quay lại Ên-mích-phát (tức là Ca-đe) xâm lược lãnh thổ dân A-ma-léc, và dân A-mo tại Ha- xa-xôn Tha-ma.
8Vua Sô-đôm, vua Gô-mo, vua Át-ma, vua Xê-bô-im và vua Bê-la (tức là Xoa) đem quân dàn trận trong thung lũng Si-đim 9để chống lại Kết-rô-lao-me, vua Ê-lam, Ti- đanh, vua Gô-im, Am-ra-phên, vua Si-nê-a và A-ri-óc, vua Ê-la-sa (năm vua chống bốn).
10Thung lũng Si-đim có nhiều hố nhựa, quân của vua Sô-đôm và vua Gô-mo thua chạy, một phần rơi xuống hố, phần còn lại trốn lên núi. 11Quân thắng trận cướp và đem đi tất cả tài sản, lương thực trong thành Sô- đôm và Gô-mo. 12Họ cũng bắt Lót - cháu Áp-ram - ở Sô-đôm, và cướp đoạt tài sản.

Áp-ram giải cứu Lót

13Một người chạy thoát, đến báo tin cho Áp-ram người Hy-bá, ngụ tại chòm cây sồi của Mam-rê người A-mo, anh của Êch-côn và A-ne. Ba anh em đều kết thân với Áp- ram.
14Khi Áp-ram hay tin Lót bị bắt, liền tập họp 318 tôi tớ đã huấn luyện, sinh trưởng trong nhà, đuổi theo đoàn quân xâm lăng cho đến Đan. 15Đang đêm, ông chia quân tiến công, đánh đuổi quân địch cho đến Hô- ba, về phía bắc Đa-mách. 16Ông lấy lại tất cả tài sản đã mất, cũng đem Lót về, cùng tài sản, đàn bà và dân chúng.
17Áp-ram chia quân đồng loạt tiến công ban đêm, đánh bại địch quân và truy nã chúng đến tận Hô-ba, phía bắc Đa-mách. Áp-ram chiếm lại tất cả tài sản đã mất và đem Lót, cháu mình, trở về với tài sản của cháu, cùng với đám phụ nữ và dân chúng.

Mên-chi-xê-đéc

18Sau khi chiến thắng Kết-rô-lao-me và các vua đồng minh, Áp-ram quay về. Vua Sô-đôm ra đón người trong Trũng các vua. 19Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem và là thầy tế lễ của Thượng Đế Chí cao, đem bánh và rượu ra đón Áp-ram. 20Mên-chi-xê-đéc chúc phước cho Áp-ram rằng:
"Cầu Thượng Đế Chí cao ban phước lành cho Áp-ram, Ngài là Đấng sáng tạo đất trời.
Thượng Đế Chí cao đáng được ca ngợi.
Vì Ngài đã giao nạp quân thù vào tay ngươi!"
Áp-ram dâng cho thầy tế lễ một phần mười tài sản và chiến lợi phẩm.
21Vua Sô-đôm yêu cầu Áp-ram: "Ông chỉ cần giao trả người lại cho chúng tôi, còn tài vật xin ông cứ giữ lại!" 22Nhưng Áp-ram đáp: "Tôi đã thề trước Chúa là Thượng Đế Tối cao - Đấng đã sáng tạo trời đất 23rằng tôi không lấy vật gì của vua cả, dù một sợi chỉ hay dây giày cũng không, để vua đừng nói: "Nhờ ta mà nó giàu!" 24Tôi không lấy gì cả, ngoại trừ số thực phẩm mà đám gia nhân đã ăn và phần chiến lợi phẩm chia cho các chiến sĩ đã theo tôi chiến đấu. Hãy để cho A-ne, Êt-côn và Mam-rê lãnh phần của họ đi!"