14

Aplaa paab Lauj

1Thaus ntawd vaajntxwv Alafee kws kaav Sina, hab vaajntxwv Ali‑au kws kaav lub moos Eelaxa hab vaajntxwv Khentaula‑aumaw kws kaav lub moos Elaa, hab vaajntxwv Thintaa kws kaav lub moos Kauyi, 2cov vaajntxwv nuav ua rog rua vaajntxwv Npela kws kaav lub moos Xauntoo hab vaajntxwv Npisa kws kaav lub moos Kaumaula hab vaajntxwv Sinaj kws kaav lub moos Ama hab vaajntxwv Semenpaw kws kaav lub moos Xenpau‑i hab tug vaajntxwv kws kaav lub moos Npelas, kws yog lub moos Xau‑a. 3Cov vaajntxwv nuav sau zog ua ke rua ntawm lub taj Xinti (kws yog Havtxwv Ntsev.) 4Cov vaajntxwv nuav tau zwm rua vaajntxwv Khentaula‑aumaw tau kaum ob xyoo, tassws xyoo kaum peb puab tau faav xeeb. 5Mas xyoo kws kaum plaub Khentaula‑aumaw hab cov vaajntxwv kws koom nwg ntawd tuaj ua rog yeej cov tuabneeg Lefa‑i ntawm lub moos Athalau Khana‑i, hab cov tuabneeg Xuxis ntawm lub moos Haa, hab cov Emi ntawm lub moos Savekhiliyatha‑i, 6hab cov tuabneeg Hauli peg tej roob Xe‑i moog txug lub moos Eepalaa kws nyob npuas tebchaws moj saab qhua. 7Mas puab tig rov lug txug lub moos Eemixafa kws yog lub moos Khante, puab kov yeej cov Amalej lub tebchaws hab kov yeej cov Amaulai kws nyob huv lub moos Haxaxoothama. 8Mas Xauntoo tug vaajntxwv hab Kaumaula tug vaajntxwv hab Ama tug vaajntxwv hab Xenpau‑i tug vaajntxwv hab Npela kws yog Xau‑a tug vaajntxwv kuj tawm moog rua ntawm lub taj Xinti 9ua rog rua vaajntxwv Khentaula‑aumaw kws kaav lub moos Elaa hab vaajntxwv Thintaa kws kaav lub moos Kauyi hab vaajntxwv Alafee kws kaav Sina, hab vaajntxwv Ali‑au kws kaav lub moos Eelaxa, plaub tug vaajntxwv ua rog rua tswb tug vaajntxwv. 10Lub taj Xinti muaj qhov roj aav nplaum thoob plawg, mas thaus Xauntoo tug vaajntxwv hab Kaumaula tug vaajntxwv tswv lug, muaj qee leej txawm poob rua huv cov qhov roj ntawd, cov kws tshuav tswv taag rua peg tej roob. 11Cov yeeb ncuab txhad tuaj muab puab tej hov txhua chaw mov noj huv Xauntoo hab Kaumaula huvsw sau zog moog lawm. 12Puab kuj kuav hlo Lauj kws yog Aplaa tug kwv le tub kws nyob huv lub moos Xauntoo hab nwg tej hov txhua chwm huvsw moog lawm hab.
13Mas muaj ib tug dha dim huv tshaav rog tuaj has rua Aplaa kws yog tuabneeg Henplais paub. Aplaa nyob ze Maale cov ntoo xeeb. Maale yog tuabneeg Amaulai, nwg kwvtij yog Ekhau hab Anaw, puab cov nuav nrug Aplaa sws raug zoo. 14Thaus Aplaa nov tas nwg tug kwvtij txheeb raug nteg coj moog lawm, tes nwg txawm coj nwg cov tuabneeg kws yug huv nwg tsev kws nwg qha kuas txawj ua rog peb puas kaum yim leej lawv moog cuag ntawm lub moos Ntaaj. 15Thaus tsaus ntuj Aplaa txhad faib nwg cov tub rog ua tej paab tej pawg, nwg hab nwg cov tub qhe txhad txeem moog ntaus yeeb ncuab hab muab lawv moog txug lub moos Haunpa kws nyob ntawm lub nroog Ntamaxaka saab peg. 16Mas nwg muab tau tej hov txhua chaw huvsw rov lug hab coj tau Lauj kws yog nwg tug kwv le tub hab nwg tej hov txhua chaw hab tej quaspuj hab nwg cov tuabneeg huvsw rov lug.

Mekhixente foom koob moov rua Aplaa

17Thaus Aplaa moog tua yeej Khentaula‑aumaw hab cov vaajntxwv kws koom nrug Khentaula‑aumaw rov qaab lug, mas tug vaajntxwv huv lub moos Xauntoo tawm tuaj tog Aplaa ntawm lub haav Save (kws yog lub Haav Vaajntxwv). 18Hab Mekhixente kws yog vaajntxwv huv lub moos Xalee coj ncuav hab cawv txwv maab tuaj tog. Mekhixente yog Vaajtswv kws luj dua ndais tug pov thawj, 19mas nwg foom koob moov rua Aplaa has tas,
  “Thov Vaajtswv kws luj dua ndais
   kws tswm lub ntuj hab lub nplajteb
   pub koob moov rua Aplaa lauj.
  20Qhuas Vaajtswv tug luj dua ndais,
   kws muab koj cov yeeb ncuab
   rua huv koj txhais teg.”
Aplaa txawm muab txhua yaam kws nwg coj lug hov ib feem huv kaum pub rua Mekhixente.
21Xauntoo tug vaajntxwv has rua Aplaa tas, “Thov muab cov tuabneeg rua kuv xwb, tej hov txhua chaw koj ca le coj moog yuav.” 22Aplaa has rua Xauntoo tug vaajntxwv tas, “Kuv tub tsaa teg twv rua Vaajtswv Yawmsaub tug luj dua ndais kws tswm ntuj tswm teb tas, 23kuv tsw yuav ib txuj xuv lossws ib txuj hlua khau lossws ib yaam daabtsw kws yog koj le, sub koj txhad has tsw tau tas, Kuv txhawb Aplaa nplua nuj. 24Kuv tsw yuav ib yaam daabtsw le, tsuas yog yuav tej zaub mov kws kuv cov tuabneeg tau noj lawm hab cov tuabneeg kws nrug kuv moog le feem xwb, yog Anaw, Ekhau hab Maale le feem. Ca puab coj puab le feem moog.”