16

HʼHagar Laih Anŭn Yismaêl

1Hlak anai HʼSarai, bơnai Abram ƀu hơmâo ană kơ Abram ôh. Samơ̆ ñu hơmâo sa čô hlŭn mơ̆ng Êjip anăn gơ̆ HʼHagar, 2tui anŭn ñu laĭ hăng Abram, “Yahweh hơmâo pơgăn hĭ laih kâo ƀu hơmâo ană ôh. Tui anŭn, hiam yơh tơdah ih nao dŏ hrŏm hăng hlŭn kâo; năng ai ñu či hơmâo rai ană jing pô či tŏ tui ƀing ta.” Abram tŭ ư hăng tơlơi HʼSarai laĭ. 3Tui anŭn, tơdơi kơ Abram hơmâo hơdip amăng lŏn Kanaan pluh thŭn laih, bơnai ñu HʼSarai jao HʼHagar hlŭn ñu, mơnuih Êjip anŭn, kơ Abram kiăng kơ jing bơnai hle̱ gơ̆.
4Abram dŏ hrŏm hăng HʼHagar laih anŭn gơ̆ ƀă. Tơdang HʼHagar thâo krăn ñu pô hơmâo pi kian laih, ñu pơang ñu pô hăng djik djak kơ khua ñu HʼSarai.
5Giŏng anŭn, HʼSarai pơhiăp hăng Abram, “Mơ̆ng ih yơh HʼHagar hơmâo djik djak laih kơ kâo. Kâo pô jao ñu kơ ih, laih kơ ñu thâo krăn ñu hơmâo ƀă laih, ñu djik djak kơ kâo, samơ̆ ih ƀu pơgăn hĭ ñu ôh. Rơkâo kơ Yahweh phat kơđi bĕ tŏng krah ih hăng kâo!”
6Abram laĭ glaĭ, “Anai nê, hlŭn ih dŏ gah yŭ kơ tơlơi git gai ih; ngă bĕ kơ ñu hơget tơlơi ih pơmĭn jing hiam hloh.” Giŏng anŭn, HʼSarai ƀuăh pơkra HʼHagar; tui anŭn yơh HʼHagar đuaĭ kơdŏp hĭ mơ̆ng anŭn.
7Ling jang Yahweh bưp HʼHagar ƀơi sa anih ia bluh amăng tơdron ha̱r ƀơi jơlan nao pơ anih Sur. 8Ling jang anŭn tơña, “Ơ HʼHagar, hlŭn HʼSarai hơi, mơ̆ng pă ih rai laih anŭn pơpă ih či nao lĕ?”
 Ñu laĭ glaĭ, “Kâo hlak đuaĭ kơdŏp mơ̆ng khua kâo HʼSarai.”
9Giŏng anŭn, ling jang Yahweh anŭn laĭ kơ ñu, “Wơ̆t glaĭ bĕ kơ khua ih laih anŭn jao bĕ ih pô kơ tơlơi dưi ñu.”
10Giŏng anŭn, ling jang anŭn laĭ kơ ñu dơ̆ng, “Kâo či pơlar kơnung djuai ih, tui anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi yap ƀing gơñu.” 11Ling jang anŭn laĭ dơ̆ng,
  “Ih ră anai hlak pi kian
   laih anŭn či hơmâo sa čô ană đah rơkơi.
  Ih či pơanăn ñu Yismaêl,
   yuakơ Yahweh hơmâo hơmư̆ laih tơlơi ih iâu kwưh kơ tơlơi tơnap tap.
  12Ană ih či hơdip đuaĭ hyu kar hăng sa drơi aseh glai;
   ñu či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng rĭm čô
  laih anŭn rĭm čô či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu,
   laih anŭn ñu či hơdip ataih mơ̆ng ƀing ayŏng adơi ñu yơh.”
13Tui anŭn, HʼHagar pơanăn kơ Yahweh jing Pô pơhiăp hăng ñu, “Ih jing El Roi, kiăng laĭ, Pô hơmâo ƀuh kâo.” Yuakơ gơ̆ laĭ, “Ră anai kâo hơmâo ƀuh laih Ơi Adai jing Pô hơmâo ƀuh laih kâo.” 14Anŭn yơh jing tơhơnal tơlơi yua hơget arăng pơanăn amăng ia tŏng krah Khades hăng Bered jing Beêr-Lahai-Roi, kiăng laĭ, “Amăng Ia Pô Hơdip Hơmâo Ƀuh Laih Kâo.” Amăng ia anŭn ăt dŏ truh kơ ră anai.
15Tui anŭn, HʼHagar hơmâo rai sa čô ană đah rơkơi kơ Abram, laih anŭn Abram pơanăn gơ̆ Yismaêl. 16Hlak anŭn Abram hơmâo sapănpluh-năm thŭn laih tơdang HʼHagar hơmâo rai Yismaêl.