16

H'Agar leh anăn Y-Ismaêl

1H'Sarai, mô̆ Y-Abram amâo tuôm kkiêng anak ôh kơ ñu. Gơ̆ mâo sa čô dĭng buăl mniê Êjip, anăn ñu H'Agar. 2H'Sarai lač kơ Y-Abram, “Nĕ anei, Khua Yang mjing kâo mniê plao; nao bĕ, dôk hŏng dĭng buăl mniê kâo; năng ai kâo srăng mâo phung anak mơ̆ng ñu.” Y-Abram gưt asăp H'Sarai. 3Leh Y-Abram dôk pluh thŭn hlăm čar Kanaan, H'Sarai mô̆ ñu mă H'Agar dĭng buăl gơ̆, mniê Êjip, leh anăn brei mniê anăn jing mô̆ kơ ung gơ̆ Y-Abram. 4Y-Abram nao dôk hŏng H'Agar, leh anăn gơ̆ ba tian. Tơdah H'Agar ƀuh ñu ba tian leh, ñu bi êmut kơ khua mniê ñu. 5Leh anăn H'Sarai lač kơ Y-Abram, “Brei klei hêñ kâo lĕ kơ ih. Kâo jao brei dĭng buăl mniê kâo hlăm đah da ih, leh anăn tơdah ñu ƀuh ñu ba tian leh, ñu bi êmut kơ kâo. Akâo kơ Khua Yang phat kđi kâo hŏng ih.” 6Ƀiădah Y-Abram wĭt lač kơ H'Sarai, “Nĕ anei, ih jing khua kơ dĭng buăl mniê ih. Ngă bĕ kơ gơ̆ tui si ih mĭn jăk.” H'Sarai ngă jhat kơ gơ̆, leh anăn gơ̆ đuĕ mơ̆ng ƀô̆ mta H'Sarai.
7Dĭng buăl jăk Khua Yang ƀuh gơ̆ ti akŏ êa hlăm kdrăn tač, akŏ êa anăn ti djiêu êlan nao kơ čar Sur. 8Dĭng buăl jăk lač, “Ơ H'Agar, dĭng buăl mniê H'Sarai, mơ̆ng ih hriê, leh anăn ti ih nao?” Gơ̆ wĭt lač, “Kâo đuĕ mơ̆ng ƀô̆ mta H'Sarai, khua mniê kâo.” 9Dĭng buăl jăk Khua Yang lač kơ gơ̆, “Wĭt bĕ kơ khua mniê ih leh anăn gưt kơ ñu.” 10Dĭng buăl jăk Khua Yang lač kơ gơ̆, “Kâo srăng bi lar phung anak čô ih tơl arăng amâo dưi yap ôh.” 11Dĭng buăl jăk Khua Yang lač kơ gơ̆,
  “Nĕ anei, ih ba tian leh;
   ih srăng kkiêng kơ sa čô anak êkei.
  Leh anăn ih srăng bi anăn ñu Y-Ismaêl,
   kyuadah Khua Yang hmư̆ leh klei knap ih.
  12Ñu srăng jing msĕ si sa drei aseh dliê;
   ñu srăng duah ngă kơ jih jang mnuih, leh anăn jih jang mnuih srăng duah ngă kơ ñu,
   leh anăn ñu srăng dôk mdê hŏng jih jang phung ayŏng adei ñu.”
13H'Agar bi anăn kơ Khua Yang pô blŭ hŏng ñu anăn, “Ih jing Aê Diê Pô Ƀuh Kâo.” Kyuadah ñu lač, “Sĭt hĕ kâo ƀuh tinei pô ƀuh kâo?” 14Snăn arăng bi anăn kbăng êa anăn Bêr-La-Hai-Rôi; ñu dôk ti plah wah ƀuôn Kadês leh anăn ƀuôn Bêret.
15 H'Agar kkiêng sa čô anak êkei kơ Y-Abram. Y-Abram bi anăn anak êkei H'Agar kkiêng kơ ñu Y-Ismaêl. 16Hlăk H'Agar kkiêng kơ Y-Ismaêl, ñu mâo sa păn pluh năm thŭn leh.