18

Vaajtswv cog lug qhov kws yug Yiha

1Yawmsaub lug tshwm rua Aplahaa ntawm cov ntoo xeeb huv Maale, rua thaus Aplahaa tseed nyob tsawg ntawm qhov rooj tsev ntaub thaus tshaav ntuj kub heev. 2Nwg tsaa muag saib pum peb tug quasyawg sawv tom nwg hauv ntej. Thaus nwg pum dheev puab nwg dha loo ntawm qhov rooj moog tog puab hab pe rua huv aav, 3hab has tas, “Kuv tug tswv, yog koj txaus sab rua kuv, koj tsw xob hlaa hlo ntawm koj tug qhev moog. 4Ca kuv coj mivntswv dej tuaj rua mej ntxuav kwtaw, hab su huv qaab tug ntoo nuav. 5Vem mej tub tuaj txug mej tug qhev lawm, kuv yuav nqaa mivntswv zaub mov rua mej noj sub mej txhad tau su lug sav le maav moog.” Puab teb has tas, “Moog ua lawv le koj has.” 6Aplahaa maaj nroog nkaag moog rua huv tsev ntaub has rua Xala tas, “Kawgkag moog muab peb xe‑a moov zoo zoo lug zuaj ua ncuav.” 7Hab Aplahaa dha loo moog rua huv paab tsaj, muab hlo ib tug thaav nyuj mog zoo zoo cob rua tug tub qhe maaj nroog ua zaub. 8Aplahaa muab tej kua mig nyeem hab nyuj mig hab tej nqaj nyuj kws ua sav lawm lug rau rua ntawm puab xubndag. Thaus puab noj nwg sawv ntsug ntawm puab ib saab huv qaab tsob ntoo.
9Puab nug nwg tas, “Koj tug quaspuj Xala nyob hovtwg?” Nwg teb tas, “Nyob huv tsev ntaub.” 10Yawmsaub has tas, “Lwm xyoo kuv yuav rov tuaj saib koj tag tag le, mas koj tug quaspuj Xala yuav muaj ib tug tub.” Xala nyob ntawm lub qhov rooj tsev ntaub ncaaj ntawm tug hov nraus qaum noog hab. 11Aplahaa hab Xala noob nyoog nchaav hab laug heev lawm, Xala tub tseg tsw ua quaspuj lawm. 12Xala txhad luag tuabywv huv lub sab hab has tas, “Kuv laug lawm, kuv tug quasyawg kuj laug heev lawm, kuv tseed yuav zoo sab hab lov?” 13Yawmsaub has rua Aplahaa tas, “Ua caag Xala luag hab has tas, ‘Kuv tub laug lawm, tseed yuav yug tau mivnyuas tag tag le lov?’ 14Muaj ib yaam daabtsw kws Yawmsaub ua tsw tau lov? Txug swjhawm kws teem ca lawm kuv yuav rov tuaj cuag koj lwm xyoo, mas Xala yuav tau ib tug tub.” 15Tassws Xala tsw leeg, nwg has tas, “Kuv tsw luag,” vem nwg ntshai. Yawmsaub has tas, “Tsw xob daag, koj tub luag tag tag le.”

Aplahaa thov paab lub moos Xauntoo

16Peb tug txwvneej hov txawm tawm hov ntawd moog, puab moog saib lub moos Xauntoo. Aplahaa nrug puab moog xaa puab. 17Yawmsaub has tas, “Kuv yuav npog tej kws kuv yuav ua tsw qha rua Aplahaa paub lov? 18Tsua qhov Aplahaa yuav ua ib haiv tuabneeg kws luj hab muaj zug heev, hab ib tsoom tebchaws huv nplajteb yuav tau koob moov ntawm nwg lug. 19Kuv tub xaiv nwg lawm sub nwg txhad qhuab qha nwg tej tub ki hab nwg caaj ceg kws tshwm lug tom qaab kuas ua lawv le Yawmsaub txujkev kws yog ua raug cai hab ua ncaaj nceeg sub Yawmsaub txhad le pub tej kws nwg cog lug ca lawm rua Aplahaa.” 20Yawmsaub has tas, “Lub suab kws kom lub moos Xauntoo hab lub moos Kaumaula nrov heev hab puab lub txem kuj luj heev, 21mas kuv yuav nqeg moog saib puab puas tau ua txhua yaam txhum lawv le lub suab kws kom tuaj txug kuv hov. Yog tsw muaj kuv txhad paub.”
22Cov txwvneej hov txawm tawm hov ntawd ncaaj nraim moog rua lub moos Xauntoo, tassws Aplahaa tseed sawv ntsug ntawm Yawmsaub lub xubndag. 23Aplahaa txawm txaav lug ze Yawmsaub hab has tas, “Koj yuav ua rua cov kws ncaaj nceeg nrug cov tuabneeg phem puam tsuaj ua ke tag le lov? 24Pev tas yog muaj tswb caug leej ncaaj nceeg nyob huv lub moos hov, koj yuav ua rua lub moos hov puam tsuaj hlo lov? Koj yuav tsw tseg lub moos hov nyob vem yog saib rua tswb caug leej ncaaj nceeg kws nyob huv le lov? 25Thov tsw xob ua le ntawd hlo le lauj! Tsw xob tua cov tuabneeg ncaaj nceeg nrug cov tuabneeg phem ua ke, tsw xob ua rua cov ncaaj nceeg ib yaam le ua rua cov tuabneeg phem. Tsw xob ua le ntawd lauj! Tug kws txav txem taag nrho huv lub nplajteb yuav tsw ua ncaaj lov?” 26Yawmsaub has tas, “Yog kuv pum muaj tswb caug leej ncaaj nceeg nyob huv lub moos Xauntoo, kuv yuav tseg lub moos hov huvsw nyob vem yog saib rua tswb caug leej hov.” 27Aplahaa teb tas, “Txawm yog kuv tsuas yog moov aav hab moov tshauv xwb, los kuv tseed muaj ntsej muag nrug tug tswv txuas lug. 28Pev tas yog tswb caug leej ntawd poob tswb leeg lawm, koj tseed yuav ua rua lub moos huvsw puam tsuaj vem yog tu ncua tswb leeg hov lov?” Yawmsaub has tas, “Yog kuv ntswb plaub caug tswb leeg kws ncaaj nceeg nyob huv, kuv yuav tsw ua kuas puam tsuaj.” 29Nwg rov has dua rua Yawmsaub tas, “Yog tas ntswb plaub caug leej nyob huv nev?” Yawmsaub teb tas, “Vem yog saib rua plaub caug leej kuv yuav tsw ua kuas puam tsuaj.” 30Aplahaa txhad has tas, “Thov tug tswv tsw xob chim, kuv yuav has ntxwv. Yog tas ntswb peb caug leej nyob huv nev?” Yawmsaub teb tas, “Yog kuv ntswb peb caug leej nyob huv kuv yuav tsw ua kuas puam tsuaj.” 31Aplahaa has tas, “Kuv tseed muaj ntsej muag nrug tug tswv txuas lug. Yog tas ntswb neeg nkaum leej nyob huv nev?” Yawmsaub teb tas, “Vem yog saib rua neeg nkaum leej kuv yuav tsw ua kuas lub moos hov puam tsuaj.” 32Mas Aplahaa has tas, “Thov tug tswv tsw xob chim, kuv yuav has dua ib zag xwb. Yog tas ntswb kaum leej nyob huv nev?” Yawmsaub teb tas, “Vem yog saib rua kaum leej, kuv yuav tsw ua kuas lub moos puam tsuaj.”
33Thaus Yawmsaub nrug Aplahaa sws txuas lug taag lawm, Yawmsaub kuj moog lawm, mas Aplahaa txhad rov qaab moog rua nwg lub chaw nyob lawm.