19

Lub moos Xauntoo hab lub moos Kaumaula puam tsuaj

1Thaus yuav tsaus ntuj ob tug tubkhai ntuj moog txug lub moos Xauntoo, Lauj kuj nyob quas tsawg ntawm rooj loog lub moos Xauntoo. Thaus Lauj pum dheev ob tug, nwg txawm sawv tseeg moog hu ob tug, hab pe ti nkaus huv aav. 2Nwg has tas, “Ob tug yawm hlub, kuv thov meb lug su huv kuv kws yog meb tug tub qhe lub tsev hab ntxuav meb kwtaw pw ib mos, es pigkig meb le sawv ntxuv taug kev moog.” Ob tug has tas, “Tsw xob ua le ntawd, ib laam pw ib mos ntawm tshaav puam nuav xwb.” 3Lauj txawm cheem ob tug heev heev, ob tug txhad nrug Lauj moog hab nkaag rua huv nwg tsev. Nwg npaaj zaub mov hab ci ncuav tsw xyaw keeb rau rua ob tug noj.
4Thaus tseed tsw tau pw, cov txwvneej huv lub moos Xauntoo hov taag nrho cov hluas cov laug txhua tug huvsw txawm tuaj vej nkaus Lauj lub tsev. 5Puab hu Lauj has tas, “Ob tug txwvneej kws mo nuav tuaj txug ntawm koj nyob hovtwg? Ca le coj ob tug tawm tuaj rua peb, peb yuav deev ob tug.” 6Lauj tawm ntawm qhov rooj moog cuag puab hab muab qhov rooj kaw ca. 7Nwg has tas, “Kuv cov kwvtij, kuv thov mej tsw xob ua phem le nuav. 8Kuv tseed muaj ob tug ntxhais tsw tau deev dua hluas nraug le. Ca kuv coj ob tug tawm tuaj rua mej, mej yuav ua le caag rua ob tug los kuj tau lawv le mej lub sab nyam. Tsw xob ua le caag rua ob tug txwvneej nuav tsua qhov ob tug tub lug nraim ntxoo rua huv kuv lub tsev lawm.” 9Tassws puab teb tas, “Ca le tswv moog.” Hab puab has tas, “Tug nyuag tuabneeg nuav tsuas yog lug dai peb xwb, nwg tseed yuav ua tug txav cai rua peb. Peb yuav ua tsw zoo rua koj heev dua le ua rua ob tug txwvneej nuav.” Puab txawm swv zug phoom Lauj hab txaav lug ze yuav tsoo lub qhov rooj.
10Mas ob tug txwvneej cev loo teg moog nqug Lauj lug rua huv tsev hab muab lub qhov rooj kaw. 11Tes ob tug txawm ua rua cov tuabneeg kws nyob nrau qhov rooj hov dig muag taag, tsw has tug hluas tug laug huvsw nyag taug nyag nrhav tsw tau lub qhov rooj.
12Mas ob tug txwvneej has rua Lauj tas, “Huv lub moos nuav koj puas muaj kwvtij neej tsaa? Tsw has tub, ntxhais, vauv lossws lwm tug kws yog koj le tuabneeg huv lub moos nuav, mas ca le coj tawm ntawm nuav moog huvsw. 13Wb tub yuav ua rua lub moos nuav puam tsuaj, vem lub suab kws kom cov tuabneeg huv lub moos nuav nrov heev kawg tuaj rua Yawmsaub, mas Yawmsaub txhad khaiv ib tuaj ua kuas lub moos nuav puam tsuaj.” 14Lauj txhad tawm moog has rua nwg ob tug vauv kws tseed npaaj yuav yuav nwg ob tug ntxhais has tas, “Ca le sawv tseeg tswv tawm ntawm nuav moog, tsua qhov Yawmsaub tub yuav ua rua lub moos nuav puam tsuaj.” Tassws ob tug vauv xaav has tas Lauj tso daag xwb.
15Thaus kaaj ntug ob tug tubkhai ntuj txawm txhwb Lauj tas, “Sawv tseeg, coj koj quaspuj hab koj ob tug ntxhais kws nyob ntawm nuav tawm moog, tsaam tes thaus rau txem rua lub moos nuav koj yuav puam tsuaj taag hab.” 16Tassws Lauj tseed ua xyem xyuv, mas ob tug tubkhai txhad ntsab nkaus Lauj hab nwg quaspuj hab nwg ob tug ntxhais teg caab moog vem yog Yawmsaub khuvleej nwg, ob tug txhad coj nwg tawm lug rua nrau ntug moos. 17Thaus ob tug coj puab tawm lug lawm, ob tug has tas, “Ca le tswv kuas dim txujsa, tsw xob tig saib qaab lossws nreg huv lub taj nuav. Ca le tswv moog lawm peg roob tsaam tes koj puam tsuaj taag.” 18Lauj has rua ob tug tas, “Yawm hlub, tsw xob ua le hov. 19Saib maj, koj tub txaus sab rua kuv kws yog koj tug tub qhe lawm hab koj tub ua txujkev hlub kws luj kawg cawm kuv txujsa, tassws kuv tswv tsw taug moog rua peg roob tsaam tes vej sub vej sw hov lawv cuag tes kuv yuav tuag. 20Saib maj, lub moos tim nyob ze tswv taug moog txug, hab yog lub moos miv miv. Thov ca kuv tswv moog rua tid, yog ib lub moos miv miv, kuv txhad dim txujsa.” 21Ib tug tubkhai has rua nwg tas, “Kuv tso ncauj qhov nuav hab, kuv yuav tsw ua rua lub moos kws koj has ntawd puam tsuaj. 22Ca le maaj nroog tswv moog rua hov ntawd, tsua qhov kuv ua tsw tau daabtsw moog txug thaus koj tswv moog txug qhov ntawd.” Vem le hov luas txhad hu lub moos hov tas Xau‑a. 23Thaus Lauj lug txug lub moos Xau‑a nub tawm lawm.
24Mas Yawmsaub tso suavtawg lawj faaj ntawm Yawmsaub poob sau ntuj lug rua lub moos Xauntoo hab lub moos Kaumaula. 25Hab nwg rhuav tshem tej moos hov hab lub taj huvsw hab txhua tug kws nyob huv tej moos hab nroj tsuag qoob loos huvsw. 26Lauj tug quaspuj kws ua Lauj qaab tig saib tom qaab, nwg txawm txa hlo ua ib tug ncej ntsev lawm.
27Thaus taagkig sawv ntxuv Aplahaa tawm moog sawv ntawm lub chaw kws txeev sawv ntawm Yawmsaub xubndag. 28Nwg saib rua nraag lub moos Xauntoo hab lub moos Kaumaula hab saib moog thoob plawg lub taj huvsw, ua cav lub tebchaws muaj paa nchu quas lug yaam nkaus le ib cub tawg hlub hlub nchu paa.
29Yog le ntawd thaus Vaajtswv ua rua tej moos nraag taj puam tsuaj taag, Vaajtswv ncu txug Aplahaa, txhad xaa Lauj tawm tswv dim kev puam tsuaj, rua thaus Vaajtswv muab tej moos kws Lauj nyob ua lamswm taag.

Cov Mau‑a hab cov Aamoo lub keeb

30Lauj hab nwg ob tug ntxhais tawm huv lub moos Xau‑a moog nyob peg roob, tsua qhov nwg ntshai nyob huv lub moos Xau‑a. Nwg hab ob tug ntxhais txhad moog nyob huv ib lub qhov tsua. 31Tug ntxhais hlub has rua tug nam hluas tas, “Wb txwv laug lawm, hab tsw muaj ib tug quasyawg twg huv lub nplajteb yuav nrug ib pw ua ke lawv le tuabneeg nplajteb ib txwm ua. 32Ca ib ua kuas ib txwv haus cawv txwv maab, tes ib yuav nrug nwg pw, sub ib txhad le muaj tub ki lug ntawm ib txwv.” 33Tes mo ntawd ob tug txawm kuas leej txwv haus cawv txwv maab, mas tug ntxhais hlub txhad moog nrug leej txwv pw, leej txwv tsw paub tas tug ntxhais lug pw thaus twg hab sawv moog thaus twg lawm. 34Taagkig tug ntxhais hlub txawm has rua tug nam hluas tas, “Naag mo kuv tub moog nrug kuv txwv pw lawm. Ca mo nuav ib ua kuas nwg haus cawv txwv maab dua hab, tes koj moog nrug nwg pw, sub ib txhad le muaj tub ki lug ntawm ib txwv.” 35Tes ob tug txawm ua kuas leej txwv haus cawv txwv maab mo hov hab. Tug nam hluas txhad moog nrug leej txwv pw, leej txwv tsw paub tas tug ntxhais lug pw thaus twg hab sawv moog thaus twg lawm. 36Yog le nuav Lauj ob tug ntxhais txhad le xeeb mivnyuas ntawm ob tug txwv. 37Tug ntxhais hlub yug tau ib tug tub hab tis npe hu ua Mau‑a. Nwg ua cov Mau‑a kws nyob txug naj nub nwgnuav tug yawm koob. 38Tug nam hluas kuj yug tau ib tug tub hab tis npe hu ua Npee‑ami. Nwg ua cov Aamoo kws nyob txug naj nub nwgnuav tug yawm koob.