19

Lub moos Xaudoo thiab lub moos Kaumaula puam tsuaj

1Thaum yuav tsaus ntuj ob tug tubtxib saum ntuj mus txog lub moos Xaudoo, Lauj kuj zaum ntawm rooj loog lub moos Xaudoo. Thaum Lauj pom dheev ob tug, nws txawm sawv tsees mus hu ob tug, thiab pe ti nkaus hauv av. 2Nws hais tias, “Ob tug yawg hlob, kuv thov neb los so hauv kuv uas yog neb tus tub qhe lub tsev thiab ntxuav neb kotaw pw ib hmos, es tagkis neb li sawv ntxov taug kev mus.” Ob tug hais tias, “Tsis txhob ua li ntawd, ib lam pw ib hmos ntawm tshav puam no xwb.” 3Lauj txawm cheem ob tug heev heev, ob tug thiaj nrog Lauj mus thiab nkag rau hauv nws tsev. Nws npaj zaub mov thiab ci ncuav tsis xyaw keeb rau rau ob tug noj. 4Thaum tseem tsis tau pw, cov txivneej hauv lub moos Xaudoo ntawd tag nrho cov hluas cov laus txhua tus huvsi txawm tuaj vij nkaus Lauj lub tsev. 5Lawv hu Lauj hais tias, “Ob tug txivneej uas hmo no tuaj txog ntawm koj nyob qhovtwg? Cia li coj ob tug tawm tuaj rau peb, peb yuav deev ob tug.” 6Lauj tawm ntawm qhov rooj mus cuag lawv thiab muab qhov rooj kaw cia. 7Nws hais tias, “Kuv cov kwvtij, kuv thov nej tsis txhob ua phem li no. 8Kuv tseem muaj ob tug ntxhais tsis tau deev dua hluas nraug li. Cia kuv coj ob tug tawm tuaj rau nej, nej yuav ua li cas rau ob tug los kuj tau raws li nej lub siab nyiam. Tsis txhob ua li cas rau ob tug txivneej no rau qhov ob tug twb los nraim ntxoov ntxoo rau hauv kuv lub tsev lawm.” 9Tiamsis lawv teb tias, “Cia li khiav mus.” Thiab lawv hais tias, “Tus nyuag neeg no tsuas yog los dai peb xwb, nws tseem yuav ua tus txiav cai rau peb. Peb yuav ua tsis zoo rau koj heev dua li ua rau ob tug txivneej no.” Lawv txawm siv zog phoom Lauj thiab txav los ze yuav tsoo lub qhov rooj. 10Mas ob tug txivneej cev loo tes mus rub Lauj los rau hauv tsev thiab muab lub qhov rooj kaw. 11Ces ob tug txawm ua rau cov neeg uas nyob nraum qhov rooj ntawd dig muag tag, tsis hais tus hluas tus laus huvsi nyias taus nyias nrhiav tsis tau lub qhov rooj.
12Mas ob tug txivneej hais rau Lauj tias, “Hauv lub moos no koj puas muaj kwvtij neej tsa? Tsis hais tub, ntxhais, vauv lossis lwm tus uas yog koj li neeg hauv lub moos no, mas cia li coj tawm ntawm no mus huvsi. 13Wb twb yuav ua rau lub moos no puam tsuaj, vim lub suab uas kom cov neeg hauv lub moos no nrov heev kawg tuaj rau Yawmsaub, mas Yawmsaub thiaj txib wb tuaj ua kom lub moos no puam tsuaj.” 14Lauj thiaj tawm mus hais rau nws ob tug vauv uas tseem npaj yuav yuav nws ob tug ntxhais hais tias, “Cia li sawv tsees khiav tawm ntawm no mus, rau qhov Yawmsaub twb yuav ua rau lub moos no puam tsuaj.” Tiamsis ob tug vauv xav hais tias Lauj tso dag xwb.
15Thaum kaj ntug ob tug tubtxib saum ntuj txawm txhib Lauj tias, “Sawv tsees, coj koj pojniam thiab koj ob tug ntxhais uas nyob ntawm no tawm mus, tsam ces thaum rau txim rau lub moos no koj yuav puam tsuaj tag thiab.” 16Tiamsis Lauj tseem ua xyem xyav, mas ob tug tubtxib thiaj ntsiab nkaus Lauj thiab nws pojniam thiab nws ob tug ntxhais tes cab mus vim yog Yawmsaub khuvleej nws, ob tug thiaj coj nws tawm los rau nraum ntug moos. 17Thaum ob tug coj lawv tawm los lawm, ob tug hais tias, “Cia li khiav kom dim txojsia, tsis txhob tig saib qab lossis nres hauv lub tiaj no. Cia li khiav mus lawm pem roob tsam ces koj puam tsuaj tag.”
18Lauj hais rau ob tug tias, “Yawg hlob, tsis txhob ua li ntawd. 19Saib maj, koj twb txaus siab rau kuv uas yog koj tus tub qhe lawm thiab koj twb ua txojkev hlub uas loj kawg cawm kuv txojsia, tiamsis kuv khiav tsis taus mus rau pem roob tsam ces vij sub vij sw ntawd caum cuag ces kuv yuav tuag. 20Saib maj, lub moos tim nyob ze khiav taus mus txog, thiab yog lub moos me me. Thov cia kuv khiav mus rau tid, yog ib lub moos me me, kuv thiaj dim txojsia.” 21Ib tug tubtxib hais rau nws tias, “Kuv tso ncauj qhov no thiab, kuv yuav tsis ua rau lub moos uas koj hais ntawd puam tsuaj. 22Cia li maj nroos khiav mus rau qhov ntawd, rau qhov kuv ua tsis tau dabtsi mus txog thaum koj khiav mus txog qhov ntawd.” Vim li ntawd luag thiaj hu lub moos ntawd tias Xau‑a. 23Thaum Lauj los txog lub moos Xau‑a hnub tawm lawm.
24Mas Yawmsaub tso hluavtaws lawj faj ntawm Yawmsaub poob saum ntuj los rau lub moos Xaudoo thiab lub moos Kaumaula. 25Thiab nws rhuav tshem tej moos ntawd thiab lub tiaj huvsi thiab txhua tus uas nyob hauv tej moos thiab nroj tsuag qoob loo huvsi. 26Lauj tus pojniam uas ua Lauj qab tig saib tom qab, nws txawm txia kiag ua ib tug ncej ntsev lawm.
27Thaum tagkis sawv ntxov Aplahas tawm mus sawv ntawm lub chaw uas txeev sawv ntawm Yawmsaub xubntiag. 28Nws saib rau nram lub moos Xaudoo thiab lub moos Kaumaula thiab saib mus thoob plaws lub tiaj huvsi, ua ciav lub tebchaws muaj pa ncho lug yam nkaus li ib cub tawg hlob hlob ncho pa.
29Yog li ntawd thaum Vajtswv ua rau tej moos nram tiaj puam tsuaj tag, Vajtswv nco txog Aplahas, thiaj xa Lauj tawm khiav dim kev puam tsuaj, rau thaum Vajtswv muab tej moos uas Lauj nyob ua liamsim tag.

Cov Mau‑a thiab cov Asmoo lub keeb

30Lauj thiab nws ob tug ntxhais tawm hauv lub moos Xau‑a mus nyob pem roob, rau qhov nws ntshai nyob hauv lub moos Xau‑a. Nws thiab ob tug ntxhais thiaj mus nyob hauv ib lub qhov tsua. 31Tus ntxhais hlob hais rau tus niam hluas tias, “Wb txiv laus lawm, thiab tsis muaj ib tug txivneej twg hauv lub ntiajteb yuav nrog wb pw ua ke raws li neeg ntiajteb ib txwm ua. 32Cia wb ua kom wb txiv haus cawv txiv hmab, ces wb yuav nrog nws pw, kom wb thiaj li muaj tub ki los ntawm wb txiv.” 33Ces hmo ntawd ob tug txawm kom leej txiv haus cawv txiv hmab, mas tus ntxhais hlob thiaj mus nrog leej txiv pw, leej txiv tsis paub tias tus ntxhais los pw thaum twg thiab sawv mus thaum twg lawm. 34Tagkis tus ntxhais hlob txawm hais rau tus niam hluas tias, “Nag hmo kuv twb mus nrog kuv txiv pw lawm. Cia hmo no wb ua kom nws haus cawv txiv hmab dua thiab, ces koj mus nrog nws pw, kom wb thiaj li muaj tub ki los ntawm wb txiv.” 35Ces ob tug txawm ua kom leej txiv haus cawv txiv hmab hmo ntawd thiab. Tus niam hluas thiaj mus nrog leej txiv pw, leej txiv tsis paub tias tus ntxhais los pw thaum twg thiab sawv mus thaum twg lawm. 36Yog li no Lauj ob tug ntxhais thiaj li xeeb menyuam ntawm ob tug txiv. 37Tus ntxhais hlob yug tau ib tug tub thiab tis npe hu ua Mau‑a. Nws ua cov Mau‑a uas nyob txog niaj hnub nimno tus yawg koob. 38Tus niam hluas kuj yug tau ib tug tub thiab tis npe hu ua Npee‑ami. Nws ua cov Asmoo uas nyob txog niaj hnub nimno tus yawg koob.