1

Nau Rhăk Njêng Neh Ntu Jêh Ri Bunuyh

1Ntơm saơm e Brah Ndu rhăk njêng trôk jêh ri neh ntu. 2Neh ntu geh lŭk rlăk jêh ri hŏng, jêh ri nau ngo nkŭm ta kalơ mpiăt dak jru; jêh ri Brah Huêng Ueh Brah Ndu păn ta kalơ mpiăt dak.
3Brah Ndu lah: "Ăn geh nau ang;" jêh ri geh ro nau ang. 4Brah Ndu saơ nau ang nây jêng ueh; jêh ri Brah Ndu tâm pă nau ang bơh nau ngo. 5Brah Ndu rnha "nar" ma nau ang; jêh ri păng rnha "măng" ma nau ngo. Geh mhaơ jêh ri geh ôi, jêng nar tal nguay.
6Jêh ri Brah Ndu lah: "Ăn geh ntŭk hŏng ta nklang dak, jêh ri ăn păng tâm pă dak." 7Brah Ndu njêng ntŭk hŏng gay ma tâm pă dak tâm dâng bơh dak kalơ ntŭk hŏng. Jêh ri nau nây jêng ro. 8Brah Ndu rnha "trôk" ma ntŭk hŏng. Geh mhaơ jêh ri geh ôi jêng nar tal bar.
9Brah Ndu lah: "Ăn dak gŭ tâm dâng trôk rgum tâm du ntŭk, jêh ri ăn neh sơh mpơl." Pô ri nau nây jêng ro. 10Brah Ndu rnha "Neh" ma ntŭk sơh; jêh ri păng rnha "dak mƀŭt" ta ntŭk dak tâm rƀŭn. Brah Ndu saơ nau nây jêng ueh. 11Jêh ri Brah Ndu lah: "Ăn neh hon gơ̆ nse, trau geh rnih ntil, jêh ri tơm si play, geh ntil tĭng nâm ntil khân păng ta kalơ neh". Pô ri nau nây jêng ro. 12Neh hon gơ̆ nse, trau geh ntil tĭng nâm ntil khân păng. Brah Ndu saơ nau nây jêng ueh. 13Geh mhaơ jêh ri geh ôi, jêng nar tal pe.
14Brah Ndu lah: "Ăn geh rplay nau ang ta ntŭk hŏng tâm trôk, gay tâm pă nar bơh măng; ăn khân păng jêng ndơ dŏng tâm mpơl nau mbên, yăn, nar jêh ri năm. 15Nđâp ma ăn khân păng jêng rplay ang ta ntŭk hŏng tâm trôk gay ma sol neh ntu." Pô ri nau nây jêng ro. 16Brah Ndu njêng bar rplay ang toyh, rplay ang toyh lơn chiă tâm nôk nar, rplay ang jê̆ lơn chiă dôl măng. Păng njêng nđâp lĕ rngôch mănh. 17Brah Ndu dơm khân păng tâm ntŭk tâm trôk prăp sol ang neh ntu, 18gay chiă dôl nôk nar jêh ri măng, jêh ri tâm pă nau ang bơh nau ngo. Brah Ndu saơ nau nây jêng ueh. 19Geh mhaơ jêh ri geh ôi, jêng nar tal puăn.
20Brah Ndu lah: "Ăn dak geh âk ndơ rêh jêh ri geh sĭm mpăr ta kalơ neh ntu tâm ntŭk hŏng tâm lrôk." 21Pô ri Brah Ndu rhăk njêng ka toyh jêh ri lĕ rngôch ndơ rêh mpât nsong tâm dak bĭk rơ̆ tĭng nâm ntil khân păng. Brah Ndu saơ nau nây jêng ueh. 22Brah Ndu mât ton ma khân păng, lah: "Ăn lĕ rngôch deh kon ăn âk ăn bĭk, ăn bêng dak mƀŭt, jêh ri ăn sĭm ăn bĭk ta neh ntu." 23Geh mhaơ jêh ri geh ôi, jêng nar tal prăm. 24Brah Ndu lah: "Ăn neh ntu geh mpa rêh tĭng nâm ntil khân păng." Pô ri, nau nây jêng ro. 25Brah Ndu njêng mpa bri ta neh ntu tĭng nâm ntil khân păng, jêh ri mpô mpa rong tĭng nâm ntil khân păng, jêh ri lĕ rngôch mpô mpa vơr ta neh tĭng nâm ntil khân păng. Brah Ndu saơ nau nây jêng ueh.
26Dôl nây Brah Ndu lah: "Ăn he njêng bunuyh tĭng nâm rup he, tâm ban ma he nơm; jêh ri ăn khân păng chiă uănh ka tâm dak mƀŭt, sĭm ta kalơ trôk, mpô mpa rong lam bri neh, jêh ri lĕ rngôch mpa vơr ta neh ntu."
27Pô ri Brah Ndu rhăk njêng bunuyh tĭng nâm rup păng nơm; păng njêng kơt nâm rup Brah Ndu nơm. Păng njêng bu ur bu klâu. 28Brah Ndu mât ton nau ueh uĭn ma khân păng, jêh ri lah: "Khân ay may geh kon ăn bĭk ăn rơ̆, ăn bêng neh ntu, jêh ri ăn khân ay may jêng Kôranh ma neh ntu; ăn khân ay may chiă uănh ka tâm dak mƀŭt, sĭm ta kalơ trôk, jêh ri lĕ rngôch mpô mpa rêh nsong, mpât ta neh ntu." 29Brah Ndu lah: "Aơ, gâp ăn jêh ma ay may lam bri neh lĕ rngôch trau geh ntil jêh ri lĕ rngôch tơm si geh play ma ntil, ndơ nây mra jêng ndơ khân may sông sa. 30Ma lĕ rngôch mpô mpa ta neh ntu, ma lĕ sĭm tâm trôk, ma lĕ rngôch mpô mpa vơr ta kalơ neh ntu, ma lĕ mpa geh suh n'hâm nau rêh, gâp ăn jêh lĕ rngôch trau rêh nse jêng ndơ khân păng sa." Pô ri nau nây jêng ro. 31Brah Ndu saơ lĕ rngôch ndơ păng njêng jêh, jêh ri aơ, khân păng jêng ueh ngăn. Geh mhaơ jêh ri geh ôi jêng nar tal prau.