20

Aplahaa hab Anpimelej

1Aplahaa tswv hov ntawd moog rua nraag Neke tebchaws mas nwg moog tsuam chaw nyob ntawm lub moos Khante hab lub moos Su ntu nruab nraab. Nwg moog nyob huv lub moos Kelas ib ntus. 2Aplahaa has txug nwg tug quaspuj Xala has tas, “Yog kuv le muam.” Anpimelej kws ua vaajntxwv kaav lub moos Kelas txhad le khaiv tuabneeg moog coj Xala lug. 3Tes mo ntuj Vaajtswv txawm tshwm rua Anpimelej ua npau suav pum mas nwg has tas, “Koj yuav tuag tag tag le vem tug quaspuj kws koj coj lug nuav tub yeej muaj quasyawg lawm.” 4Tassws Anpimelej tsw tau moog ze Xala le mas nwg txhad has tas, “Au tug Tswv, koj txawm yuav muab haiv tuabneeg kws tsw txhum tua pov tseg hab lov? 5Vem Aplahaa civ has tas, ‘Nwg yog kuv le muam,’ hab tug quaspuj nuav kuj has tas ‘Aplahaa yog kuv le nug,’ qhov kws kuv ua nuav kuv lub sab yeej ua ncaaj ua nceeg hab kuv txhais teg yeej tsw tau ua txhum le.” 6Mas Vaajtswv txhad has rua nwg huv zaaj npau suav has tas, “Kuv yeej paub tas qhov kws koj ua le hov koj kuj ua ncaaj tag, mas kuv txhad taav tsw kheev koj ua txhum rua kuv. Vem le nuav kuv txhad tsw kheev koj kov tug quaspuj nuav. 7Ca le muab tug quaspuj nuav thim rov qaab rua nwg tug quasyawg, vem tug quasyawg hov yog ib tug kws cev Vaajtswv lug mas nwg yuav thov Vaajtswv paab koj sub koj txhad caj sa nyob. Tassws yog koj tsw thim tug quaspuj nuav rua nwg, koj ca le paub tseeb tas koj hab koj cov tuabneeg suavdawg yuav tuag.”
8Anpimelej sawv ntxuv ntxuv lug hu nwg cov num tswv suavdawg tuaj cuag nwg mas nwg qha txhua yaam nuav rua puab noog mas puab ntshai kawg le. 9Anpimelej txawm hu Aplahaa tuaj cuag nwg mas has rua Aplahaa tas, “Koj ua daabtsw le nuav rua peb? Kuv tau ua txhum le caag rua koj es koj yuav coj lub nam tuam txem luj le nuav lug rua kuv hab kuv lub tebchaws. Tej kws koj ua rua kuv nuav tub tsw tswm nyog ua hlo le.” 10Anpimelej has rua Aplahaa tas, “Koj xaav le caag es koj ua le nuav.” 11Aplahaa teb has tas, “Kuv xaav tas huv lub tebchaws nuav tsw muaj leejtwg paub ntshai Vaajtswv hlo le tes tsaam luas muab kuv tua vem yog xaav yuav kuv quaspuj. 12Qhov tseeb nwg yog kuv le muam tag tsua qhov nwg nrug kuv koom txwv tsw koom nam xwb mas nwg txhad tau lug ua kuv quaspuj. 13Thaus Vaajtswv kuas kuv tawm huv nam txwv lub tsev tswv moog rua u rua nua kuv txhad has rua kuv quaspuj tas, ‘Wb txawm moog txug hovtwg los xwj koj yuav tsum has rua luas tas kuv yog koj le nug, mas txhad yog koj hlub kuv.’ ”
14Tes Anpimelej txawm muab yaaj muab nyuj muab tub qhe nkauj qhev pub rua Aplahaa hab muab Aplahaa tug quaspuj Xala thim rov qaab rua Aplahaa. 15Hab Anpimelej has tas, “Saib maj, kuv lub tebchaws nyob ntawm koj xubndag nuav mas yog koj xaav moog nyob rua thaaj twg los kuj moog nyob tau lawv le koj lub sab nyam.” 16Hab nwg has rua Xala tas, “Kuv muab ib txheeb sekhee nyaj rua koj tug nug ntxuav koj taab meeg cov tuabneeg kws nrug koj nyob suavdawg mas koj kuj dawb huv fem taug ib tsoom lawm.”
17Tes Aplahaa txawm thov Vaajtswv mas Vaajtswv txhad khu Anpimelej hab Anpimelej quaspuj hab tej nkauj qhev suavdawg zoo, puab txhad muaj taug mivnyuas. 18Vem yog Anpimelej coj Aplahaa tug quaspuj Xala lug le hov mas Vaajtswv txhad kaw cov quaspuj kws nyob huv vaajntxwv tsev tej plaab tsw pub xeeb tub.