20

Y-Abraham leh anăn Y-Abimêlek

1Y-Abraham đuĕ mơ̆ng anăn nao phă Dhŭng. Ñu dôk ti plah wah ƀuôn Kadês leh anăn kdrăn tač Sur, leh anăn ñu dôk bhiâo ti ƀuôn Gêrar. 2 Bi kơ H'Sara mô̆ ñu, Y-Abraham lač, “Ñu jing adei mniê kâo.” Y-Abimêlek mtao ƀuôn Gêrar tiŏ arăng mă H'Sara. 3Ƀiădah êjai mlam Aê Diê bi êdah hlăm klei êpei kơ Y-Abimêlek, leh anăn lač kơ ñu, “Nĕ anei, ih srăng djiê kyua mniê ih mă leh, kyuadah gơ̆ jing mô̆ arăng.” 4Y-Abimêlek ka tuôm nao giăm gơ̆ ôh. Ñu lač, “Ơ Khua Yang, ih srăng bi rai mơ̆ găp djuê kpă ênô? 5Amâo djŏ hĕ ñu pô lač kơ kâo, ‘Gơ̆ jing adei mniê kâo’? Leh anăn gơ̆ pô lač, ‘Ñu jing ayŏng kâo’. Kâo ngă leh klei anei hŏng ai tiê kpă leh anăn kngan amâo mâo soh ôh.” 6Aê Diê lač kơ ñu hlăm klei êpei, “Sĭt nik kâo thâo hŏng ai tiê kpă ih ngă leh klei anei. Kâo mơh mgang, amâo brei ih ngă soh hŏng kâo ôh; kyua klei anăn kâo amâo brei ih ruêh gơ̆ ôh. 7Snăn ară anei bi wĭt bĕ kơ êkei anăn mô̆ ñu, kyuadah ñu jing sa čô khua pô hưn êlâo. Ñu srăng wah lač kơ ih, leh anăn ih srăng dôk hdĭp. Ƀiădah tơdah ih amâo bi wĭt gơ̆ ôh, brei ih thâo ih srăng djiê sĭt nik, wăt jih jang mnuih hlăm sang ih.”
8Y-Abimêlek kgŭ aguah ưm. Ñu iêu jih jang phung dĭng buăl ñu leh anăn hưn kơ digơ̆ jih klei anăn. Phung dĭng buăl ñu huĭ snăk. 9Y-Abimêlek iêu Y-Abraham leh anăn lač kơ ñu, “Ya klei ih ngă leh kơ hmei? Ya klei soh kâo ngă leh hŏng ih tơl ih bi truh leh klei soh prŏng kơ kâo leh anăn kơ ƀuôn ala mtao kâo? Ih ngă leh kơ kâo klei arăng amâo bhiăn ngă ôh.” 10Y-Abimêlek êmuh Y-Abraham, “Ya klei ih mĭn tơl ih ngă snăn lĕ?” 11Y-Abraham lač, “Kyua kâo mĭn hlăm čar anei amâo tuôm mâo klei huĭ kơ Aê Diê ôh, leh anăn arăng srăng bi mdjiê kâo kyua mô̆ kâo. 12Ƀiădah sĭt nik ñu jing adei mniê kâo, anak mniê ama kâo, ƀiădah amâo djŏ anak mniê amĭ kâo; leh anăn ñu jing mô̆ kâo leh. 13Tơdah Aê Diê brei kâo đuĕ hiu kbưi mơ̆ng sang ama kâo, kâo lač kơ gơ̆, ‘Nĕ anei klei jăk ih srăng brei kơ kâo: hlăm djăp anôk drei nao, brei ih lač, ñu jing ayŏng kâo.’ ” 14Y-Abimêlek mă lu biăp êmô, phung dĭng buăl êkei leh anăn phung dĭng buăl mniê, leh anăn brei digơ̆ kơ Y-Abraham, leh anăn bi wĭt mô̆ ñu H'Sara. 15Y-Abimêlek lač, “Nĕ anei, čar kâo dôk ti anăp ih; dôk bĕ ti anôk ih čiăng.” 16Ñu lač kơ H'Sara, “Nĕ anei, kâo brei kơ ayŏng ih sa êbâo klŏ prăk; prăk anăn srăng jing mnơ̆ng bi sĭt kơ ih jing ênuah ti anăp jih jang phung dôk mbĭt hŏng ih; leh anăn ti anăp jih jang mnuih arăng srăng yap ih ênuah.” 17Y-Abraham wah lač kơ Aê Diê, leh anăn Aê Diê bi hlao Y-Abimêlek, mô̆ gơ̆, leh anăn phung dĭng buăl mniê gơ̆, leh anăn digơ̆ dưi lŏ kkiêng kơ anak. 18Kyuadah Yêhôwa brei leh jih sang Y-Abimêlek jing plao kyua H'Sara mô̆ Y-Abraham.