21

Tơlơi Tơkeng Rai Kơ Isa̱k

1Yahweh bơni hiam kơ HʼSarah kar hăng Ñu hơmâo pơhiăp laih, laih anŭn Ñu hơmâo ngă brơi kơ HʼSarah kar hăng Ñu hơmâo ƀuăn laih. 2Tui anŭn, HʼSarah pi kian hăng tơkeng sa čô ană đah rơkơi kơ Abraham tơdang ñu tha laih ƀơi mông Ơi Adai hơmâo ƀuăn laih kơ ñu. 3Abraham pơanăn kơ ană nge HʼSarah hơmâo tơkeng rai anŭn jing Isa̱k. 4Tơdang ană ñu Isa̱k hơmâo sapăn hrơi laih, Abraham khăt klĭ gơ̆ tui hăng Ơi Adai hơmâo pơtă laih kơ ñu. 5Abraham hlak sa-rơtuh thŭn tơdang ñu hơmâo ană ñu Isa̱k.
6HʼSarah bơni, “Ơi Adai hơmâo ngă brơi kơ kâo klao mơak laih anŭn hlơi pô hơmư̆ tơlơi anai ăt či klao mơak hrŏm hăng kâo mơ̆n.” 7Laih anŭn ñu laĭ dơ̆ng, “Hlơi pô či laĭ kơ Abraham, ‘HʼSarah či brơi ană mĕm,’ lĕ? Samơ̆ kâo hơmâo tơkeng rai laih sa čô ană đah rơkơi tơdang thŭn gơ̆ tha laih.”
8Čơđai anŭn prŏng tui hăng lui mĕm laih, laih anŭn Abraham pơkra sa tơlơi ƀơ̆ng huă prŏng ƀơi hrơi Isa̱k lui mĕm.

Tơlơi Puh Pơđuaĭ Hĭ HʼHagar Hăng Yismaêl

9Samơ̆ HʼSarah ƀuh ană HʼHagar, jing đah kơmơi hlŭn mơ̆ng Êjip hơmâo tơkeng rai anŭn, hlak klao djik kơ Isa̱k, 10laih anŭn ñu pơhiăp hăng Abraham, “Puh pơđuaĭ hĭ bĕ pô hlŭn anai wơ̆t hăng ană ñu mơ̆n, tui anŭn yơh ană pô hlŭn anai ƀu či khŏm tŭ mă kŏng ngăn hrŏm hơbĭt hăng ană kâo Isa̱k ôh.”
11Tơlơi anai ngă brơi kơ Abraham rŭng răng biă mă yuakơ Yismaêl ăt jing ană ñu mơ̆n. 12Samơ̆ Ơi Adai pơhiăp hăng gơ̆, “Anăm rŭng răng kơ ană ih Yismaêl wơ̆t hăng amĭ gơ̆ anŭn ôh. Ngă tui bĕ hơget tơlơi HʼSarah laĭ laih hăng ih, yuakơ mơ̆ng hơjăn Isa̱k yơh ih či hơmâo kơnung djuai Kâo hơmâo ƀuăn laih kơ ih. 13Kâo ăt či ngă brơi kơ ană pô hlŭn anai jing hĭ sa kơnung djuai prŏng mơ̆n, yuakơ ñu jing ană đah rơkơi ih mơ̆n.”
14Mơguah ưm amăng hrơi tŏ tui, Abraham mă gơnam ƀơ̆ng laih anŭn sa ge̱t ia klĭ brơi kơ HʼHagar. Ñu pioh gơnam ƀơ̆ng hăng ia anŭn ƀơi bra HʼHagar laih anŭn brơi gơ̆ hăng ană gơ̆ anŭn đuaĭ hĭ. HʼHagar hăng Yismaêl đuaĭ mơ̆ng anŭn hăng rơbat hyu amăng tơdron ha̱r Beêrseba. 15Tơdang ia mơñum amăng ge̱t klĭ abih laih, ñu lui hĭ ană ñu ƀơi gah yŭ sa pum kơyâo. 16Giŏng anŭn, HʼHagar nao dŏ be̱r ataih ƀiă mơ̆ng anŭn, năng ai rơwang ataih ñu sa ƀrŏm hraŏ pơnăh, yuakơ ñu pơmĭn, “Kâo ƀu kiăng lăng ôh Yismaêl djai hĭ.” Laih kơ ñu dŏ be̱r ataih ƀiă mơ̆ng anŭn, ñu čơdơ̆ng ur hia yơh.
17Ơi Adai hơmư̆ asăp Yismaêl hia laih anŭn ling jang Ơi Adai iâu pơhiăp hăng HʼHagar mơ̆ng adai tui anai, “Hơget hơmâo tơlơi truh lĕ, Ơ HʼHagar hơi? Anăm huĭ ôh; Ơi Adai hơmâo hơmư̆ laih asăp ană ih hia pơ anŭn. 18Pŭ̱ gring đĭ bĕ gơ̆ hăng tơngan, yuakơ Kâo či pơjing gơ̆ jing sa kơnung djuai prŏng.” 19Giŏng anŭn, Ơi Adai pŏk mơta HʼHagar laih anŭn gơ̆ ƀuh sa ia dơmŭn. Tui anŭn, ñu nao pơbă hĭ ge̱t ia klĭ laih anŭn brơi kơ ană ñu mơñum.
20Ơi Adai dŏ hrŏm hăng Yismaêl tơdang ñu prŏng tui. Ñu hơdip amăng tơdron ha̱r laih anŭn jing sa čô thâo hyu lua. 21Tơdang ñu hlak hơdip amăng Tơdron Ha̱r Paran, amĭ ñu hơduah brơi kơ ñu sa čô bơnai mơ̆ng čar Êjip jing čar amĭ ñu.

Tơlơi Tŭ Ư Tŏng Krah Abraham Hăng Pơtao Abimelek

22Hlak anŭn pơtao Abimelek hrŏm hăng Phikôl jing pô khua tơhan ñu nao pơ Abraham laih anŭn Abimelek pơhiăp hăng Abraham tui anai, “Ơi Adai dŏ hrŏm hăng ih amăng abih bang tơlơi ih ngă. 23Ră anai ƀuăn rơ̆ng bĕ hăng kâo ƀơi anăp Ơi Adai, ih anăm ngă sat kơ kâo, kơ ƀing ană bă kâo ƀôdah kơ ƀing kơnung djuai kâo ôh. Ƀuăn rơ̆ng bĕ hăng kâo laih anŭn hăng lŏn čar ih hlak hơdip jing tuai anai kar hăng kâo hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih tơlơi hiam kâo hơmâo brơi laih kơ ih.” 24Abraham laĭ, “Kâo ƀuăn rơ̆ng yơh.”
25Giŏng anŭn, Abraham brŏk hăng Abimelek kơ sa ia dơmŭn ƀing ding kơna Abimelek hơmâo sua mă laih. 26Samơ̆ Abimelek laĭ glaĭ, “Kâo ƀu thâo ôh hlơi pô ngă kơ tơlơi anai. Ih ƀu pơthâo kơ kâo ôh laih anŭn kâo hơmư̆ kơ tơlơi anai kơnơ̆ng ƀơi hrơi anai đôč.”
27Tui anŭn, Abraham ba rai triu laih anŭn hlô mơnơ̆ng rong hăng brơi kơ Abimelek, laih anŭn gơñu dua pơjing hĭ sa tơlơi tŭ ư. 28Abraham pơkăh pơpha hơjăn tơjuh drơi ană triu ania mơ̆ng tơpul triu, 29laih anŭn Abimelek tơña kơ gơ̆, “Hơget tơlơi kiăng laĭ kơ tơjuh drơi ană triu ania anai ih hơmâo pơkăh pơpha hĭ dŏ hơjăn lĕ?” 30Ñu laĭ glaĭ, “Mă tŭ bĕ tơjuh drơi ană triu anai mơ̆ng tơngan kâo jing tơlơi ngă gơ̆ng jơlan kơ kâo hơmâo klơi laih ia dơmŭn anŭn.”
31Tui anŭn yơh, anih anai arăng iâu Beêrseba, yuakơ gơñu dua hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih pơ anŭn.
32Tơdơi kơ tơlơi tŭ ư hơmâo pơjing laih ƀơi anih Beêrseba, Abimelek hăng Phikôl jing khua tơhan ñu wơ̆t glaĭ pơ anih lŏn ƀing Philistia. 33Abraham pla sa phŭn kơyâo tamarik ƀơi anih Beêrseba kiăng kơ pơrơđah ƀơi anih anŭn ñu iâu kwưh ƀơi anăn Ơi Adai, jing Ơi Adai Hlŏng Lar. 34Laih anŭn Abraham dŏ hơdip amăng anih lŏn ƀing Philistia sui biă mă.