21

Klei Kkiêng kơ Y-Isăk

1Yêhôwa ngă jăk kơ H'Sara msĕ si ñu lač leh, leh anăn Yêhôwa brei kơ H'Sara klei ñu ƀuăn leh. 2 H'Sara ba tian leh anăn kkiêng sa čô anak êkei kơ Y-Abraham tơdah ñu mduôn, djŏ tui si thŭn Aê Diê blŭ leh kơ ñu. 3Y-Abraham bi anăn Y-Isăk kơ anak êkei H'Sara kkiêng kơ ñu. 4 Y-Abraham khăt klĭt Y-Isăk anak êkei ñu ti hruê sa păn, tui si Aê Diê mtă leh kơ ñu. 5Y-Abraham mâo sa êtuh thŭn leh tơdah H'Sara kkiêng kơ Y-Isăk anak êkei ñu. 6H'Sara lač, “Aê Diê brei klei bi tlao kơ kâo; jih jang hlei pô hmư̆ srăng tlao mbĭt hŏng kâo.” 7Ñu lŏ lač, “Hlei pô jhŏng lač kơ Y-Abraham kơ H'Sara srăng bi mam phung anak? Ƀiădah kâo kkiêng leh sa čô anak êkei kơ ñu tơdah ñu mduôn.”

Klei Suôt H'Agar leh anăn Y-Ismaêl

8Hđeh anăn hriê kơ prŏng leh anăn ñu lui mam. Y-Abraham ngă klei huă mnăm prŏng hruê Y-Isăk lui mam. 9H'Sara ƀuh anak êkei H'Agar, pô mniê Êjip kkiêng kơ Y-Abraham, dôk hlăp, tlao mưč kơ anak êkei ñu Y-Isăk. 10 Snăn ñu lač Y-Abraham, “Suôt bĕ mniê hlŭn anei leh anăn anak êkei ñu; kyuadah anak êkei mniê hlŭn anei amâo srăng dưn ngăn ôh mbĭt hŏng Y-Isăk anak êkei kâo.” 11Klei anăn bi ênguôt lu snăk kơ Y-Abraham kyua anak êkei ñu. 12 Ƀiădah Aê Diê lač kơ Y-Abraham, “Đăm ênguôt ôh kyua anak êkei leh anăn mniê hlŭn ih. Jih ya klei H'Sara lač kơ ih, gưt bĕ asăp ñu; kyuadah mơ̆ng Y-Isăk arăng srăng bi anăn phung anak čô ih. 13Kâo srăng mjing mơh kơ anak êkei mniê hlŭn ih sa phung găp djuê, kyuadah ñu jing anak ih mơh.” 14Snăn Y-Abraham kgŭ aguah ưm, mă kpŭng leh anăn sa giêt êa klĭt, brei kơ H'Agar leh anăn ñu dưm ti mra gơ̆. Ñu brei hđeh kơ gơ̆ leh anăn suôt brei gơ̆ đuĕ nao. H'Agar đuĕ nao leh anăn hiu rưng hlăm kdrăn tač Bêr-Sêba.
15Tơdah êa hlăm giêt jih leh, ñu lui anak ñu ti gŭ ƀur kyâo. 16Leh anăn ñu nao dôk gŭ kbưi ƀiă hŏng gơ̆, sa wang arăng mnah ƀrăm; kyuadah ñu lač, “Đăm brei kâo ƀuh ôh anak kâo djiê.” Êjai ñu dôk kbưi hŏng gơ̆ ñu ur hia. 17Aê Diê hmư̆ asăp hđeh êdam hia, leh anăn dĭng buăl jăk Aê Diê iêu H'Agar mơ̆ng adiê, lač kơ ñu, “Si ngă ih rŭng răng, Ơ H'Agar? Đăm huĭ ôh, kyuadah Aê Diê hmư̆ leh asăp hđeh êdam ti anôk ñu dôk. 18Kgŭ bĕ ih, rŭ anak ih, kmiêt ñu hlăm kngan; kyuadah kâo srăng brei ñu jing sa găp djuê prŏng.” 19Aê Diê mblang ală H'Gar, leh anăn ñu ƀuh sa kbăng êa. Ñu nao djăt bŏ giêt, leh anăn bi mnăm anak ñu. 20Aê Diê dôk mbĭt hŏng hđeh êdam anăn, leh anăn ñu hriê kơ prŏng. Ñu dôk hlăm kdrăn tač, leh anăn ñu jing pô knhăk mnah hna kmêč. 21Ñu dôk hlăm kdrăn tač Paran; leh anăn amĭ ñu ruah sa čô mniê mơ̆ng čar Êjip jing mô̆ ñu.

Klei Bi Mguôp Y-Abraham hŏng Y-Abimêlek

22 Hlăk anăn Y-Abimêlek mbĭt hŏng khua kahan ñu Y-Pikôl lač kơ Y-Abraham, “Aê Diê dôk mbĭt hŏng ih hlăm jih bruă ih ngă. 23Kyuanăn ară anei hin brei ih kat asei kơ kâo tinei hŏng anăn Aê Diê ih amâo srăng mplư kâo ôh, phung anak, čô, čĕ kâo kăn rei. Ƀiădah msĕ si kâo ngă jăk leh hŏng ih, brei ih srăng ngă jăk msĕ mơh hŏng kâo leh anăn kơ čar ih dôk jưh bhiâo anei.”
24Y-Abraham lač, “Kâo kat asei.”
25Y-Abraham ƀuah kơ Y-Abimêlek kyua klei phung dĭng buăl Y-Abimêlek plah mă sa boh kbăng êa. 26Y-Abimêlek lač, “Kâo amâo thâo ôh hlei ngă klei anăn, kăn ih hưn kơ kâo rei, kăn kâo hmư̆ klei anei lei tơl hruê anei kâo thâo.” 27Snăn Y-Abraham mă lu biăp leh anăn êmô leh anăn brei kơ Y-Abimêlek, leh anăn diñu dua ngă klei bi mguôp. 28Y-Abraham mă dưm mdê kjuh drei êđai biăp ana. 29Y-Abimêlek lač kơ Y-Abraham, “Si ngă ih dưm hĕ mdê kjuh drei êđai biăp ana anei?” 30Y-Abraham lŏ lač, “Brei ih tŭ mơ̆ng kngan kâo kjuh drei êđai biăp ana anei, čiăng kơ ih jing pô hưn bi sĭt kơ kâo yơh klei leh kbăng êa anei.” 31Kyuanăn arăng pia anôk anăn Bêr-Sêba, kyuadah tinăn yơh jih diñu dua kat asei. 32Tơdah leh diñu ngă klei bi mguôp ti Bêr-Sêba, Y-Abimêlek leh anăn khua kahan ñu Y-Pikôl đuĕ wĭt kơ čar phung Philistin. 33Y-Abraham pla sa ƀĕ ana kyâo tamarik ti Bêr-Sêba, leh anăn tinăn ñu iêu wah lač kơ anăn Yêhôwa, Aê Diê Pô Dôk Hdĭp Hlŏng Lar. 34Y-Abraham dôk sui hruê hlăm čar phung Philistin.