23

Xala Tuag

1Xala noob nyoog nyob tau ib puas neeg nkaum xyaa xyoo. 2Xala tuag huv lub moos Khiliya Anpa (kws yog Heploo) huv Khana‑aa tebchaws. Aplahaa paam Xala hab quaj quaj ncu ncu Xala. 3Aplahaa rua sawv ntawm Xala lub cev tuag moog has rua cov tuabneeg Hithai has tas, 4“Kuv yog tuabneeg lwm tebchaws lug ua qhua nrug mej nyob. Thov nrug mej yuav ib thaaj aav rua kuv swv ua toj ntxaas sub kuv txhad tau chaw muab tug tuag moog foob kaab kuas pluj ntawm lub qhov muag moog.” 5Cov Hithai teb Aplahaa tas, 6“Yawm hlub, thov koj noog peb has. Koj yog ib tug ua hlub huv peb cov ntaag. Ca koj coj koj tug tuag moog log rua huv peb tej qhov ntxaa lub kws zoo kawg nkaus. Tsw muaj leejtwg yuav taav tsw kheev koj muab koj tug tuag log rua huv nwg lub qhov ntxaa ntawd.” 7Aplahaa txawm sawv tseeg lug nyo hau pe cov Hithai kws nyob lub tebchaws hov, 8hab nwg has rua puab has tas, “Yog mej kheev kuv log kuv tug tuag tag, thov mej noog kuv has hab paab nrug kuv thov Xauha tug tub Efoo 9muab nwg lub qhov tsua Mapela kws nyob ntawm nwg ntug teb rua kuv. Thov kuas nwg muab muag rua kuv taab meeg mej suavdawg xubndag kuas txaus nkaus tug nqe, kuv txhad muaj ib thaaj aav swv ua toj ntxaas ua kuv tug.”
10Efoo kuj nrug cov Hithai nyob quas tsawg ua ke ntawd mas Efoo kws yog tuabneeg Hithai txhad teb Aplahaa taab meeg cov Hithai suavdawg kws tuaj nyob ua ke ntawm rooj loog has tas, 11“Tsw xob ua le, yawm hlub. Thov koj noog kuv has. Kuv yuav pub daim teb hab lub qhov tsua kws nyob ntawm daim teb hov rua koj. Kuv pub rua koj taab meeg kuv cov tuabneeg suavdawg. Ca le coj koj tug tuag moog log rua huv.” 12Aplahaa rov nyo hau pe cov tuabneeg tebchaws hov 13mas nwg has rua Efoo taab meeg cov tuabneeg huv lub tebchaws hov nov tas, “Yog koj kheev, thov koj noog kuv has hab. Kuv yuav them cov nqe teb hov rua koj, koj ca le txais ntawm kuv sub kuv txhad tau chaw log tug tuag rua ntawd.” 14Efoo teb Aplahaa tas, 15“Yawm hlub, thov koj noog kuv has. Daim teb mas tug nqe yog plaub puas sekhee nyaj tassws koj hab kuv mas tsw xob xaav le caag. Ca le coj koj tug tuag moog log rua huv xwb.” 16Aplahaa txhad le nrug Efoo has hum hab Aplahaa kiv cov nyaj txwm nkaus le tug nqe kws Efoo has rua nwg taab meeg cov Hithai nov lawd, yog plaub puas sekhee txwm nkaus le kws tej tub laag tub luam kiv rua ncua swjhawm ntawd.
17Efoo daim teb huv Mapela kws nyob ntawm Maale saab nub tuaj mas nwg muag taag nrho thaaj teb hab lub qhov tsua hab tej xyoob ntoo kws nyob huv thaaj teb ntawd huvsw 18rua Aplahaa yuav ua Aplahaa tug taab meeg cov Hithai suavdawg kws tuaj ua ke ntawm rooj loog xubndag. 19Tes Aplahaa txawm muab nwg tug quaspuj Xala log rua huv lub qhov tsua ntawm thaaj teb Mapela kws nyob ntawm Maale saab nub tuaj, kws yog Heploo, huv Khana‑aa tebchaws. 20Daim teb hab lub qhov tsua ntawm daim teb hov mas cov Hithai muab muag hlo rua Aplahaa yuav ua Aplahaa tug mas Aplahaa txhad tau chaw log tuag.