23

Klei Djiê H'Sara, Klei Y-Abraham Blei Anôk Ngă Msat

1H'Sara dôk hdĭp sa êtuh dua pluh kjuh thŭn; dŭm anăn yơh thŭn H'Sara dôk hdĭp. 2H'Sara djiê ti ƀuôn Kiriat-Arba (anăn jing ƀuôn Hêbron) hlăm čar Kanaan. Y-Abraham nao mkra klei kơŭ kyăm leh anăn čŏk hia kơ H'Sara. 3Y-Abraham kgŭ ti anăp atâo leh anăn lač kơ phung anak êkei Y-Het, 4 “Kâo jing mnuih tue leh anăn mnuih dôk bhiâo mbĭt hŏng phung diih. Brei kơ kâo sa anôk ngă msat hlăm čar diih, čiăng kơ kâo dưi dơr mnuih djiê kâo.” 5Phung anak êkei Y-Het lŏ wĭt lač kơ Y-Abraham, 6“Hmư̆ bĕ hmei, Ơ khua, ih jing sa čô khua prŏng ti krah hmei. Dơr mnuih djiê ih hlăm msat jăk hĭn phung hmei. Amâo mâo ôh sa čô hlăm phung hmei srăng hngah amâo brei ôh msat ñu kơ ih amâodah ngă klei dleh amâo brei ih dơr mnuih djiê ih.” 7Y-Abraham kgŭ dơ̆ng leh anăn buôn ti anăp phung mnuih ƀuôn sang čar anăn, phung anak êkei Y-Het. 8Ñu lač kơ digơ̆, “Tơdah diih mĭn jăk kâo dưi dơr mnuih djiê kâo mơ̆ng anăp ală kâo, hmư̆ bĕ kâo leh anăn akâo brei kơ kâo lăn Y-Êprôn anak êkei Y-Sôhar, 9čiăng kơ ñu brei kơ kâo ƀăng čư̆ Makpêla, dŏ ñu ti roh hma ñu. Brei ñu čhĭ kơ kâo hŏng prăk ênŭm, snăn kơh kâo srăng mâo anôk msat jing dŏ kâo pô ti krah diih.” 10Y-Êprôn dôk gŭ ti krah phung anak êkei Y-Het. Y-Êprôn lŏ wĭt lač kơ Y-Abraham ti anăp phung anak êkei Y-Het, ti anăp jih jang phung mŭt ti ƀăng jang ƀuôn ñu, 11“Hơăi, khua kâo ah, hmư̆ bĕ kâo. Kâo brei kơ ih hma anăn, leh anăn kâo brei mơh kơ ih ƀăng čư̆ mâo tinăn. Kâo brei dŏ anăn kơ ih ti anăp phung anak mnuih ƀuôn sang kâo. Brei ih dơr mnuih djiê ih.” 12Leh anăn Y-Abraham buôn ti anăp phung mnuih ƀuôn sang čar anăn. 13Ñu blŭ kơ Y-Êprôn ti anăp phung mnuih ƀuôn sang čar anăn, lač, “Hmư̆ bĕ kâo, tơdah ih tŭ, kâo srăng brei ênoh hma anăn kơ ih. Mă bĕ ênoh anăn mơ̆ng kâo, čiăng kơ kâo dưi dơr mnuih djiê kâo tinăn.” 14Y-Êprôn lŏ wĭt lač kơ Y-Abraham, 15“Hmư̆ bĕ, Ơ khua kâo, sa bĭt lăn kăm pă êtuh sêkel prăk; ya yuôm klei anăn hdơ̆ng kâo hŏng ih? Snăn dơr bĕ mnuih djiê ih.” 16Y-Abraham tŭ klei Y-Êprôn lač, leh anăn mkă prăk dŭm Y-Êprôn kăm kơ ñu ti anăp phung anak êkei Y-Het, pă êtuh sêkel prăk tui si prăk arăng yua bi blei mnia.
17Snăn yơh hma Y-Êprôn ti Makpêla tĭng ngŏ Mamrê, hma wăt ƀăng čư̆ tinăn, leh anăn jih jang ana kyâo mâo hlăm hma, 18arăng jao sĭt kơ Y-Abraham jing dŏ ñu ti anăp phung anak êkei Y-Het, ti anăp jih jang phung mŭt ti ƀăng jang ƀuôn ñu. 19Leh klei anăn Y-Abraham dơr H'Sara mô̆ ñu hlăm ƀăng čư̆ ti hma Makpêla tĭng ngŏ Mamrê (anăn jing Hêbron) hlăm čar Kanaan. 20Hma leh anăn ƀăng čư̆ mâo tinăn phung anak êkei Y-Het jao sĭt kơ Y-Abraham jing anôk msat.