26

Ixaj Nyob Hauv Tebchaws Nkelales

1Rov muaj dua kev tshaib nqhis nyob hauv lub tebchaws ntawd, ib yam li tiam uas thaum Anplahas tseem ua neej nyob. Ixaj thiaj li mus cuag Anpimelej uas yog cov Filitees tus vajntxwv hauv lub nroog Nkelales. 2Tus TSWV los tshwm rau Ixaj pom thiab hais rau nws tias, “Koj tsis txhob khiav mus rau nram tebchaws Iziv; nyob twjywm hauv lub tebchaws no ntawm thaj chaw uas kuv qhia rau koj nyob. 3Nyob twjywm ntawm no xwb, kuv yuav nrog nraim koj nyob thiab foom koob hmoov rau koj. Kuv yuav muab tagnrho lub tebchaws no pub rau koj thiab koj cov xeebntxwv. Kuv yuav nco ntsoov tej lus uas kuv tau cog tseg rau koj txiv Anplahas lawm. 4Kuv yuav pub kom koj muaj xeebntxwv coob npaum li tej hnubqub saum nruab ntug, thiab kuv yuav muab tagnrho lub tebchaws no pub rau lawv. Thiab kuv yuav foom koob hmoov ntawm koj cov xeebntxwv mus rau txhua haivneeg uas nyob thoob ntiajteb. 5Kuv yuav foom koob hmoov rau koj, rau qhov Anplahas mloog kuv lus thiab coj raws li kuv tej kevcai thiab tej lus samhwm txhua lo.”
6Yog li ntawd, Ixaj thiaj nyob twjywm hauv lub nroog Nkelales. 7Thaum cov txivneej uas nyob hauv lub nroog ntawd nug txog Ixaj tus pojniam, nws teb lawv hais tias, Lenpekas yog nws tus muam xwb. Nws tsis kam qhia hais tias, Lenpekas yog nws tus pojniam, rau qhov Lenpekas zoo nkauj heev, Ixaj ntshai nyob tsam cov txivneej uas nyob hauv lub nroog ntawd tua nws povtseg thiab yuav Lenpekas. 8Thaum Ixaj thiab Lenpekas tseem nyob hauv lub nroog ntawd, Vajntxwv Anpimelej nyob hauv tsev xauj ntawm qhovrai pom Ixaj thiab Lenpekas tabtom sib tawb. 9Anpimelej thiaj tso neeg mus hais rau Ixaj hais tias, “Lenpekas twb yog koj tus pojniam ntag los sav! Vim li cas koj tseem hais tias, nws yog koj tus muam xwb?”
 Ixaj teb vajntxwv hais tias, “Yog kuv qhia rau sawvdaws hais tias nws yog kuv tus pojniam, nyob tsam muaj neeg siab phem muab kuv tua povtseg thiab yuav Lenpekas.”
10Anpimelej rov hais tias, “Yog li cas koj thiaj ua li no rau peb? Yog kuv cov pejxeem ib tug txivneej cia li mus nrog koj tus pojniam pw, ces koj yog tus uas coj txojkev txhaum ntawd los rau peb.” 11Anpimelej thiaj ceebtoom rau nws cov pejxeem hais tias: “Yog leejtwg lam mus zes tus txivneej no tus pojniam, mas yuav muab tus ntawd tua povtseg.”
12Ixaj cog qoobloo rau hauv lub tebchaws ntawd, thiab xyoo ntawd nws sau tau qoobloo ntau tshaj cov noob uas nws cog lawm ib puas npaug, rau qhov tus TSWV foom koob hmoov rau nws. 13Ixaj vammeej zuj zus thiab ua ib tug neeg npluanuj heev. 14Rau qhov Ixaj muaj tej tsiaj txhu uas yog yaj thiab nyuj coob, thiab nws tseem muaj tubtxib coob kawg li, thiaj ua rau cov neeg Filitees khib heev. 15Lawv thiaj muab tej qhovtshij uas nws txiv Anplahas cov tubtxib khawb thaum nws tseem ua neej nyob txhub tas huv tibsi lawm.
16Ces Anpimelej thiaj hais rau Ixaj hais tias, “Koj cia li khiav tawm hauv peb lub tebchaws no mus. Rau qhov koj muaj hwjchim tshaj peb lawm.” 17Yog li ntawd, Ixaj thiaj khiav tawm hauv lub nroog ntawd thiab mus rub tsevntaub nyob rau hauv lub Hav Nkelales, nws nyob qhov ntawd tau ib ntus. 18Nws thiaj li rov qab khawb cov qhovtshij uas thaum ub nws txiv Anplahas khawb cia lawm dua ib zaug ntxiv, rau qhov tom qab uas Anplahas tuag lawm, cov Filitees tau tuaj muab tej qhovtshij no txhub tas lawm. Ixaj tis npe rau cov qhovtshij no raws li tej qub npe uas thaum nws txiv tis rau lawm.
19Ixaj cov tubtxib mus khawb ib lub qhovtshij hauv lub hav ntawd thiab txawm muaj dej txhawv tawm los. 20Ces cov neeg yug yaj hauv lub nroog Nkelales tuaj nrog Ixaj cov neeg yug yaj sib txeeb thiab hais tias, “Cov qhovtshij no yog peb tug.” Yog li ntawd, Ixaj thiaj muab lub qhovtshij ntawd tis npe hu ua “Sib Txeeb.”
21Ixaj cov tubtxib rov khawb dua ib lub qhovtshij, thiab lawv tseem rov txeeb lub qhovtshij ntawd dua, yog li ntawd, nws thiaj tis npe rau lub qhovtshij ntawd hu ua “Sib Ntxub.” 22Nws thiaj khiav tawm ntawm thaj chaw ntawd mus khawb dua ib lub qhovtshij. Nyob qhov ntawd lawv tsis muaj kev sib cav sib ceg txog lub qhovtshij no ntxiv lawm, yog li ntawd, nws thiaj tis npe rau lub qhovtshij ntawd hu ua “Muaj Av Dav.” Nws hais tias, “Nimno tus TSWV pub peb muaj av dav nyob hauv lub tebchaws no, thiab peb yuav muaj kev vammeej nyob ntawm no mus li.”
23Ixaj thiaj tawm ntawm qhov chaw ntawd thiab mus rau tom Npesenpas. 24Hmo ntawd tus TSWV thiaj los tshwm rau nws pom thiab hais rau nws tias, “Kuv yog koj txiv Anplahas tus Vajtswv ntag. Koj tsis txhob ntshai, kuv nrog nraim koj nyob. Kuv yuav foom koob hmoov rau koj thiab pub rau koj muaj xeebntxwv coob raws li kuv tau coglus rau kuv tus tubtxib Anplahas lawm.” 25Ixaj thiaj teeb tau ib lub thaj rau ntawd thiab pehawm tus TSWV. Ces nws txawm rub nws lub tsevntaub nyob rau qhov ntawd, thiab nws cov tubtxib rov khawb dua ib lub qhovtshij.

Ixaj thiab Anpimelej Sib Coglus

26Anpimelej coj Ahuxas uas yog nws tus tuavxam thiab Fikaules uas yog nws tus thawj tubrog nrog nws tuaj hauv lub nroog Nkelales tuaj cuag Ixaj. 27Ixaj thiaj nug hais tias, “Vim li cas nimno nej thiaj tuaj cuag kuv? Yav nram ntej nej twb tsis nrog kuv ua phoojywg thiab nej twb ntiab kuv tawm hauv nej lub tebchaws lawm?”
28Lawv teb hais tias, “Nimno peb paub hais tias muaj tus TSWV nrog nraim koj nyob, thiab peb xav hais tias tsimnyog peb yuav tsum tau los sib hais kom haum thiab coglus rau koj. Peb xav kom koj coglus rau peb 29hais tias koj yuav tsis ua phem rau peb, ib yam li peb tsis tau ua phem rau koj. Peb yeej ua zoo rau koj thiab tso koj mus kaj siab lug. Peb paub hais tias, nimno tus TSWV foom koob hmoov rau koj lawm.” 30Ixaj thiaj npaj tau ib rooj mov rau lawv, lawv thiaj noj thiab haus txaus nkaus. 31Tagkis sawv ntxov lawv peb leeg ntawd nyias los lees nyias lus thiab nias homthawj rau nyias daim ntawv. Ces Ixaj txawm xa lawv sawv kev mus tsev kaj siab lug lawm.
32Hnub ntawd Ixaj cov tubtxib thiaj los piav qhia rau nws hais txog lub qhovtshij uas lawv tau mus khawb ntawd. Lawv hais tias, “Peb mus nrhiav tau ib lub qhovtshij lawm.” 33Ixaj thiaj tis npe rau lub qhovtshij ntawd hu ua “Coglus.” Vim li ntawd thiaj ua rau lub nroog Npesenpas tau lub npe no.

Exaus Ob Tug Pojniam uas Yog Neeg Txawv Tebchaws

34Thaum uas Exaus hnubnyoog muaj plaub caug xyoo, nws yuav tau cov neeg Hitis ob tug ntxhais los ua pojniam, Yudis yog Npelais tus ntxhais thiab Npasemas yog Eloos tus ntxhais. 35Ob tug nyab no ua rau Ixaj thiab Lenpekas ua neej lwj siab kawg li.