26

Yahweh Ƀuăn Bơni Hiam Kơ Isa̱k Kar Hăng Ama Gơ̆ Abraham

1Hlak anŭn hơmâo sa tơlơi ư̆ rơpa amăng anih lŏn anŭn kar hăng amăng rơnŭk Abraham hơmâo hơdip laih hlâo adih. Tui anŭn, Isa̱k nao pơ Abimelek jing pơtao ƀing Philistia ƀơi plei kơđông Gerar. 2Yahweh pơƀuh rai hăng Isa̱k laih anŭn laĭ, “Anăm trŭn nao pơ čar Êjip ôh; hơdip bĕ ƀơi anih lŏn Kâo či laĭ brơi kơ ih anŭn. 3Dŏ amăng anih lŏn anai sui ƀiă bĕ laih anŭn Kâo či dŏ hrŏm hăng ih laih anŭn bơni hiam kơ ih. Kâo či brơi kơ ih laih anŭn kơ ƀing kơnung djuai ih hơdôm anih lŏn anai, laih anŭn či pơkơjăp tơlơi ƀuăn rơ̆ng Kâo hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih hăng ama ih Abraham. 4Kâo či ngă brơi kơ kơnung djuai ih lu kar hăng pơtŭ amăng adai laih anŭn či brơi kơ ƀing gơñu abih bang anih lŏn anai; mơ̆ng kơnung djuai ih yơh abih bang lŏn čar ƀơi lŏn tơnah či hơmâo tơlơi mơyŭn hiam, 5yuakơ Abraham hơmâo tui gưt Kâo hăng djă̱ pioh laih khul tơlơi Kâo hơduah kiăng, khul tơlơi Kâo pơđar, khul tơlơi Kâo pơtă pơtăn laih anŭn khul tơlơi juăt Kâo.”
6Tui anŭn, Isa̱k dŏ hơdip ƀơi plei Gerar yơh.

Isa̱k Ƀlŏr Hăng Abimelek Kơ Tơlơi Bơnai Ñu

7Tơdang ƀing đah rơkơi amăng anih anŭn tơña kơ bơnai ñu, ñu laĭ, “Đah kơmơi anai jing adơi kâo,” yuakơ ñu huĭ yơh tơdah laĭ, “Đah kơmơi anai jing bơnai kâo.” Ñu pơmĭn, “Ƀing đah rơkơi amăng anih anai či pơdjai hĭ kâo yơh kiăng kơ mă hĭ HʼRebekah, yuakơ ñu jing sa čô hiam bơnai.”
8Tơdang Isa̱k dŏ pơ anŭn sui laih, pơtao Abimelek jing pơtao ƀing Philistia lăng trŭn mơ̆ng amăng phă̱ hăng ƀuh Isa̱k kuar HʼRebekah bơnai ñu. 9Tui anŭn, Abimelek iâu rai Isa̱k hăng tơña, “Ñu jing bơnai ih sĭt! Yua hơget ih laĭ ñu jing adơi ih lĕ?” Isa̱k laĭ glaĭ, “Yuakơ kâo pơmĭn ƀing đah rơkơi amăng anih anai či pơdjai hĭ kâo yơh yuakơ kiăng mă hĭ bơnai kâo.”
10Giŏng anŭn, Abimelek pơhiăp, “Yua hơget ih ngă tơlơi anai kơ ƀing gơmơi lĕ? Tơdah hơmâo hlơi pô đih hrŏm laih hăng bơnai ih, sĭt ih ba rai tơlơi soh ƀơi ƀing gơmơi laih yơh.” 11Tui anŭn, Abimelek pơtă kơ abih bang mơnuih ñu pơ anŭn, “Hlơi pô ngă sat kơ mơnuih anai hăng bơnai ñu, sĭt ñu anŭn či tŭ mă tơlơi djai yơh.”

Isa̱k Pơrơjăh Hăng Ƀing Philistia Kơ Ia Dơmŭn

12Tơdang Isa̱k hơdip amăng anih lŏn anŭn, ñu jŭ pla amăng anih anŭn laih anŭn amăng thŭn anŭn mơ̆n, ñu hơpuă lu bă blai, yuakơ Yahweh hơmâo bơni hiam kơ ñu. 13Ñu jing hĭ pơdrŏng laih anŭn tơlơi pơdrŏng ñu đĭ kơyar tơl ñu jing hĭ pơdrŏng biă mă. 14Ñu ăt hơmâo lu tơpul triu, bơbe, rơmô laih anŭn ƀing hlŭn mơ̆n, tui anŭn ƀing Philistia pơiăng kơ ñu. 15Tui anŭn yơh, abih bang ia dơmŭn hlŭn ama ñu Abraham hơmâo klơi hlâo adih tơdang ñu dŏ pơ anŭn, ră anai ƀing Philistia lŏm hĭ laih hăng lŏn.
16Giŏng anŭn, Abimelek pơhiăp hăng Isa̱k, “Tơbiă đuaĭ bĕ mơ̆ng ƀing gơmơi, yuakơ ih hơmâo jing hĭ kơtang hloh kơ ƀing gơmơi laih.”
17Tui anŭn, Isa̱k tơbiă đuaĭ mơ̆ng anŭn hăng pơdơ̆ng đĭ sang khăn ñu ƀơi dơnung Gerar laih anŭn dŏ pơ anŭn. 18Ƀing hlŭn Isa̱k klơi glaĭ hơdôm ia dơmŭn arăng hơmâo klơi đĭ laih amăng rơnŭk ama ñu Abraham, jing ia dơmŭn ƀing Philistia hơmâo lŏm hĭ tơdơi kơ Abraham djai, laih anŭn Isa̱k pơanăn hơdôm ia dơmŭn anŭn hrup hăng anăn ama ñu hơmâo pơanăn laih hlâo adih.
19Ƀing hlŭn Isa̱k klơi ia amăng dơnung anŭn hăng hơduah ƀuh phŭn ia hiam pơ anŭn. 20Samơ̆ ƀing wai hlô mơnơ̆ng mơ̆ng plei Gerar pơrơjăh hăng ƀing wai hlô mơnơ̆ng Isa̱k hăng laĭ, “Ia gơmơi anai!” Tui anŭn, ñu pơanăn ia dơmŭn anai Êsek, yuakơ ƀing Philistia pơrơjăh hăng Isa̱k. 21Giŏng anŭn, ƀing hlŭn Isa̱k klơi amăng ia pơkŏn dơ̆ng, samơ̆ ƀing gơñu ăt hơmâo tơlơi pơrơjăh mơ̆n; tui anŭn Isa̱k pơanăn Sitnah. 22Ƀing gơñu tơbiă đuaĭ mơ̆ng anŭn hăng klơi amăng ia pơkŏn dơ̆ng laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô pơrơjăh kơ ia dơmŭn anai dơ̆ng tah. Tui anŭn, Isa̱k pơanăn ia anai Rehôbôt, yuakơ ñu laĭ, “Ră anai Yahweh hơmâo brơi laih kơ ƀing ta anih laih anŭn ƀing ta či đĭ kơyar amăng anih lŏn anai yơh.”
23Tơdơi ƀiă, mơ̆ng anih anŭn ñu đuaĭ đĭ nao pơ anih Beêrseba. 24Amăng mlam ñu truh anŭn mơtam, Yahweh pơƀuh rai kơ ñu hăng laĭ, “Kâo jing Ơi Adai kơ ama ih Abraham. Anăm huĭ ôh, yuakơ Kâo dŏ hrŏm hăng ih; Kâo či bơni hiam kơ ih hăng pơlar kơnung djuai ih yuakơ ding kơna Kâo Abraham.”
25Isa̱k pơdơ̆ng đĭ kơnưl ngă yang pơ anŭn hăng kwưh rơkâo ƀơi anăn Yahweh. Pơ anih anŭn yơh ñu pơdơ̆ng đĭ sang khăn ñu laih anŭn ƀing hlŭn ñu klơi sa boh ia dơmŭn mơ̆n.

Isa̱k Pơjing Tơlơi Pơgop Hăng Abimelek

26Tơdang anŭn, Abimelek rai pơ ñu mơ̆ng plei kơđông Gerar wơ̆t hăng Ahuzat jing pô kơčĕ ñu laih anŭn Phikôl jing khua tơhan ñu mơ̆n. 27Isa̱k tơña kơ ƀing gơñu tui anai, “Yua hơget ƀing gih rai pơ kâo lĕ? Ƀing gih yơh lăng kơ kâo kar hăng rŏh ayăt gih laih anŭn puh pơđuaĭ hĭ kâo laih.” 28Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing gơmơi ƀuh rơđah biă mă yơh Yahweh dŏ hrŏm hăng ih; tui anŭn ƀing gơmơi laĭ hăng tơdruă tui anai, ‘Khŏm hơmâo bĕ sa tơlơi pơtŭ ư tŏng krah ƀing ta hăng Isa̱k’ jing tŏng krah ƀing gơmơi hăng ih. Brơi kơ ƀing gơmơi pơjing tơlơi pơgop hăng ih bĕ, 29tui anŭn ih ƀu či ngă sat kơ ƀing gơmơi ôh kar hăng ƀing gơmơi ƀu ngă sat ôh kơ ih, samơ̆ nanao ju̱m mơak ih laih anŭn brơi kơ ih tơbiă đuaĭ rơnŭk rơnua. Ră anai Yahweh hơmâo bơni hiam laih kơ ih.” 30Giŏng anŭn, Isa̱k pơkra tơlơi ƀơ̆ng huă kơ ƀing gơñu laih anŭn ƀing gơñu ƀơ̆ng hăng mơñum hrŏm hơbĭt yơh.
31Mơguah ưm amăng hrơi tŏ tui, ƀing gơñu ƀuăn rơ̆ng hăng tơdruă ƀu ngă sat kơ tơdruă dơ̆ng tah. Giŏng anŭn, Isa̱k brơi ƀing gơñu glaĭ kơ anih gơñu laih anŭn ƀing gơñu tơbiă mơ̆ng anŭn hăng tơlơi rơnŭk rơnua.
32Amăng hrơi anŭn mơ̆n, ƀing hlŭn Isa̱k rai laĭ pơthâo kơ Isa̱k kơ bruă gơñu klơi amăng ia anŭn. Ƀing gơñu laĭ, “Ƀing gơmơi hơduah ƀuh ia laih!” 33Ñu pơanăn ia anŭn Sibah laih anŭn hlŏng truh kơ tă anai, arăng iâu anăn plei anŭn Beêrseba.

Esâo Dŏ Ƀing Bơnai Tuai

34Hlak Esâo hơmâo pă̱pluh thŭn laih, ñu dŏ kơ HʼYudit, ană đah kơmơi Beêri jing ƀing Hit, laih anŭn ăt dŏ kơ HʼBasemat, ană đah kơmơi Êlôn jing ƀing Hit mơ̆n. 35Anŭn yơh jing phŭn tơlơi rơngot hơning kơ Isa̱k laih anŭn kơ HʼRebekah.