27

Yiha foom koob moov rua Yakhauj

1Thaus Yiha laug lawm qhov muag plooj tsw pum kev lawm, nwg txhad hu nwg tug tub hlub Exau has tas, “Tub 'e.” Exau teb tas, “Kuv nyob nuav 'os.” 2Yiha has tas, “Nwgnuav kuv laug laug le lawm. Kuv tsw paub nub kws kuv yuav tuag. 3Koj ca le coj koj tej cuab yeej moog, coj koj raaj xub hab raab neev tawm moog yos haav zoov tua nqaj lug rua kuv. 4Ca le npaaj ib pluag qaab qaab lug rua kuv yaam le kuv nyam hab coj lug rua kuv noj, kuv txhad foom koob moov rua koj ua ntej kws kuv tsw tau tuag.”
5Thaus Yiha has tej lug hov rua nwg tug tub Exau, Lenpekha kuj noog tuabywv hab. Thaus Exau tawm moog tua nqaj tom haav zoov lawm, 6Lenpekha txawm has rua nwg tug tub Yakhauj tas, “Kuv nov koj txwv has rua koj tug tijlaug Exau tas, 7‘Ca le coj nqaj qus lug rua kuv hab npaaj ib pluag qaab qaab rua kuv noj, kuv txhad foom koob moov rua koj taab meeg Yawmsaub lub xubndag ua ntej kws kuv tsw tau tuag.’ 8Vem le nuav, kuv tub, koj ca le ua lawv nraim le kws kuv has rua koj. 9Ca le moog tom paab tshws nteg ob tug mivnyuas tshws zoo zoo lug rua kuv, kuv txhad npaaj tau tej zaub mov qaab yaam le koj txwv nyam rua nwg. 10Tes koj nqaa moog rua koj txwv noj nwg txhad foom koob moov rua koj ua ntej kws nwg tsw tau tuag.”
11Yakhauj txhad has rua nwg nam Lenpekha tas, “Koj swm saib maj, kuv tug tijlaug Exau tuaj plaub thoob plawg ib ce, tassws kuv mas ib ce du lug xwb. 12Tsaam tes kuv txwv cev teg xuas kuv, mas yuav zoo le kuv daag ntxag nwg, tes nwg yuav foom tsw zoo rua kuv tsw yog foom zoo.” 13Nwg nam has rua nwg tas, “Tub 'e, ca qhov kws raug foom tsw zoo poob rua kuv rws. Tsuav yog koj ua lawv le kuv has hab moog nteg mivnyuas tshws lug rua kuv xwb.” 14Yakhauj txawm moog nteg coj lug rua nwg nam, nwg nam txhad npaaj tej zaub mov qaab yaam le nwg txwv nyam. 15Tes Lenpekha txawm muab nwg tug tub hlub Exau tej tsoog tsho kws zoo kawg huv tsev pub rua nwg tug tub yau Yakhauj naav. 16Nwg muab ob tug mivnyuas tshws hov le tawv lug qhwv Yakhauj teg hab lub cej daab kws du quas lug. 17Tes nwg txawm muab tej zaub mov qaab qaab hab ncuav kws nwg npaaj ntawd rua huv nwg tug tub Yakhauj txhais teg.
18Yakhauj txhad nkaag moog rua leej txwv hab has tas, “Kuv txwv.” Nwg has tas, “Tub 'e, kuv nyob ntawm nuav, koj yog leejtwg?” 19Yakhauj has rua leej txwv tas, “Kuv yog koj tug tub hlub Exau. Kuv tub ua lawv le kws koj has rua kuv lawm. Ca le sawv lug noj tej nqaj kws kuv moog tua tau lug es koj foom koob moov rua kuv.” 20Yiha has rua nwg tug tub tas, “Tub 'e, ua caag koj nrhav tau sai ua luaj?” Nwg teb tas, “Vem yog Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv pub kuv tua tau.” 21Mas Yiha has rua Yakhauj tas, “Tub 'e, txaav lug ze ze mas kuv yuav xuas koj sub txhad paub tas koj yog kuv tug tub Exau tag los tsw yog.” 22Yakhauj txawm txaav moog ze nwg txwv Yiha. Yiha txhad xuas nwg lub cev hab has tas, “Lub suab yog Yakhauj tassws txhais teg yog Exau le.” 23Nwg tsw paub Yakhauj lawm vem ob txhais teg muaj plaub yaam nkaus le nwg tug tijlaug Exau txhais teg. Nwg txhad foom koob moov rua Yakhauj. 24Nwg nug tas, “Koj yog kuv tug tub Exau tag lov?” Nwg teb tas, “Yog lauj.” 25Leej txwv txhad has tas, “Koj coj zaub mov lug rua kuv, kuv yuav noj tej nqaj kws kuv tug tub tua tau lug hab foom koob moov rua koj.” Yakhauj txhad coj lug rua nwg, nwg txhad noj. Yakhauj coj cawv txwv maab rua nwg, nwg kuj haus. 26Mas nwg txwv Yiha txhad has rua nwg tas, “Tub 'e, txaav lug ze hab nwj kuv.” 27Nwg txhad txaav lug ze hab nwj leej txwv. Leej txwv na tug ntxhab ntawm nwg lub tsho hab foom koob moov rua nwg, hab has tas,
  “Saib maj, kuv tub tug ntxhab
   yog tej ntxhab nruab laj nruab teb
   kws Yawmsaub foom koob moov rua.
  28Thov Vaajtswv pub dej lwg
   sau ntuj lug rua koj,
  hab pub lub nplajteb
   zoo qoob nplua quas mag,
  hab pub qoob loos cawv txwv maab
   ntau kawg rua koj.
  29Thov kuas ib tsoom tuabneeg
   ua koom rua koj,
   hab ib tsoom tebchaws pe koj.
  Ca koj ua tug kaav koj cov kwvtij,
   ca koj nam tej tub pe koj.
  Thov kuas txhua tug kws foom tsw zoo rua koj
   raug foom tsw zoo,
  hab ca txhua tug kws foom koob moov rua koj
   tau moov zoo.”
30Thaus Yiha foom koob moov rua Yakhauj taag lawm hab Yakhauj nyav tawm plawg ntawm nwg txwv xubndag moog lawm, nwg tug tijlaug Exau kuj tua tau nqaj rov lug txug. 31Nwg kuj npaaj zaub mov qaab qaab coj lug rua nwg txwv, hab nwg has rua leej txwv tas, “Thov txwv sawv lug noj tej nqaj kws koj tug tub moog tua tau lug, es foom koob moov rua kuv.” 32Nwg txwv Yiha has rua nwg tas, “Koj yog leejtwg?” Nwg teb tas, “Kuv yog koj tug tub, yog koj tug tub hlub Exau.” 33Mas Yiha ib ce tshee quas nyo has tas, “Es leejtwg moog tua nqaj coj lug rua kuv nua? Kuv nyav noj taag nrho es koj lug txug nuav, hab kuv tub foom koob moov rua nwg lawm lauj. Nwg yuav tau koob moov tag tag le.” 34Thaus Exau nov nwg txwv tej lug hov, nwg ca le quaj nrov nrov tu sab kawg, hab has rua leej txwv tas, “Txwv 'e, thov foom koob moov rua kuv, thov foom koob moov rua kuv hab.” 35Tassws leej txwv has tas, “Koj tug kwv kws lub sab daag tuaj hab nwg tub coj koj le koob moov moog taag lawm.” 36Exau has tas, “Nwg lub npe Yakhauj tub hu raug lawm los tsw yog? tsua qhov nwg tub daag kuv ob zag lawm. Nwg tub muab kuv le feem ua tij txeeb moog lawm, mas zag nuav nwg tseed txeeb txhaav kuv le koob moov lawm hab.” Hab nwg has tas, “Koj tsw tseg ib txha koob moov rua kuv le lov?” 37Yiha teb Exau tas, “Kuv tsaa nwg ua tug kws kaav koj hab muab nwg cov kwvtij suavdawg ua koom rua nwg, hab muab tej qoob loos hab tej cawv txwv maab yug nwg lawm. Tub 'e, kuv yuav ua le caag rua koj lawm?” 38Exau has rua leej txwv tas, “Txwv, koj muaj tuab yaam koob moov nuav xwb lov? Txwv 'e, thov foom koob moov rua kuv, thov foom koob moov rua kuv hab.” Tes Exau txawm tsaa suab hlo quaj.
39Nwg txwv Yiha txhad teb nwg tas,
  “Koj yuav nyob deb ntawm tej qoob loos
   kws zoo nplua mag huv lub nplajteb
   hab deb ntawm tej dej lwg sau ntuj.
  40Koj yuav tuav rawv ntaaj ua neej nyob,
   hab koj yuav ua koom rua koj tug kwv,
  tassws thaus koj nti dim tau
   koj yuav muab nwg tug quab
   ntawm koj caaj qwb luv tseg.”

Yiha tso Yakhauj moog rua Halaa

41Exau ntxub Yakhauj vem yog leej txwv foom koob moov rua Yakhauj, mas Exau has quas tawg huv lub sab tas, “Tub yuav txug nub kws kuv txwv taag swm neej, mas nub ntawd kuv yuav muab kuv tug kwv Yakhauj tua pov tseg.” 42Tassws tug tub hlub Exau tej lug hov nrov moog txug Lenpekha qhov ntsej, nwg txhad khaiv tuabneeg moog hu nwg tug tub yau Yakhauj lug, mas has rua Yakhauj tas, “Koj swm xaav saib, koj tug tijlaug Exau npaaj sab yuav muab koj tua pov tseg txhad zoo nwg lub sab. 43Vem le nuav, tub 'e, ca le noog kuv has. Ca le tswv moog cuag kuv tug nug Lanpaa huv lub moos Halaa, 44hab nrug nwg nyob ib ntus moog txug thaus koj tug tijlaug lub sab npau nqeg tsaiv, 45moog txug thaus koj tug tijlaug txujkev chim nqeg hab nwg nov qaab tej kws koj tau ua rua nwg tsaiv, tes kuv le tso tuabneeg tuaj coj koj rov qaab hov ntawd lug. Ua caag kuv yuav ca meb ob leeg pluj ua ib nub ntawm kuv?”
46Lenpekha txhad has rua Yiha tas, “Kuv dhuav cov puj Hithai, tsw xaav ua neej nyob lawm. Yog Yakhauj tseed yuav cov ntxhais Hithai zoo le cov quaspuj huv lub tebchaws nuav ua quaspuj, tes kuv txujsa yuav muaj qaabhau daabtsw rua kuv?”