27

Yakôb Sua Mă Tơlơi Mơyŭn Hiam Esâo

1Tơdơi ƀiă kơ anŭn, tơdang Isa̱k tha laih, laih anŭn mơta ñu tơdu hăng ƀu thâo ƀuh rơđah dơ̆ng tah, ñu iâu rai Esâo jing ană kơčoa ñu hăng laĭ kơ gơ̆, “Ơ dăm.” Gơ̆ laĭ glaĭ, “Kâo yơh anai.” 2Isa̱k laĭ kơ gơ̆, “Ih thâo mơ̆n ră anai kâo tha laih, laih anŭn ƀu thâo ôh hrơi pă kâo či djai. 3Tui anŭn, mă bĕ gơnam ih hyu lua, jing hraŏ laih anŭn ƀrŏm hraŏ ih anŭn, hăng tơbiă nao bĕ pơ tơdron tač kiăng kơ lua brơi kơ kâo. Giŏng anŭn, pơkra bĕ kơ kâo añăm hlô mơnơ̆ng jơma̱n kâo khăp laih anŭn ba rai kơ kâo ƀơ̆ng; 4tui anŭn kâo či bơni hiam kơ ih yơh hlâo kơ kâo djai.”
5Hlak anŭn HʼRebekah dŏ hơmư̆ laih Isa̱k pơhiăp hăng ană ñu Esâo. Tơdang Esâo tơbiă nao laih pơ tơdron tač kiăng hyu lua hăng ba hlô mơnơ̆ng glaĭ, 6HʼRebekah laĭ kơ ană ñu Yakôb, “Anai nê, kâo hơmâo hơmư̆ laih ama ih pơhiăp hăng ayŏng ih Esâo tui anai, 7‘Ba rai bĕ kơ kâo hlô mơnơ̆ng glai hăng pơkra añăm hlô mơnơ̆ng jơma̱n anŭn kơ kâo ƀơ̆ng, tui anŭn kâo či bơni hiam kơ ih yơh ƀơi anăp Yahweh hlâo kơ kâo djai.’ 8Tui anŭn, Ơ dăm, hơmư̆ pơñen hăng ngă tui tơlơi kâo pơtă bĕ: 9Nao bĕ pơ tơpul hlô mơnơ̆ng rong hăng ba rai kơ kâo dua drơi ană bơbe hiam hloh, tui anŭn kâo dưi pơkra gơnam ƀơ̆ng kơ ama ih kar hăng añăm ñu khăp ƀơ̆ng yơh. 10Giŏng anŭn, ba bĕ añăm anai kơ ama ih ƀơ̆ng, tui anŭn yơh ñu či bơni hiam kơ ih yơh hlâo kơ ñu djai.”
11Yakôb laĭ kơ amĭ ñu HʼRebekah tui anai, “Samơ̆ ih thâo laih ayŏng kâo jing pô hơmâo blâo lu laih anŭn kâo ƀu hơmâo ôh. 12Hiư̆m pă tơdah ama kâo ruaih djơ̆ kâo lĕ? Ñu či thâo krăn kâo pleč ƀlŏr kơ ñu laih anŭn ñu či hơtŏm păh kơ kâo yơh pơala kơ bơni hiam kơ kâo.”
13Amĭ ñu laĭ kơ ñu, “Ơ dăm, brơi tơlơi hơtŏm păh anŭn lê̆ ƀơi kâo bĕ. Kơnơ̆ng ngă tui bĕ hơget tơlơi kâo pơtă laih; nao mă bĕ bơbe anŭn brơi kơ kâo!”
14Tui anŭn, ñu tơbiă hăng ba rai dua drơi bơbe kơ amĭ ñu laih anŭn amĭ ñu pơkra añăm ƀơ̆ng jơma̱n kar hăng ama ñu khăp ƀơ̆ng yơh. 15Giŏng anŭn, HʼRebekah mă sum ao Esâo hiam hloh jing ană kơčoa ñu, jing sum ao ñu pioh amăng sang khăn ñu pô hăng brơi kơ ană ñu Yakôb čut. 16Ñu ăt go̱m hĭ dua gah tơngan gơ̆ wơ̆t hăng tơkuai gơ̆ hăng khul klĭ bơbe mơ̆n. 17Giŏng anŭn, ñu brơi kơ ană ñu Yakôb añăm ƀơ̆ng jơma̱n laih anŭn ƀañ tơpŭng ñu hơmâo pơkra laih.
18Yakôb mŭt nao pơ ama ñu hăng laĭ, “Ơ ama.” Gơ̆ laĭ, “Hah ană, hlơi anŭn?” 19Yakôb laĭ kơ ama ñu, “Kâo yơh jing Esâo ană kơčoa ih. Kâo hơmâo pơgiŏng laih tui hăng tơlơi ih pơtă kơ kâo. Rơkâo kơ ih tơgŭ bĕ hăng ƀơ̆ng añăm kâo hơmâo lua laih anai, tui anŭn ih či bơni hiam kơ kâo yơh.” 20Isa̱k tơña kơ ană ñu, “Hiư̆m pă ih hơduah hơmâo tañ biă mă anŭn lĕ, ană ăh?” Gơ̆ laĭ glaĭ, “Yahweh Ơi Adai ih yơh djru kơ kâo dưi hơduah hơmâo.”
21Giŏng anŭn, Isa̱k laĭ kơ Yakôb, “Ơ ană, rai pơ anai bĕ tui anŭn kâo dưi ruaih djơ̆ ih kiăng kơ thâo krăn ih jing ană kâo Esâo biă mă hă.” 22Yakôb rai jĕ kơ ama ñu Isa̱k; Isa̱k ruaih mă Yakôb hăng pơmĭn amăng pran jua ñu, “Asăp pơhiăp jing asăp Yakôb, samơ̆ tơngan jing tơngan Esâo.” 23Ama ñu ƀu thâo krăn ñu ôh yuakơ dua gah tơngan ñu hơmâo blâo hrup hăng tơngan Esâo; tui anŭn ñu bơni hiam kơ gơ̆ yơh.
24Isa̱k tơña dơ̆ng, “Ih jing ană kâo Esâo biă mă hă?” Gơ̆ laĭ glaĭ, “Kâo yơh anŭn.” 25Giŏng anŭn, ñu laĭ kơ gơ̆, “Ơ ană, ba rai bĕ añăm ih hơmâo lua laih kơ kâo kiăng kơ ƀơ̆ng, tui anŭn kâo či bơni hiam kơ ih.” Yakôb ba rai añăm ƀơ̆ng kơ gơ̆ laih anŭn gơ̆ ƀơ̆ng yơh; Yakôb ăt ba rai tơpai boh kơƀâo kơ ñu mơñum mơ̆n.
26Giŏng anŭn, ama ñu Isa̱k laĭ kơ gơ̆, “Ơ ană, rai pơ anai hăng čum kâo bĕ.” 27Tui anŭn, gơ̆ rai hăng čum ñu. Tơdang Isa̱k čum ƀâo mơnâo sum ao gơ̆, ñu bơni hiam kơ gơ̆ tui anai,
  “Ơ, mơnâo ƀâo hiam ană kâo
   hrup hăng mơnâo đang hơma
   jing đang hơma Yahweh hơmâo bơni hiam laih.
  28Rơkâo kơ Ơi Adai pha brơi kơ ih ia ngo̱m adai
   laih anŭn kơmơ̆k lŏn tơnah,
   pơdai laih anŭn boh kơƀâo bă blai.
  29Brơi kơ abih bang čar mă bruă kơ ih
   laih anŭn abih kơnung djuai bon kơkuh kơ ih.
  Brơi kơ ih jing khua bĕ kơ ayŏng adơi ih
   laih anŭn brơi kơ ană amĭ ih či bon kơkuh kơ ih yơh.
  Brơi tơlơi hơtŏm păh dŏ ƀơi hlơi pô hơtŏm păh kơ ih
   laih anŭn brơi tơlơi mơyŭn hiam dŏ ƀơi hlơi pô bơni hiam kơ ih.”

Esâo Rơkâo Ama Ñu Bơni Hiam Kơ Ñu

30Laih kơ Isa̱k bơni hiam kơ Yakôb, Yakôb tơbiă đuaĭ mơ̆ng anăp ama ñu mơtam hlâo kơ ayŏng ñu Esâo mŭt rai mơ̆ng hyu lua. 31Ñu ăt pơkra añăm hlô mơnơ̆ng glai hăng ba rai kơ ama ñu. Giŏng anŭn, ñu laĭ kơ ama ñu, “Ơ ama, rơkâo kơ ih tơgŭ bĕ hăng ƀơ̆ng añăm hlô mơnơ̆ng glai kâo, tui anŭn ih či brơi kơ kâo tơlơi mơyŭn hiam ih.” 32Ama ñu Isa̱k tơña kơ ñu, “Hlơi ih lĕ?” Ñu laĭ glaĭ, “Ană ih yơh anai, ană kơčoa ih Esâo.” 33Isa̱k kơtuă rŭng răng hăng laĭ, “Hlơi pô anŭn, nao lua hăng ba rai kơ kâo ƀơ̆ng laih? Kâo ƀơ̆ng laih hlâo kơ ih rai laih anŭn kâo ăt bơni hiam kơ ñu mơ̆n; sĭt ñu či tŭ mă tơlơi mơyŭn hiam yơh!”
34Tơdang Esâo hơmư̆ khul tơlơi pơhiăp anai mơ̆ng ama ñu, ñu ur hia kơtang hăng tơlơi tah hơtai laih anŭn laĭ hăng ama ñu, “Ơ ama, ih ăt bơni hiam kơ kâo bĕ!” 35Samơ̆ ama ñu laĭ, “Adơi ih hơmâo rai pleč ƀlŏr hăng mă tŭ laih tơlơi mơyŭn hiam ih.”
36Esâo laĭ, “Ñu ƀu djơ̆ hrup hăng anăn ñu Yakôb ôh hă? Ñu hơmâo pleč ƀlŏr kơ kâo dua wơ̆t anai laih.” Giŏng anŭn, ñu laĭ dơ̆ng, “Blung hlâo ñu mă hĭ tơlơi jing ayŏng tha kâo, laih anŭn ră anai ñu ăt mă hĭ tơlơi mơyŭn hiam kâo mơ̆n!” Laih anŭn ñu tơña kơ ama ñu, “Ih hơmâo tơlơi mơyŭn hiam pơkŏn dơ̆ng kơ kâo mơ̆?”
37Isa̱k laĭ glaĭ kơ Esâo, “Kâo hơmâo brơi kơ ñu jing khua kơ ih laih anŭn pơjing brơi kơ abih bang ayŏng adơi ñu jing hĭ ding kơna ñu, laih anŭn kâo ăt bơni hiam kơ ñu hăng pơdai laih anŭn ia boh kơƀâo mơ̆n. Tui anŭn, Ơ ană, hơget tơlơi kâo dưi ngă brơi kơ ih lĕ?”
38Esâo laĭ kơ ama ñu, “Ơ ama, ih kơnơ̆ng hơmâo sa tơlơi mơyŭn hiam anŭn đôč hă? Bơni hiam kơ kâo đa, ama!” Giŏng anŭn, ñu hia kơtang biă mă. 39Ama ñu Isa̱k laĭ glaĭ kơ ñu,
  “Anih ih dŏ či jing
   kơƀah hĭ kơmơ̆k amăng lŏn tơnah
   laih anŭn či kơƀah hĭ ia ngo̱m adai.
  40Ih či hơdip hăng đao gưm blah mă
   laih anŭn či mă bruă kơ adơi ih yơh.
  Samơ̆ tơdang ih prŏng kơtang,
   ih či glŏm hĭ oč băk anŭn
   mơ̆ng tơkuai ih yơh.”

Yakôb Đuaĭ Kơdŏp Nao Pơ Wa Ñu Laban

41Esâo khŏn Yakôb yuakơ ama ñu brơi kơ Yakôb tơlơi mơyŭn hiam. Ñu pơhiăp hăng ñu pô, “Khul hrơi ama kâo djai jĕ laih; giŏng anŭn kâo či pơdjai hĭ adơi kâo Yakôb yơh.”
42Tơdang HʼRebekah hơmư̆ arăng laĭ ană kơčoa ñu Esâo hơmâo laĭ laih kar hăng anŭn, ñu brơi ană ñu Yakôb rai pơ ñu laih anŭn pơtă kơ gơ̆, “Ayŏng ih Esâo hlak tơdu pran ră anai, samơ̆ ñu hơmâo laih hơdră kiăng pơdjai hĭ ih. 43Tui anŭn yơh, Ơ dăm, ngă tui hăng tơlơi kâo pơtă bĕ: Nao đuaĭ kơdŏp bĕ pơ ayŏng kâo Laban amăng anih Haran adih. 44Dŏ hăng ñu pơ anŭn tơl ayŏng ih abih hĭ tơlơi ñu hil kơ ih. 45Tơdang ayŏng ih ƀu hil kơ ih dơ̆ng tah laih anŭn wơr bĭt hĭ abih bang tơlơi ih hơmâo ngă laih kơ ñu, kâo či laĭ pơthâo kơ ih laih anŭn ih či wơ̆t glaĭ pơ anai yơh. Kâo ƀu kiăng ôh rơngiă hĭ dua čô ană đah rơkơi kâo amăng sa hrơi.”
46Giŏng anŭn, HʼRebekah laĭ kơ Isa̱k, “Kâo hơƀak drak đơi dŏ hơdip yuakơ tơlơi Esâo dŏ kơ ƀing đah kơmơi Hit anai. Tơdah Yakôb hơduah bơnai amăng ƀing đah kơmơi anih anai, jing ƀing đah kơmơi Hit hrup hăng anŭn, kâo ƀu kiăng dŏ hơdip dơ̆ng tah.”