28

1Yiha txawm hu Yakhauj los foom koob hmoov thiab nkaw lus rau nws tias, “Koj tsis txhob yuav cov ntxhais Khana‑as ua pojniam. 2Cia li sawv kev mus rau tebchaws Pada Alas, mus rau Npethu‑ee lub tsev, uas yog koj niam leej txiv, thiab yuav koj niam tus nus Lanpas ib tug ntxhais qhov ntawd ua pojniam. 3Thov Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus foom koob hmoov thiab pub kom koj muaj tub ki thiab huaj vam coob ua tau ib haiv neeg coob heev. 4Thov Vajtswv pub tej koob hmoov uas foom rau Aplahas lawm rau koj thiab koj tej tub ki xeeb ntxwv kom koj thiaj tau lub tebchaws uas koj ua qhua nyob no ua koj tug, yog lub tebchaws uas Vajtswv pub rau Aplahas.” 5Yiha kom Yakhauj mus li no, nws thiaj mus rau Pada Alas mus cuag nws tus dab laug Lanpas uas yog Npethu‑ee tus tub, yog Yakhauj thiab Exau ob tug niam Lenpekha tus nus uas yog neeg Alas.

Exau yuav dua ib tug pojniam

6Exau pom tias Yiha foom koob hmoov rau Yakhauj thiab kom Yakhauj mus nrhiav pojniam rau Pada Alas tebchaws, thiab thaum Yiha foom koob hmoov rau Yakhauj ntawd nws nkaw lus hais tias, “Tsis txhob yuav cov ntxhais Khana‑as ua pojniam,” 7thiab Yakhauj mloog nws niam nws txiv los thiab mus rau Pada Alas tebchaws lawm. 8Thaum Exau pom tias nws txiv Yiha tsis txaus siab rau cov pojniam Khana‑as, 9ces nws txawm mus cuag Yisama‑ee uas yog Aplahas tus tub, thiab yuav Yisama‑ee tus ntxhais Mahala uas yog Nenpayau tus muam ua niam yau.

Yakhauj ua npau suav ntawm Npe‑ee

10Yakhauj tawm ntawm Npe‑awsenpa yuav mus rau lub moos Halas, 11nws mus txog ib qho chaw ces txawm so qhov ntawd ib hmos vim hnub poob qho lawm. Nws muab ib lub pob zeb qhov ntawd los rau ncoo pw qhov chaw ntawd. 12Mas nws ua npau suav pom ib tug ntaiv tuam hauv ntiajteb, lub hau ntaiv nto plaws saum ntuj. Ua ciav Vajtswv cov tubtxib saum ntuj tabtom nce nce nqes nqes tus ntaiv ntawd. 13Yawmsaub sawv ntsug dhau saum tus hau ntaiv thiab hais tias, “Kuv yog Yawmsaub uas yog koj yawg Aplahas tus Vajtswv thiab yog Yiha tus Vajtswv. Thaj chaw uas koj pw no kuv yuav muab rau koj thiab koj caj ces. 14Koj caj ces yuav coob yam li tej hmoov av saum lub ntiajteb, thiab koj yuav nthuav dav rau sab hnub poob sab hnub tuaj sab ped sab nrad, ib tsoom neeg hauv ntiajteb yuav tau koob hmoov ntawm koj thiab koj caj ces los. 15Kuv yuav nrog nraim koj thiab kuv yuav tsom kwm koj rau txhua txojkev uas koj mus thiab yuav coj koj rov qab los rau lub tebchaws no, vim kuv yuav tsis tso koj tseg mus txog thaum kuv tau ua tej uas kuv hais cia rau koj no lawm.” 16Yakhauj tsim los mas hais tias, “Yawmsaub yeej nyob ntawm no tiag tiag li, yog kuv tsis paub xwb.” 17Nws ntshai thiab hais tias, “Lub chaw no txaus ntshai heev kawg li lauj! Lub chaw no yeej yog Vajtswv lub tsev thiab yog lub rooj ntug ceeb tsheej.”
18Yakhauj thiaj sawv ntxov tsees muab lub pob zeb uas nws rau ncoo txhos ua ib tug ncej thiab hliv roj aulib rau saum lub hau ncej zeb ntawd. 19Nws hu qhov chaw ntawd ua Npe‑ee. Yav tom ntej lub moos ntawd hu ua Lu. 20Yakhauj yeem lus tseg tias, “Yog Vajtswv nrog nraim kuv thiab yuav tsom kwm kuv rau txojkev uas kuv mus no, thiab pub zaub mov rau kuv noj thiab pub ris tsho rau kuv hnav, 21xwv kuv thiaj rov los txog kuv txiv lub tsev kaj siab lug, mas Yawmsaub yuav yog kuv tus Vajtswv. 22Thiab lub pob zeb uas kuv muab txhos ua ib tug ncej cia no yuav ua Vajtswv lub tsev. Thiab txhua yam uas koj pub rau kuv, kuv yuav muab ib feem hauv kaum pub rov rau koj.”