29

Yakhauj Mus Txog Hauv Lanpas Tsev

1Yakhauj txawm rau siab ntso taug kev mus txog rau hauv cov neeg uas nyob sab hnubtuaj lub tebchaws. 2Tamsim ntawd, nws ntsia dheev pom ib lub qhovtshij nyob hauv ib daim teb, thiab muaj peb pab yaj pw pawglug ncig lub qhovtshij ntawd. Cov yaj ntawd yeej haus dej hauv lub qhovtshij no, luag muab ib daim txiag pobzeb loj heev npog lub qhovtshij ntawd. 3Raws li ibtxwm, luag tos thaum cov yaj los txhij rau ntawm lub qhovtshij lawm, mas cov neeg yug yaj mam li muab daim txiag pobzeb ntawd tshem tawm thiab daus dej rau cov yaj haus. Ces lawv mam li muab daim txiag pobzeb rov los npog lub qhovtshij dua.
4Yakhauj nug cov neeg yug yaj hais tias, “Kuv cov phoojywg, nej tuaj qhov twg tuaj?” Lawv teb hais tias, “Peb tuaj tom lub nroog Halas tuaj.”
5Yakhauj rov nug dua hais tias, “Nej puas paub Lanpas uas yog Nahaus tus tub?” Lawv teb hais tias, “Peb paub nws thiab.”
6Yakhauj rov nug hais tias, “Nws puas noj qab nyob zoo?” Lawv teb hais tias, “Nws noj qab nyob zoo thiab, koj saib tid maj, nws tus ntxhais Laxees tabtom tav nws pab yaj tuaj txog tid.”
7Yakhauj hais tias, “Tamsim no tseem ntxov heev tsis tau txog lub caij uas tav tej tsiaj mus tsev, ua cas nej tsis daus dej rau nej cov tsiaj haus thiab coj rov mus noj zaub dua?”
8Lawv teb hais tias, “Peb tsis ua li ntawd, tos txog thaum cov tsiaj los txhij rau ntawm no tso, peb mam muab daim txiag pobzeb tshem tawm, thiab daus dej rau cov tsiaj haus.”
9Thaum Yakhauj tabtom nrog lawv tham, Laxees txawm tav nws txiv pab yaj los txog ntua ntawd thiab. 10Thaum Yakhauj pom Laxees coj Yakhauj dablaug Lanpas pab yaj los txog ntua ntawd lawm, Yakhauj txawm mus rau ntawm lub qhovtshij, muab daim txiag pobzeb tshem tawm, thiab daus dej rau cov yaj haus. 11Nws nwj kiag Laxees thiab quaj zoo siab heev. 12Nws hais rau Laxees hais tias, “Kuv yog Lenpekas tus tub, kuv niam thiab koj txiv yog nusmuag ntag.”
 Laxees thiaj khiav mus qhia rau nws txiv,
13thiab thaum Lanpas hnov hais tias nws tus muam tus tub Yakhauj tuaj, nws txawm khiav loo mus tos Yakhauj, thiab coj Yakhauj los tsev. Yakhauj qhia txhua yam rau Lanpas mloog, 14Lanpas hais rau Yakhauj hais tias, “Tseeb lawm lauj, koj yeej yog kuv nqaij tawv thiab roj ntshav tiag.” Yakhauj nrog Lanpas nyob tau ib hlis nkaus.

Yakhauj Yuav Laxees thiab Le-as ua Pojniam

15Lanpas hais rau Yakhauj hais tias, “Koj thiab kuv, wb txawm yog txheeb ze los tsis tsimnyog koj yuav ua haujlwm pub dawb rau kuv xwb. Koj xav yuav nqi zog pestsawg?” 16Lanpas muaj ob tug ntxhais, tus hlob hu ua Le-as, thiab tus yau hu ua Laxees. 17Le-as tsis tshua zoo nkauj, tiamsis Laxees zoo nkauj thiab txaus nyiam heev.
18Yakhauj nyiam Laxees dua, yog li ntawd, nws thiaj hais rau Lanpas hais tias, “Yog koj kam kuv yuav Laxees ua pojniam, kuv yuav ua haujlwm rau koj xya lub xyoo.”
19Lanpas teb hais tias, “Kuv zoo siab muab Laxees rau koj zoo dua li kuv muab rau lwm tus, koj cia li nrog kuv nyob ntawm no.” 20Yakhauj thiaj ua haujlwm xya lub xyoo kom tau Laxees ua pojniam. Txawm yog sijhawm ntev npaum li ntawd los zoo li ob peb nyuag hnub rau Yakhauj xwb, rau qhov nws nyiam Laxees heev.
21Ces Yakhauj hais rau Lanpas hais tias, “Kuv twb ua haujlwm puv xya lub xyoo lawm, cia li muab Laxees rau kuv yuav.” 22Yog li ntawd, Lanpas thiaj ua ib rooj mov thiab caw txhua tus tuaj nrog nws noj tshoob. 23Yog tiag mas yuav tsum muab Laxees rau Yakhauj, tiamsis hmo ntawm Lanpas muab Le-as mus rau Yakhauj, ces Yakhauj thiaj nrog Le-as pw. ( 24Lanpas muab nws tus ntxhais qhev Xilepas rau nws tus ntxhais Le-as ua Le-as tus ntxhais qhev.) 25Thaum kaj ntug Yakhauj mam li paub hais tias tus uas nrog nws pw ntawd yog Le-as. Nws thiaj mus hais rau Lanpas hais tias, “Vim li cas koj thiaj ua li no rau kuv? Kuv ua haujlwm rau koj yog xav yuav Laxees xwb. Vim li cas koj dag kuv?”
26Lanpas teb hais tias, “Peb cov neeg nyob tebchaws no, tsis muaj cai xub muab tus ntxhais yau qua ua ntej tus ntxhais hlob. 27Tos xya hnub kom ua tshoob dhau tso, kuv mam li muab Laxees rau koj, yog koj kam rov qab ua haujlwm rau kuv xya lub xyoo ntxiv.”
28Yakhauj kuj pom zoo ua li ntawd, ces thaum xya hnub uas ua tshoob ntawd dhau lawm, Lanpas thiaj muab Laxees rau Yakhauj yuav ua pojniam. ( 29Lanpas muab nws tus ntxhais qhev uas hu ua Npilehas rau Laxees ua Laxees tus ntxhais qhev.) 30Yakhauj nrog Laxees pw, thiab nws hlub Laxees heev dua li nws hlub Le-as. Yakhauj rov ua haujlwm rau Lanpas xya lub xyoo ntxiv.

Yakhauj Cov Menyuam

31Thaum Vajtswv pom hais tias, Yakhauj hlub Le-as tsis npaum li hlub Laxees, Vajtswv thiaj cia Le-as muaj menyuam xwb, tiamsis tsis pub kom Laxees muaj menyuam. 32Le-as txawm xeeb tub thiab yug tau ib tug tub tiag. Nws thiaj hais tias, “Tus TSWV pom kuv tej kev lwj siab, nyaj zaum no kuv tus txiv yuav hlub kuv”; yog li ntawd, nws thiaj tis tus tub ntawd npe hu ua Lunpees. 33Le-as rov xeeb tub thiab yug tau ib tug tub. Nws hais tias, “Tus TSWV pub kuv rov muaj tus tub no thiab, rau qhov nws hnov hais tias, kuv tus txiv tsis hlub kuv”; yog li ntawd, nws thiaj tis tus tub ntawd npe hu ua Xime-oos. 34Le-as rov xeeb tub thiab yug tau ib tug tub ntxiv. Nws hais tias, “Zaum no kuv tus txiv yuav muab siab npuab kuv, rau qhov kuv twb yug tau peb tug tub rau nws lawm”; yog li ntawd, nws thiaj tis tus tub ntawd npe hu ua Levis. 35Le-as rov xeeb tub thiab yug tau ib tug tub ntxiv. Nws hais tias, “Zaum no kuv yuav ua tus TSWV tsaug”; yog li ntawd, nws thiaj tis tus metub ntawd npe hu ua Yudas. Ces nws txawm tseg tsis muaj menyuam lawm.