30

1Thaus Lachee pum tas nwg tsw muaj mivnyuas yug rua Yakhauj, nwg kuj khib nwg tug tais laug. Nwg txhad has rua Yakhauj tas, “Koj ca le muab mivnyuas rua kuv, yog tsw tau kuv yuav tuag.” 2Yakhauj chim rua Lachee txhad has tas, “Kuv nyob Vaajtswv chaw lov? Vaajtswv yog tug kws tsw pub koj xeeb tub.” 3Lachee txhad has tas, “Kuv tug nkauj qhev Npiha nyob nuav. Koj ca le moog nrug nwg pw, nwg txhad yug tau mivnyuas rua huv kuv lub xubndag, kuv txhad le tau mivnyuas hov ntawm nwg lug.” 4Lachee txhad muab nwg tug nkauj qhev Npiha rua Yakhauj yuav ua quaspuj, hab Yakhauj moog nrug nwg pw. 5Npiha txawm xeeb tub hab yug tau ib tug tub rua Yakhauj. 6Mas Lachee has tas, “Vaajtswv tsaa kuv cai hab nov kuv lub suab thov hab pub ib tug tub rua kuv.” Vem le nuav nwg txhad tis npe hu ua Ntaaj. 7Npiha kws yog Lachee tug nkauj qhev rov xeeb tub hab yug tau dua ib tug tub rua Yakhauj. 8Lachee txhad has tas, “Kuv nrug tug tais laug sws ntsuag zug heev hab kuv kov yeej lawm.” Vem le nuav nwg txhad tis npe hu ua Nathali.
9Thaus Le‑a pum tas nwg tseg tsw muaj mivnyuas lawm, nwg txawm muab nwg tug nkauj qhev Xilapa rua Yakhauj yuav ua quaspuj. 10Xilapa kws yog Le‑a tug nkauj qhev yug tau ib tug tub rua Yakhauj. 11Le‑a txhad has tas, “Kuv tau moov zoo.” Vem le nuav nwg txhad tis npe hu ua Kas. 12Xilapa kws yog Le‑a tug nkauj qhev rov yug dua ib tug tub rua Yakhauj. 13Le‑a kuj has tas, “Kuv zoo sab lawm lauj. Tsua qhov tej quaspuj yuav hu kuv tas tug kws zoo sab.” Nwg txhad tis npe hu ua Asaw.
14Thaus lub caij hlais mog Lunpee moog tom teb txhad de tau cov lwg ntunta‑i lug muab rua nwg nam Le‑a. Lachee txawm has rua Le‑a tas, “Thov muab koj tug tub cov lwg ntunta‑i ib txha rua kuv hab.” 15Le‑a teb tas, “Koj tub txeeb kuv tug quasyawg moog lawm yog ib qho miv miv xwb lov? Koj tseed yuav lws kuv tug tub cov lwg ntunta‑i hab lov?” Lachee teb tas, “Mo nuav kuv yuav ca kuv tug quasyawg nrug koj pw pauj koj tug tub cov lwg ntunta‑i.” 16Thaus tsaus ntuj Yakhauj rov tom teb lug, Le‑a txawm moog tog nwg hab has tas, “Koj yuav tsum nrug kuv pw, tsua qhov kuv tub muab kuv tug tub cov lwg ntunta‑i ndav koj mo nuav lawm.” Mo hov Yakhauj txhad nrug nwg pw. 17Vaajtswv nov Le‑a tej lug, nwg txhad xeeb tub hab yug tau tug tub kws tswb rua Yakhauj. 18Le‑a has tas, “Vaajtswv pub cov nqe ndav hov rua kuv vem kuv tub muab kuv tug nkauj qhev rua kuv tug quasyawg lawm.” Nwg txhad tis tug tub hov lub npe hu ua Ixakha. 19Le‑a rov xeeb dua tub hab yug tau tug tub kws rau rua Yakhauj. 20Mas Le‑a has tas, “Vaajtswv tub pub yaam kws zoo rua kuv lawm. Nwgnuav kuv tug quasyawg yuav saib taug kuv vem kuv yug tau rau tug tub rua nwg lawm.” Nwg txhad tis npe hu ua Xenpuloo. 21Dhau ntawd Le‑a yug tau ib tug ntxhais muab tis npe hu ua Ntina.
22Vaajtswv ncu txug Lachee hab nov nwg tej lug thov hab qheb nwg lub plaab mivnyuas. 23Nwg txhad xeeb tub hab yug tau ib tug tub hab has tas, “Vaajtswv tub daws kuv txujkev txaaj muag lawm.” 24Nwg txhad tis tug tub hov lub npe hu ua Yauxej, nwg has tas “Thov Yawmsaub tsaav dua ib tug tub rua kuv hab.”

Yakhauj paab yaaj fuam vaam coob

25Thaus Lachee yug Yauxej lawm, Yakhauj txawm has rua Lanpaa tas, “Thov tso kuv moog kuv txhad rov moog txug kuv qub teb qub chaw. 26Thov muab kuv cov quaspuj mivnyuas rua kuv, kuv tub ua zug them rua koj lawm, thov tso kuv moog, tsua qhov koj tub paub tej num kws kuv tau ua rua koj lawm.” 27Tassws Lanpaa has rua nwg tas, “Thov ca kuv has ib lu lug rua koj le nuav. Kuv saib yaig saib swj mas paub tas Yawmsaub foom koob moov rua kuv vem yog muaj koj. 28Koj ca le xaam nqe zug es kuv yuav muab rua koj.”
29Yakhauj has rua nwg tas, “Kuv ua num rua koj le caag hab kuv saib koj tej tsaj zoo le caag, koj yeej paub lawm. 30Thaus kuv tsw tau lug koj muaj tsawg, tassws nwgnuav tub fuam vaam coob kawg le. Kuv moog rua txujkev twg los Yawmsaub yeej foom koob moov rua koj. Tassws nwgnuav yuav thaus twg kuv le yug tau kuv tsev tuabneeg?” 31Lanpaa txhad nug tas, “Kuv yuav muab daabtsw rua koj?” Yakhauj teb tas, “Koj tsw xob muab daabtsw rua kuv. Yog koj yeem ua le nuav rua kuv, kuv yuav yug hab tsom kwm koj paab yaaj paab tshws ntxwv moog. 32Nub nua ca kuv moog thoob plawg koj paab yaaj paab tshws es rhu txhua tug yaaj kws txheeb hab txaij tej teev hab txhua tug mivnyuas yaaj kws dub, hab tej tshws kws txheeb hab txaij tej teev tawm rua ib qho. Tes muab tej tsaj nuav ua nqe zug rua kuv. 33Kuv txujkev ncaaj yuav tshwm lug rua yaav tom qaab rua nub kws koj tuaj tshuaj tej kws muab ua nqe zug rua kuv. Yog koj ntswb tej tshws tug twg kws tsw txheeb hab tsw txaij tej teev hab tej mivnyuas yaaj tug twg kws tsw dub huv kuv paab, mas koj yuav suav tas yog kuv nyag lawm.” 34Lanpaa txhad has tas, “Zoo lauj, yuav le kws koj has kod.” 35Tassws nub hov Lanpaa kuj muab tej txwv tshws kws txaij tej kaab hab txaij tej teev hab txhua tug maum tshws kws txaij tej teev hab txheeb, yog tej tshws kws muaj tej teev dawb, hab txhua tug mivnyuas yaaj kws dub rhu tawm cob rua nwg cov tub yug. 36Nwg txawm coj cov tsaj hov moog nrug deb ntawm Yakhauj peb nub ke. Mas Yakhauj yug Lanpaa tej paab yaaj paab tshws kws tseed tshuav.
37Yakhauj txawm muab tej kaav ntoo nyoog kws yog ntoo cev hab ntoo txwv duaj deg hab ntoo seb lug laws tawv ua txaij tej kwb kaab pum dawb paug. 38Nwg muab tej kaav ntoo kws nwg muab laws hov tso rua huv tej daab dej ntawm tej tsaj xubndag, yog lub chaw kws cov tsaj lug haus dej, vem tej tsaj pheej phuv rua thaus lug haus dej. 39Tes cov yaaj cov tshws txawm phuv rua ntawm tej kaav ntoo txaij hov, tes txawm yug tau tej mivnyuas kws txaij tej kaab hab tej teev hab txheeb. 40Yakhauj txhad muab tej mivnyuas yaaj hov cais tso rua ib qho, hab muab tej yaaj tej tshws saib ntsoov rua Lanpaa tej yaaj tej tshws kws txaij tej kaab hab dub. Nwg muab nwg cov tsaj tso rua ib qho, tsw xyaw Lanpaa cov tsaj. 41Thaus cov tsaj kws zoo hab khov kho phuv Yakhauj kuj muab cov kaav ntoo txaij tso rua huv cov daab dej rua cov tsaj pum sub txhad le phuv ntawm cov kaav ntoo txaij hov. 42Tassws nwg tsw muab cov kaav ntoo txaij hov tso rua tej tsaj kws tsw zoo tsw khov pum. Ua le nuav mas tej tsaj tsw zoo tsw khov txhad poob ua Lanpaa le lawm, tassws tej tsaj kws zoo hab khov yog Yakhauj le. 43Ua le nuav Yakhauj txhad le nplua nuj tuaj, muaj tej nam paab yaaj paab tshws luj luj, hab muaj tub qhe nkauj qhev, muaj ntxhuav muaj neeg luav.