31

Yakhauj tswv ntawm Lanpaa

1Yakhauj nov has tas Lanpaa cov tub ywg ywg tas, “Yakhauj txeeb peb txwv cuab txhaj cuab taam ib puas tsaav yaam taag lawm, hab tej kws nwg muaj hov puavleej yog tau peb txwv le xwb.” 2Yakhauj pum tas Lanpaa tsw txaus sab rua nwg tsw thooj le yaav thau u lawm. 3Yawmsaub txawm has rua Yakhauj tas, “Ca le rov qaab moog nyob koj tej laug lub tebchaws moog nrug koj kw koj tig nyob. Kuv yuav nrug nraim koj.”
4Yakhauj txhad khaiv tuabneeg moog hu Lachee hab Le‑a tuaj tom tshaav zaub kws nwg yug yaaj yug tshws. 5Mas nwg has rua ob tug tas, “Kuv pum tas meb txwv tsw txaus sab rua kuv tsw thooj le yaav thau u lawm. Tassws kuv txwv tug Vaajtswv yeej nrug nraim kuv nyob. 6Meb yeej paub tas kuv ua meb txwv le daag num kawg daag kawg zug le, 7los meb txwv tseed ntxag kuv, txauv kuv nqe zug kaum zag lawm. Tassws Vaajtswv tsw kheev nwg ua tau ib yaam phem le caag rua kuv. 8Txwv has tas tej tsaj kws txaij ua tej teev mas muab ua nqe zug rua kuv, tes txhua tug tsaj txawm xyaa mivnyuas txaij ua tej teev taag le. Txwv tsua has tas tej tsaj kws txaij ua tej kaab mas muab ua nqe zug rua kuv tes txhua tug tsaj txawm xyaa mivnyuas txaij ua tej kaab taag huvsw. 9Tej nuav yeej yog Vaajtswv rhu koj txwv tej tsaj lug pub rua kuv ntaag. 10Thaus lub caij kws tej tsaj txhu phuv kuv ua npau suav pum tas tej txwv tshws kws phuv paab tshws ntawd ib txha txaij ua tej kaab ib txha txaij ua tej teev ib txha txheeb. 11Vaajtswv tug tubkhai txawm has rua kuv huv zaaj npau suav hov has tas, ‘Yakhauj.’ Kuv teb tas, ‘Hav, kuv nyob nuav 'os.’ 12Nwg has tas, ‘Tsaa muag saib txhua tug txwv tshws kws phuv paab tshws hov ib txha txaij ua tej kaab ib txha txaij ua tej teev hab ib txha txheeb, tsua qhov kuv tub pum txhua yaam kws Lanpaa ua rua koj lawm. 13Kuv yog tug Vaajtswv ntawm Npe‑ee kws koj muab roj laub ywg tug ncej zeb txhus ca hab koj tau cog lug tseg rua kuv. Nwgnuav koj ca le sawv tseeg tawm huv lub tebchaws nuav rov qaab moog nyob rua lub tebchaws kws yug koj.’ ”
14Lachee hab Le‑a ob tug teb tas, “Wb cav tsw muaj feem tau ib txwv tej qub txeeg qub teg. 15Txwv kuj muab ib saib yaam le yog lwm haiv tuabneeg hab xwb hoj. Txwv tub muab ib muag hab muab ib nqe noj taag. 16Ib puas tsaav yaam nplua mag kws Vaajtswv rhu ntawm txwv lug hov yeej yog peb le hab peb tej mivnyuas le. Nwgnuav Vaajtswv has kuas koj ua le caag kuj ua lawv le ntawd.”
17Tes Yakhauj txawm sawv tseeg muab nwg tej quaspuj mivnyuas caij ntxhuav, 18hab lawv nwg tej tsaj txhu huvsw ua nwg ntej moog, yog tej hov txhua chaw huvsw hab nwg tej tsaj txhu kws nwg tau huv lub tebchaws Panta Alaa rov qaab moog rua nwg txwv Yiha rua huv tebchaws Khana‑aa. 19Lub swjhawm ntawd Lanpaa moog txav plaub yaaj lawm tes Lachee ca le nyag kag nwg txwv cov txoov daab kws teev huv tsev coj moog. 20Yakhauj kuj daag Lanpaa kws yog tuabneeg Alaa, Yakhauj tsw qha rua Lanpaa paub tas nwg yuav tswv le. 21Yakhauj txawm coj ib puas tsaav yaam hov txhua chaw taag nrho tswv moog hlaa tug dej Yufeti ncaaj nraim moog rua peg toj sab Kile‑a tebchaws.

Lanpaa caum Yakhauj qaab

22Tub tau peb nub lawm le muaj tuabneeg moog has rua Lanpaa paub tas Yakhauj tswv lawm. 23Lanpaa txhad coj kwvtij caum qaab tau xyaa nub le caum cuag Yakhauj peg tej toj roob Kile‑a tebchaws. 24Mas thaus mo ntuj Vaajtswv lug has rua Lanpaa kws yog tuabneeg Alaa huv npau suav has tas, “Koj ceev faaj zoo zoo tsw xob moog has daabtsw rua Yakhauj le, txawm yog lug zoo lug phem los tsw xob has le.”
25Yakhauj moog tsaa tsev ntaub tsuam chaw su rua peg toj sab Kile‑a tebchaws mas Lanpaa kuj caum cuag Yakhauj. Lanpaa hab nwg cov kwvtij kuj tsuam chaw su rua ntawd hab. 26Lanpaa has rua Yakhauj tas, “Koj ua daabtsw le nuav? Koj daag tau kuv lawm. Koj coj kuv tej ntxhais tswv yaam nkaus le koj moog ntaus rog yeej es koj txeeb tau lug. 27Ua caag koj nyag kev tswv kuv le nuav hab daag kuv tsw qha kuv paub le? Yog kuv paub, kuv tseed yuav paab xaa koj ua xyiv faab quas hlo, tseed yuav hu nkauj nrov seev quas yeeg hab yuav npuaj nruag ntaus nkauj nog ncaas xaa koj hab los sas. 28Ua le caag koj tsw kheev kuv nwj xob kuv tej tub tej ntxhais? Koj ua ruag kawg le. 29Kuv yeej muaj peevxwm ua phem tau rua mej. Tassws yog naag mo mej txwv tug Vaajtswv has rua kuv tas, ‘Koj ceev faaj zoo zoo tsw xob moog has daabtsw rua Yakhauj le, txawm yog lug zoo lug phem los tsw xob has le.’ 30Tej zag qhov kws koj tswv yog koj ncu txug vaaj tse nam txwv heev, tassws ua caag koj tseed nyag kuv tej txoov daab lug lawm hab nawj?” 31Yakhauj teb Lanpaa has tas, “Kuv ntshai vem kuv xaav tas tsaam koj tsua txeeb hlo koj tej ntxhais rov qaab. 32Yog koj pum koj tej txoov daab nyob huv leejtwg teg tes tsw xob tseg tug ntawd sav le. Txwm kaav xawb taab meeg huv peb cov kwvtij neej tsaa, yog pum ib yaam daabtsw kws yog koj le nyob ntawm kuv kuj ca le coj moog.” Yakhauj tsw paub tas Lachee tub nyag tej txoov daab hov lug.
33Lanpaa txawm nkaag rua huv Yakhauj lub tsev ntaub hab moog rua huv Le‑a lub tsev ntaub hab moog rua huv ob tug nkauj qhev lub tsev ntaub los kuj tsw pum. Nwg txawm tawm huv Le‑a lub tsev ntaub moog nkaag rua huv Lachee lub tsev ntaub. 34Tassws Lachee tub muab tej txoov daab hov coj moog zais rua huv lub eeb ntxhuav nwg txawm nyob tsawg sau lawm. Mas Lanpaa moog xawb nrhav txhua zog huv Lachee lub tsev ntaub los kuj tsw pum le. 35Lachee txawm has rua leej txwv has tas, “Thov txwv tsw xob chim sab. Kuv cev tsw huv kuv txhad sawv tsw tau lug fem txwv.” Tes Lanpaa xawb taag los tsw pum nwg tej txoov daab le.
36Yakhauj txawm chim heev nwg txhad tshev Lanpaa tas, “Kuv ua txhum le caag? Kuv muaj txem le caag es koj yuav swv zug caum kuv qaab ua luaj le? 37Txawm yog koj tub xawb nrhav huv kuv tej nraa huvsw lawm yog koj pum muaj daabtsw kws yog koj le? Ca le muab lug txawb kag rua ntawm nuav taab meeg peb cov kwvtij neej tsaa ob tog es ca puab txav cai rua ib ob tog. 38Kuv nrug koj nyob tau neeg nkaum xyoo lawm. Koj tej yaaj tej tshws tsw muaj ib tug lawb mivnyuas le, hab koj tej txwv yaaj kuv tsw tau noj ib tug le. 39Tej kws tsaj qus tum lawd kuv kuj tsw coj lug rua koj, kuv tseed nrhav kuv lug ntxwv rua xwb. Tej kws tub saab nyag tsw has nyag nruab nub nyag mo ntuj koj kuj muab xaam huvsw rua kuv them. 40Kuv lub neej yeej zoo le nuav, nruab nub kuv kuj tiv tshaav ntuj kub mo ntuj kuv kuj tiv no kuv tub pw tsw tsaug zug le. 41Kuv nrug koj tsev tuabneeg nyob le nuav tau neeg nkaum xyoo. Kuv ua koj zug kaum plaub xyoo yuav koj ob tug ntxhais hab kuv ua koj zug rau xyoo yuav koj tej tsaj txhu los koj tseed txauv kuv nqe zug kaum zag. 42Yog kuv txwv tug Vaajtswv kws yog Aplahaa tug Vaajtswv hab yog tug kws kuv txwv Yiha fwm hab ntshai, tsw tuaj kuv tog tes zag nuav koj yeej yuav ua kuas kuv moog teg dawb teg nplag xwb lauj. Yog Vaajtswv pum kuv txujkev txom nyem lwj sab hab pum tej num kws kuv ua, naag mo Vaajtswv txhad le txwv koj.”
43Lanpaa txawm teb Yakhauj tas, “Tej ntxhais nuav los yog kuv ntxhais, tej mivnyuas nuav los yog kuv mivnyuas, tej nam paab tsaj nuav los yog kuv le, ib puas tsaav yaam kws nyob ntawm koj xubndag nuav puavleej yog kuv le. Nub nua sub kuv nim ua tau le caag rua kuv tej ntxhais hab tej mivnyuas kws puab yug? 44Ca le txaav lug es ib sws cog lug ca sub tej lug cog tseg hov txhad ua tau timkhawv rua kuv hab koj.”
45Yakhauj txawm muab ib txhwb zeb lug txhus ua ib tug ncej. 46Yakhauj has rua nwg cov kwvtij neej tsaa tas “Khaws pob zeb lug.” Puab txawm khaws pob zeb lug tib ua ib pawg. Tes puab txawm noj ib tsum mov rua ntawm pawg pob zeb hov. 47Lanpaa tis npe rua pawg pob zeb hov has tas Yeka Xahantutha huas Yakhauj tsua tis npe has tas Kale‑e. 48Lanpaa has tas, “Nub nua pawg pob zeb nuav ua timkhawv rua koj hab kuv.” Vem le nuav txhad hu qhov chaw ntawd ua Kale‑e, 49hab hu ua Mixapa, tsua qhov Lanpaa has tas, “Txawm yog ib ob tog sws ncaim lawm los thov Yawmsaub zuv rawv ib ob tog. 50Yog koj tswm txom kuv tej ntxhais lossws koj yuav dua nam yau, txawm yog tsw muaj leejtwg nrug ib ob tog nyob los koj ncu ntsoov tas Vaajtswv ua timkhawv rua koj hab kuv.”
51Lanpaa kuj has rua Yakhauj tas, “Saib pawg pob zeb hab tug ncej zeb kws ib muab txhus kem koj hab kuv nuav nawj. 52Pawg pob zeb nuav ua timkhawv hab tug ncej zeb ua timkhawv has tas kuv yuav tsw hlaa pawg pob zeb nuav tuaj ua phem rua koj, hab koj yuav tsw hlaa pawg pob zeb hab tug ncej zeb nuav tuaj ua phem rua kuv. 53Ca Aplahaa hab Nahau ob tug tug Vaajtswv kws yog ob tug txwv tug Vaajtswv ua tug kws txav cai rua ib.” Yakhauj kuj tuav tug Vaajtswv kws nwg txwv Yiha fwm hab ntshai lub npe cog lug twv hab. 54Yakhauj txawm tua tsaj xyeem sau lub roob hov, hab hu nwg tej kwvtij neej tsaa suavdawg lug noj ib tsum mov ua ke. Puab noj mov nyob ib mos sau lub roob hov.
55Lanpaa sawv ntxuv ntxuv lug nwj xob nwg tej xeeb ntxwv hab nwg tej ntxhais hab foom koob moov rua puab taag tes nwg txawm rov moog tsev lawm.