31

Yakhauj khiav ntawm Lanpas

1Yakhauj hnov hais tias Lanpas cov tub yws yws tias, “Yakhauj txeeb peb txiv cuab txhiaj cuab tam ib puas tsav yam tag lawm, thiab tej uas nws muaj ntawd puavleej yog tau peb txiv li xwb.” 2Yakhauj pom tias Lanpas tsis txaus siab rau nws tsis thooj li yav thaum ub lawm. 3Yawmsaub txawm hais rau Yakhauj tias, “Cia li rov qab mus nyob koj tej poj koob yawm txwv lub tebchaws mus nrog koj kw koj tig nyob. Kuv yuav nrog nraim koj.”
4Yakhauj thiaj txib neeg mus hu Lachee thiab Le‑a tuaj tom tshav zaub uas nws yug yaj yug tshis. 5Mas nws hais rau ob tug tias, “Kuv pom tias neb txiv tsis txaus siab rau kuv tsis thooj li yav thaum ub lawm. Tiamsis kuv txiv tus Vajtswv yeej nrog nraim kuv nyob. 6Neb yeej paub tias kuv ua neb txiv li haujlwm kawg dag kawg zog li, 7los neb txiv tseem ntxias kuv, txauv kuv nqe zog kaum zaus lawm. Tiamsis Vajtswv tsis kheev nws ua tau ib yam phem li cas rau kuv. 8Txiv hais tias tej tsiaj uas txaij ua tej teev mas muab ua nqe zog rau kuv, ces txhua tus tsiaj txawm xya menyuam txaij ua tej teev tag li. Txiv ho hais tias tej tsiaj uas txaij ua tej kab mas muab ua nqe zog rau kuv ces txhua tus tsiaj txawm xya menyuam txaij ua tej kab tag huvsi. 9Tej no yeej yog Vajtswv rho koj txiv tej tsiaj los pub rau kuv ntag. 10Thaum lub caij uas tej tsiaj txhu tshov kuv ua npau suav pom tias tej txiv tshis uas tshov pab tshis ntawd ib txhia txaij ua tej kab ib txhia txaij ua tej teev ib txhia txheeb. 11Vajtswv tus tubtxib txawm hais rau kuv hauv zaj npau suav ntawd hais tias, ‘Yakhauj.’ Kuv teb tias, ‘Hav, kuv nyob no 'os.’ 12Nws hais tias, ‘Tsa muag ntsia txhua tus txiv tshis uas tshov pab tshis ntawd ib txhia txaij ua tej kab ib txhia txaij ua tej teev thiab ib txhia txheeb, rau qhov kuv twb pom txhua yam uas Lanpas ua rau koj lawm. 13Kuv yog tus Vajtswv ntawm Npe‑ee uas koj muab roj hliv ywg tus ncej zeb txhos cia thiab koj tau cog lus tseg rau kuv. Nimno koj cia li sawv tsees tawm hauv lub tebchaws no rov qab mus nyob rau lub tebchaws uas yug koj.’ ”
14Lachee thiab Le‑a ob tug teb tias, “Wb ciav tsis muaj feem tau wb txiv tej qub txeeg qub teg. 15Txiv kuj muab wb saib yam li yog lwm haiv neeg thiab xwb. Txiv twb muab wb muag thiab muab wb nqe noj tag. 16Ib puas tsav yam nplua mias uas Vajtswv rho ntawm txiv los ntawd yeej yog peb li thiab peb tej menyuam li. Nimno Vajtswv hais kom koj ua li cas kuj ua raws li ntawd.”
17Ces Yakhauj txawm sawv tsees muab nws tej pojniam menyuam caij ntxhuav, 18thiab raws nws tej tsiaj txhu huvsi ua nws ntej mus, yog tej qhov txhia chaw huvsi thiab nws tej tsiaj txhu uas nws tau hauv lub tebchaws Pada Alas rov qab mus rau nws txiv Yiha rau hauv tebchaws Khana‑as. 19Lub sijhawm ntawd Lanpas mus txiav plaub yaj lawm ces Lachee cia li nyiag kiag nws txiv cov dab mlom uas teev hauv tsev coj mus. 20Yakhauj kuj dag Lanpas uas yog neeg Alas, Yakhauj tsis qhia rau Lanpas paub tias nws yuav khiav li. 21Yakhauj txawm coj ib puas tsav yam qhov txhia chaw tag nrho khiav mus hla tus dej Yufeti ncaj nraim mus rau pem toj siab Kile‑a tebchaws.

Lanpas caum Yakhauj qab

22Twb tau peb hnub lawm li muaj neeg mus hais rau Lanpas paub tias Yakhauj khiav lawm. 23Lanpas thiaj coj kwvtij caum qab tau xya hnub li caum cuag Yakhauj pem tej toj roob Kile‑a tebchaws. 24Mas thaum hmo ntuj Vajtswv los hais rau Lanpas uas yog neeg Alas hauv npau suav hais tias, “Koj ceev faj zoo zoo tsis txhob mus hais dabtsi rau Yakhauj li, txawm yog lus zoo lus phem los tsis txhob hais li.”
25Yakhauj mus tsa tsev ntaub tsuam chaw so rau pem toj siab Kile‑a tebchaws mas Lanpas kuj caum cuag Yakhauj. Lanpas thiab nws cov kwvtij kuj tsuam chaw so rau ntawd thiab. 26Lanpas hais rau Yakhauj tias, “Koj ua dabtsi li no? Koj dag tau kuv lawm. Koj coj kuv tej ntxhais khiav yam nkaus li koj mus ntaus rog yeej es koj txeeb tau los. 27Ua cas koj nyiag kev khiav kuv li no thiab dag kuv tsis qhia kuv paub li? Yog kuv paub, kuv tseem yuav pab xa koj ua xyiv fab hlo, tseem yuav hu nkauj nrov seev yees thiab yuav npuaj nruas ntaus nkauj nog ncas xa koj thiab los sas. 28Ua li cas koj tsis kheev kuv nwj xa kuv tej tub tej ntxhais mus? Koj ua ruam kawg li. 29Kuv yeej muaj peevxwm ua phem tau rau nej. Tiamsis yog nag hmo nej txiv tus Vajtswv hais rau kuv tias, ‘Koj ceev faj zoo zoo tsis txhob mus hais dabtsi rau Yakhauj li, txawm yog lus zoo lus phem los tsis txhob hais li.’ 30Tej zaum qhov uas koj khiav yog koj nco txog vaj tse niam txiv heev, tiamsis ua cas koj tseem nyiag kuv tej dab mlom los lawm thiab nawj?” 31Yakhauj teb Lanpas hais tias, “Kuv ntshai vim kuv xav tias tsam koj ho txeeb kiag koj tej ntxhais rov qab. 32Yog koj pom koj tej dab mlom nyob hauv leejtwg tes ces tsis txhob tseg tus ntawd siav li. Txwm kav xawb tab meeg hauv peb cov kwvtij neej tsa, yog pom ib yam dabtsi uas yog koj li nyob ntawm kuv kuj cia li coj mus.” Yakhauj tsis paub tias Lachee twb nyiag tej dab mlom ntawd los.
33Lanpas txawm nkag rau hauv Yakhauj lub tsev ntaub thiab mus rau hauv Le‑a lub tsev ntaub thiab mus rau hauv ob tug nkauj qhev lub tsev ntaub los kuj tsis pom. Nws txawm tawm hauv Le‑a lub tsev ntaub mus nkag rau hauv Lachee lub tsev ntaub. 34Tiamsis Lachee twb muab tej dab mlom ntawd coj mus zais rau hauv lub eeb ntxhuav nws txawm zaum saud lawm. Mas Lanpas mus tshawb nrhiav txhua zog hauv Lachee lub tsev ntaub los kuj tsis pom li. 35Lachee txawm hais rau leej txiv hais tias, “Thov txiv tsis txhob chim siab. Kuv cev tsis huv kuv thiaj sawv tsis tau los fim txiv.” Ces Lanpas xawb tag los tsis pom nws tej dab mlom li.
36Yakhauj txawm chim heev nws thiaj cem Lanpas tias, “Kuv ua txhaum li cas? Kuv muaj txim li cas es koj yuav siv zog caum kuv qab ua luaj li? 37Txawm yog koj twb tshawb nrhiav hauv kuv tej nra huvsi lawm yog koj pom muaj dabtsi uas yog koj li? Cia li muab los txawb kiag rau ntawm no tab meeg peb cov kwvtij neej tsa ob tog es cia lawv txiav cai rau wb ob tog. 38Kuv nrog koj nyob tau nees nkaum xyoo lawm. Koj tej yaj tej tshis tsis muaj ib tug ho menyuam li, thiab koj tej txiv yaj kuv tsis tau noj ib tug li. 39Tej uas tsiaj qus tom lawd kuv kuj tsis coj los rau koj, kuv tseem nrhiav kuv los ntxiv rau xwb. Tej uas tub sab nyiag tsis hais nyiag nruab hnub nyiag hmo ntuj koj kuj muab xam huvsi rau kuv them. 40Kuv lub neej yeej zoo li no, nruab hnub kuv kuj tiv tshav ntuj kub hmo ntuj kuv kuj tiv no kuv twb pw tsis tsaug zog li. 41Kuv nrog koj tsev neeg nyob li no tau nees nkaum xyoo. Kuv ua koj zog kaum plaub xyoo yuav koj ob tug ntxhais thiab kuv ua koj zog rau xyoo yuav koj tej tsiaj txhu los koj tseem txauv kuv nqe zog kaum zaus. 42Yog kuv txiv tus Vajtswv uas yog Aplahas tus Vajtswv thiab yog tus uas kuv txiv Yiha hwm thiab ntshai, tsis tuaj kuv tog ces zaum no koj yeej yuav ua kom kuv mus tes dawb tes npliag xwb lauj. Yog Vajtswv pom kuv txojkev txom nyem lwj siab thiab pom tej haujlwm uas kuv ua, nag hmo Vajtswv thiaj li txwv koj.”
43Lanpas txawm teb Yakhauj tias, “Tej ntxhais no los yog kuv ntxhais, tej menyuam no los yog kuv menyuam, tej niag pab tsiaj no los yog kuv li, ib puas tsav yam uas nyob ntawm koj xubntiag no puavleej yog kuv li. Hnub no sub kuv nim ua tau li cas rau kuv tej ntxhais thiab tej menyuam uas lawv yug? 44Cia li txav los es wb sib cog lus cia xwv tej lus cog tseg ntawd thiaj ua tau timkhawv rau kuv thiab koj.” 45Yakhauj txawm muab ib txhib zeb los txhos ua ib tug ncej. 46Yakhauj hais rau nws cov kwvtij neej tsa tias “Khaws pob zeb los.” Lawv txawm khaws pob zeb los tib ua ib pawg. Ces lawv txawm noj ib tsum mov rau ntawm pawg pob zeb ntawd. 47Lanpas tis npe rau pawg pob zeb ntawd hais tias Yeka Xahadutha hos Yakhauj ho tis npe hais tias Kale‑e. 48Lanpas hais tias, “Hnub no pawg pob zeb no ua timkhawv rau koj thiab kuv.” Vim li no thiaj hu qhov chaw ntawd ua Kale‑e, 49thiab hu ua Mixapa, rau qhov Lanpas hais tias, “Txawm yog wb ob tog sib ncaim lawm los thov Yawmsaub zov rawv wb ob tog. 50Yog koj tsim txom kuv tej ntxhais lossis koj yuav dua niam yau, txawm yog tsis muaj leejtwg nrog wb ob tog nyob los koj nco ntsoov tias Vajtswv ua timkhawv rau koj thiab kuv.”
51Lanpas kuj hais rau Yakhauj tias, “Saib pawg pob zeb thiab tus ncej zeb uas wb muab txhos kem koj thiab kuv no nawj. 52Pawg pob zeb no ua timkhawv thiab tus ncej zeb ua timkhawv hais tias kuv yuav tsis hla pawg pob zeb no tuaj ua phem rau koj, thiab koj yuav tsis hla pawg pob zeb thiab tus ncej zeb no tuaj ua phem rau kuv. 53Cia Aplahas thiab Nahau ob tug tus Vajtswv uas yog ob tug txiv tus Vajtswv ua tus uas txiav cai rau wb.” Yakhauj kuj tuav tus Vajtswv uas nws txiv Yiha hwm thiab ntshai lub npe cog lus twv thiab. 54Yakhauj txawm tua tsiaj xyeem saum lub roob ntawd, thiab hu nws tej kwvtij neej tsa sawvdaws los noj ib tsum mov ua ke. Lawv noj mov nyob ib hmos saum lub roob ntawd.
55Lanpas sawv ntxov ntxov los nwj xa nws tej xeeb ntxwv thiab nws tej ntxhais mus thiab foom koob hmoov rau lawv tag ces nws txawm rov mus tsev lawm.