31

Y-Yakôp Đuĕ mơ̆ng Y-Laban

1Y-Yakôp hmư̆ klei phung anak êkei Y-Laban blŭ, lač, “Y-Yakôp mă leh jih jang mnơ̆ng ama drei; leh anăn hŏng ngăn ama drei yơh ñu jing mdrŏng.” 2Y-Yakôp ƀuh Y-Laban amâo lŏ khăp kơ ñu ôh. 3Leh anăn Yêhôwa lač kơ Y-Yakôp, “Wĭt bĕ kơ čar phung aê ih leh anăn kơ phung găp djuê ih, leh anăn kâo srăng dôk mbĭt hŏng ih.” 4Y-Yakôp brei arăng nao iêu H'Račel leh anăn H'Lêa hriê ti hma kơ biăp ñu. 5Ñu lač kơ digơ̆, “Kâo ƀuh ama diih amâo lŏ khăp kơ kâo ôh msĕ si êlâo. Ƀiădah Aê Diê ama kâo dôk mbĭt hŏng kâo leh. 6Diih thâo leh kâo mă bruă leh hŏng jih klei ktang kâo kơ ama diih. 7Ƀiădah ama diih mplư kâo leh, bi mlih pluh bliư̆ dŏ mưn kâo; ƀiădah Aê Diê amâo brei ñu ngă jhat kơ kâo ôh. 8Tơdah ñu lač, ‘Biăp bê brêč srăng jing dŏ mưn ih,’ snăn jih jang biăp bê mđai brêč. Tơdah ñu lač, ‘Biăp bê brung srăng jing dŏ mưn ih,’ snăn jih jang biăp bê mđai brung. 9Snăn Aê Diê mă leh biăp bê ama diih leh anăn brei kơ kâo. 10Êjai yan biăp bi dôk knô ana kâo kngưr ală dlăng hlăm klei êpei; nĕ anei, bê knô bi drue hŏng bê ana jing brung, brêč, leh anăn ƀlak. 11Dĭng buăl jăk Aê Diê lač kơ kâo hlăm klei êpei, ‘Ơ Y-Yakôp!’ Kâo lač, ‘Nĕ tinei kâo.’ 12Ñu lač, ‘Kngưr ală ih leh anăn dlăng: jih jang bê knô bi drue hŏng bê ana jing brung, brêč, leh anăn ƀlak; kyuadah kâo ƀuh leh jih klei Y-Laban ngă kơ ih. 13 Kâo jing Aê Diê Bêthel, anôk ih tuh êa ƀâo mngưi ti dlông mnơ̆ng bi knăl, anôk ih ngă leh klei ƀuăn kơ kâo. Ară anei, kgŭ bĕ ih, kbiă mơ̆ng čar anei leh anăn wĭt kơ čar arăng kkiêng kơ ih.’ ” 14H'Račel leh anăn H'Lêa lŏ wĭt lač kơ ñu, “Adôk mâo mơ̆ kơ hmei sa kdrêč amâodah ngăn dưn hlăm sang ama hmei? 15Amâo djŏ hĕ ñu yap hmei msĕ si phung tue? Kyuadah ñu čhĭ hmei leh, leh anăn ƀơ̆ng leh prăk arăng blei hmei! 16Jih ngăn drăp Aê Diê mă mơ̆ng ama hmei jing dŏ drei leh anăn kơ phung anak drei. Ară anei lĕ, ngă jih si klei Aê Diê yua ih ngă.”
17Snăn Y-Yakôp kgŭ, leh anăn ñu brei phung anak êkei leh anăn phung mô̆ ñu đĭ aseh samô. 18Ñu mă ba jih mnơ̆ng rông, dŏ mkăm leh, jih jang mnơ̆ng ñu mâo leh tui si ñu mă hlăm čar Padan-Aram, čiăng nao kơ Y-Isăk ama ñu hlăm čar Kanaan. 19Y-Laban nao kăp mlâo biăp ñu, leh anăn H'Račel tlĕ rup yang sang ama ñu. 20Y-Yakôp mplư Y-Laban mnuih Aram, kyua ñu amâo lač ôh kơ ñu mĭn đuĕ. 21Ñu đuĕ hŏng jih jang mnơ̆ng ñu mâo. Ñu kgŭ leh anăn găn Êa Krông Ơprat, leh anăn ñu nao phă čư̆ Galaat.

Y-Laban Tiŏ Y-Yakôp

22Ti hruê tal tlâo arăng hưn kơ Y-Laban klei Y-Yakôp đuĕ leh. 23Snăn ñu mă găp djuê ñu mbĭt hŏng ñu leh anăn tiŏ Y-Yakôp kjuh hruê êbat. Ñu dơ̆ng hmao Y-Yakôp ti čư̆ Galaat. 24Aê Diê nao kơ Y-Laban mnuih Aram hlăm klei êpei êjai mlam leh anăn lač kơ ñu, “Răng bĕ kơ ih pô. Đăm blŭ kơ Y-Yakôp klei jăk amâodah klei jhat ôh.”
25Y-Laban hmao Y-Yakôp. Y-Yakôp mdơ̆ng leh sang čhiăm ñu ti čar kngư, leh anăn Y-Laban mbĭt hŏng phung ñu mdơ̆ng mơh sang čhiăm diñu ti čar kngư Galaat. 26Y-Laban lač kơ Y-Yakôp, “Ya ih ngă leh? Ih tlĕ đuĕ mơ̆ng kâo leh anăn mă ba phung anak mniê kâo msĕ si phung mnă arăng mă hŏng đao gưm. 27Si ngă ih tlĕ đuĕ leh anăn mă dŏ dô kâo, amâo hưn kơ kâo ôh, čiăng kơ kâo dưi brei ih nao hŏng klei mơak, klei mmuñ, hŏng asăp hgơr điêt leh anăn asăp brô̆? 28Ih kăn brei lei kâo dưi čŭm phung anak êkei leh anăn phung anak mniê kâo. Hŏng klei mluk ih ngă snăn. 29Kngan kâo dưi ngă jhat kơ ih; ƀiădah Aê Diê ama ih blŭ leh kơ kâo mlam mlei, lač, ‘Răng bĕ kơ ih pô, đăm blŭ kơ Y-Yakôp klei jăk amâodah klei jhat ôh.’ 30Ară anei ih đuĕ kyuadah ih hnĭng snăk kơ sang ama ih, ƀiădah si ngă ih tlĕ rup yang kâo?” 31Y-Yakôp lŏ wĭt lač kơ Y-Laban, “Kyuadah kâo huĭ, kâo mĭn ih srăng sua mă phung anak mniê ih mơ̆ng kâo. 32Ƀiădah hŏng hlei pô ih ƀuh rup yang ih, ñu anăn amâo srăng dôk hdĭp ôh. Ti anăp phung ayŏng adei drei brei ih ksiêm ya mnơ̆ng jing dŏ ih dôk hŏng kâo, leh anăn mă dŏ anăn.” Kyuadah Y-Yakôp amâo thâo ôh klei H'Račel tlĕ leh rup yang anăn.
33Y-Laban mŭt hlăm sang čhiăm Y-Yakôp, hlăm sang čhiăm H'Lêa, leh anăn hlăm sang čhiăm dua čô dĭng buăl mniê, ƀiădah ñu amâo ƀuh dŏ anăn ôh. Ñu kbiă mơ̆ng sang čhiăm H'Lêa leh anăn mŭt hlăm sang čhiăm H'Račel. 34H'Račel mă leh rup yang leh anăn dưm dŏ anăn hlăm ưn aseh samô, leh anăn ñu sun dôk ti dlông rup yang anăn. Y-Laban duah ksul hlăm jih sang čhiăm anăn, ƀiădah amâo ƀuh dŏ anăn ôh. 35H'Račel lač kơ ama ñu, “Đăm brei khua kâo ăl ôh, kyuadah kâo amâo dưi kgŭ ti anăp ih, kyuadah truh leh kơ kâo tui si klei bhiăn phung mniê.” Ñu duah ƀiădah ñu amâo ƀuh ôh rup yang.
36Y-Yakôp ăl leh anăn ƀuah Y-Laban. Y-Yakôp lač kơ Y-Laban, “Ya klei bhiăn kâo gao? Ya klei soh kâo, tơl ih tiŏ kâo hŏng klei ăl? 37Ih duah ksul jih mnơ̆ng kâo. Ih ƀuh mơ̆ mnơ̆ng ih pô? Dưm dŏ anăn tinei ti anăp phung ayŏng adei kâo leh anăn phung ayŏng adei ih, čiăng kơ diñu dưi phat kđi hdơ̆ng drei dua. 38Nĕ dua pluh thŭn leh kâo dôk mbĭt hŏng ih. Biăp ana ih leh anăn bê ana ih amâo tuôm mplĕ ôh, leh anăn kâo amâo tuôm ƀơ̆ng ôh biăp knô ih. 39Kâo amâo tuôm ba kơ ih ôh biăp hlô dliê hiêk ƀơ̆ng. Kâo pô tŭ klei luč anăn. Ih brei kâo čiu leh thâodah arăng tlĕ êjai hruê amâodah mlam. 40Snei kâo jing: mđiă hơr kâo êjai hruê leh anăn êăt bi kruôt kâo êjai mlam, leh anăn kâo amâo dưi pĭt ôh. 41Nĕ dua pluh thŭn anei kâo dôk hlăm sang ih. Kâo mă bruă kơ ih leh pluh pă thŭn čiăng mâo dua čô anak mniê ih, leh anăn năm thŭn kơ biăp ih, leh anăn ih bi mlih leh pluh bliư̆ dŏ mưn kâo. 42Tơdah Aê Diê ama kâo, Aê Diê Y-Abraham, pô Y-Isăk huĭ mpŭ, amâo dôk tĭng kơ kâo, sĭt nik ih brei kâo wĭt kngan êhŏng. Aê Diê ƀuh leh klei knap kâo leh anăn bruă kngan kâo, leh anăn ñu ƀuah ih mlam mlei.”

Klei Bi Mguôp Y-Laban hŏng Y-Yakôp

43Y-Laban lŏ wĭt lač kơ Y-Yakôp, “Phung anak mniê anăn jing anak mniê kâo, phung hđeh anăn jing phung čô kâo, biăp anăn jing biăp kâo, leh anăn jih jang mnơ̆ng ih ƀuh anăn jing mnơ̆ng kâo. Ya kâo dưi ngă hruê anei kơ phung anei, phung anak mniê kâo, amâodah kơ phung anak diñu kkiêng leh? 44Ară anei bơ drei, brei drei ngă klei bi mguôp kâo hŏng ih, leh anăn brei klei anăn jing klei hưn bi sĭt hdơ̆ng kâo hŏng ih.” 45Snăn Y-Yakôp mă ba klŏ boh tâo, mdơ̆ng ñu jing klei bi knăl. 46Y-Yakôp lač kơ phung ayŏng adei ñu, “Bi kƀĭn boh tâo.” Digơ̆ mă mkăm boh tâo, leh anăn huă ƀơ̆ng ti djiêu kăm boh tâo anăn. 47Y-Laban pia anôk anăn Jêgar-sahadutha, ƀiădah Y-Yakôp pia anôk anăn Galet. 48Y-Laban lač, “Kăm boh tâo anei jing klei hưn bi sĭt hdơ̆ng kâo hŏng ih hruê anei.” Kyuanăn arăng pia anôk anăn Galet 49leh anăn Mispa, kyuadah Y-Laban lač, “Brei Yêhôwa răng kriê hdơ̆ng kâo hŏng ih êjai drei dôk mdê mdê. 50Tơdah ih ngă jhat kơ phung anak mniê kâo, amâodah tơdah ih mă phung mô̆ mkăn, wăt tơdah amâo mâo mnuih ôh dôk hŏng drei, brei ih hdơr Aê Diê yơh jing pô ƀuh hdơ̆ng kâo hŏng ih.”
51Y-Laban lač kơ Y-Yakôp, “Brei ih ƀuh kăm boh tâo anei leh anăn mnơ̆ng bi knăl kâo mdơ̆ng leh ti krah kâo hŏng ih. 52Kăm boh tâo anei leh anăn mnơ̆ng bi knăl anei jing klei hưn kơ kâo amâo srăng găn kăm boh tâo anei nao kơ ih ôh, leh anăn ih amâo srăng găn ôh mnơ̆ng bi knăl anei hriê čiăng ngă jhat kơ kâo. 53Brei Aê Diê Y-Abraham, Aê Diê Y-Nahôr, leh anăn Aê Diê ama diñu phat kđi hdơ̆ng drei.” Leh anăn Y-Yakôp kat asei hŏng Pô Y-Isăk ama ñu huĭ mpŭ. 54Y-Yakôp myơr mnơ̆ng ngă yang ti čư̆ leh anăn ñu iêu phung ayŏng adei ñu huă ƀơ̆ng; leh anăn diñu đăm jih mlam hlăm čư̆.
55Ưm aguah Y-Laban kgŭ, čŭm phung anak čô leh anăn phung anak mniê ñu. Ñu hơêč hmưi kơ digơ̆ leh anăn đuĕ wĭt kơ anôk ñu.