33

Yakhauj ntswb Exau

1Yakhauj tsaa muag saib mas pum Exau tuaj hab muaj plaub puas leej nrug nwg tuaj. Yakhauj txhad muab cov mivnyuas faib nrug Le‑a hab Lachee hab ob tug nkauj qhev. 2Nwg tso ob tug nkauj qhev hab ob tug cov mivnyuas moog ua ntej, tso Le‑a hab nwg cov mivnyuas moog ua nruab nraab, ca Lachee hab Yauxej moog ua qaab hlo. 3Nwg ua puab ntej moog, khoov ntshws huv aav pe xyaa pes moog ti nkaus nwg tug tijlaug.
4Exau dha loo moog tog nwg hab puag nkaus khawm cej daab nwj, mas nyag taug nyag quaj. 5Thaus Exau tsaa muag saib pum cov quaspuj mivnyuas, nwg txhad nug tas, “Cov tuabneeg kws nrug koj ua ke nuav yog leejtwg?” Yakhauj teb tas, “Yog cov mivnyuas kws Vaajtswv zoo sab pub rua kuv kws yog koj tug tub qhe.” 6Ob tug nkauj qhev hab ob tug cov mivnyuas txhad txaav lug ze hab pe. 7Le‑a hab nwg cov mivnyuas kuj txaav lug ze hab pe. Thaus kawg Yauxej hab Lachee txaav lug ze hab pe. 8Exau has tas, “Cov tsaj txhu huvsw kws kuv ntswb ntawd yog muab ua daabtsw?” Yakhauj teb tas, “Yog muab pub rua koj kuas koj txaus sab rua kuv.” 9Exau has tas, “Tug kwv, kuv muaj txaus lawm, khaws koj le ca rua koj.” 10Yakhauj has tas, “Tsw tau, yog koj txaus sab rua kuv, thov koj txais tej tshaav ntuj ntawm kuv txhais teg, tsua qhov kuv pum koj ntsej muag mas ib yaam le kuv pum Vaajtswv ntsej muag ntaag vem koj hlub kuv hab koj txais kuv zoo kawg. 11Kuv thov koj txais tej tshaav ntuj kws kuv coj lug rua koj, tsua qhov Vaajtswv hlub hab ua zoo rua kuv, hab kuv muaj txaus lawm.” Nwg thov thov le nuav Exau txhad txais lawm.
12Exau has tas, “Peb ca le ua ke moog, kuv yuav coj koj kev.” 13Yakhauj teb nwg tas, “Yawm hlub koj yeej paub tas kuv cov mivnyuas tsw muaj zug, hab kuv tseed txhawj txug kuv tej paab yaaj paab tshws hab tej nyuj le mivnyuas kws tseed noj mig. Yog tseed lawv ceev nrooj moog ib nub hab, tej tsaj yuav tuag taag. 14Thov yawm hlub ua koj tug qhev ntej moog mas kuv maav maav lawv koj qaab lug lawv le tej tsaj tug zug kws nyob ntawm kuv hauv ntej hab lawv le kuv cov mivnyuas tug zug, moog txug thaus kuv lug cuag yawm hlub ntawm Xe‑i.”
15Exau txhad has tas, “Ca kuv tso kuv cov tuabneeg nrug koj ua ke.” Tassws Yakhauj has tas, “Tsw txug ua le ntawd. Thov koj txaus sab rua kuv xwb tes txaus lawm.” 16Mas nub ntawd Exau kuj taug kev rov moog rua Xe‑i. 17Tassws Yakhauj moog txug ntawm Xukhau tes txawm ua vaaj tse nyob ntawd hab ua tsev pheeb suav rua nwg tej tsaj txhu. Vem le ntawd txhad hu lub chaw hov ua Xukhau.
18Yakhauj taug kev ntawm Panta Alaa lug txug lub moos Sekhee huv Khana‑aa tebchaws tsw raug ceblaaj daabtsw le. Nwg txhad tsaa tsev ntaub ze ntawm lub moos Sekhee. 19Yakhauj yuav thaaj aav kws nwg tsaa tsev ntaub hov ntawm Hamau cov tub ib puas lub txag. Hamau yog Sekhee txwv. 20Yakhauj tib ib lub thaaj xyeem rua hov ntawd, hu lub thaaj hov ua Ee Elohe Yixayee.