33

Yakhauj ntsib Exau

1Yakhauj tsa muag ntsia mas pom Exau tuaj thiab muaj plaub puas leej nrog nws tuaj. Yakhauj thiaj muab cov menyuam faib nrog Le‑a thiab Lachee thiab ob tug nkauj qhev. 2Nws tso ob tug nkauj qhev thiab ob tug cov menyuam mus ua ntej, tso Le‑a thiab nws cov menyuam mus ua nruab nrab, cia Lachee thiab Yauxej mus tom qab kawg. 3Nws ua lawv ntej mus, khoov ntshis hauv av pe xya pes mus ti nkaus nws tus tijlaug.
4Exau dhia loo mus tos nws thiab puag nkaus khawm caj dab nwj, mas nyias taus nyias quaj. 5Thaum Exau tsa muag ntsia pom cov pojniam menyuam, nws thiaj nug tias, “Cov neeg uas nrog koj ua ke no yog leejtwg?” Yakhauj teb tias, “Yog cov menyuam uas Vajtswv zoo siab pub rau kuv uas yog koj tus tub qhe.” 6Ob tug nkauj qhev thiab ob tug cov menyuam thiaj txav los ze thiab pe. 7Le‑a thiab nws cov menyuam kuj txav los ze thiab pe. Thaum kawg Yauxej thiab Lachee txav los ze thiab pe. 8Exau hais tias, “Cov tsiaj txhu huvsi uas kuv ntsib ntawd yog muab ua dabtsi?” Yakhauj teb tias, “Yog muab pub rau koj kom koj txaus siab rau kuv.” 9Exau hais tias, “Tus kwv, kuv muaj txaus lawm, khaws koj li cia rau koj.” 10Yakhauj hais tias, “Tsis tau, yog koj txaus siab rau kuv, thov koj txais tej tshav ntuj ntawm kuv txhais tes, rau qhov kuv pom koj ntsej muag mas ib yam li kuv pom Vajtswv ntsej muag ntag vim koj hlub kuv thiab koj txais kuv zoo kawg. 11Kuv thov koj txais tej tshav ntuj uas kuv coj los rau koj, rau qhov Vajtswv hlub thiab ua zoo rau kuv, thiab kuv muaj txaus lawm.” Nws thov thov li no Exau thiaj txais lawm.
12Exau hais tias, “Peb cia li ua ke mus, kuv yuav coj koj kev.” 13Yakhauj teb nws tias, “Yawg hlob koj yeej paub tias kuv cov menyuam tsis muaj zog, thiab kuv tseem txhawj txog kuv tej pab yaj pab tshis thiab tej nyuj li menyuam uas tseem noj mis. Yog tseem raws ceev nrooj mus ib hnub thiab, tej tsiaj yuav tuag tag. 14Thov yawg hlob ua koj tus qhev ntej mus mas kuv maj mam raws koj qab los raws li tej tsiaj lub zog uas nyob ntawm kuv hauv ntej thiab raws li kuv cov menyuam lub zog, mus txog thaum kuv los cuag yawg hlob ntawm Xe‑i.”
15Exau thiaj hais tias, “Cia kuv tso kuv cov neeg nrog koj ua ke.” Tiamsis Yakhauj hais tias, “Tsis txog ua li ntawd. Thov koj txaus siab rau kuv xwb ces txaus lawm.” 16Mas hnub ntawd Exau kuj taug kev rov mus rau Xe‑i. 17Tiamsis Yakhauj mus txog ntawm Xukhau ces txawm ua vaj tse nyob ntawd thiab ua tsev pheeb suab rau nws tej tsiaj txhu. Vim li ntawd thiaj hu qhov chaw ntawd ua Xukhau.
18Yakhauj taug kev ntawm Pada Alas los txog lub moos Sekhee hauv Khana‑as tebchaws tsis raug ceeblaj dabtsi li. Nws thiaj tsa tsev ntaub ze ntawm lub moos Sekhee. 19Yakhauj yuav thaj av uas nws tsa tsev ntaub ntawm Hamau cov tub ib puas lub txiag. Hamau yog Sekhee txiv. 20Yakhauj tib ib lub thaj xyeem rau qhov ntawd, hu lub thaj ntawd ua Ee Elohe Yixayee.