34

Nau Plơng Har Ma Nau Ƀư Ƀơ̆ H'Dina

1H'Dina kon bu ur H'Lêa deh ma Y-Yakôb, luh ŭch khâl đah phung bu ur n'gor nây. 2Y-Sichem kon bu klâu Y-Hamôr bunuyh Hivit, Kôranh n'gor nây, saơ păng, nhŭp nchâp bêch ndrel jêh ri ƀư bêk H'Dina. 3Nuih n'hâm bu klâu nây rŏng ma H'Dina kon bu ur Y-Yakôb. Păng rŏng ma bu ur nây jêh ri ngơi rah rơch ma H'Dina. 4Y-Sichem lah ma Y-Hamôr mbơ̆ păng: "Ăn may sŏk ma gâp bu ur nây jêng ur gâp." 5Y-Yakôb tăng jêh nơm nây ƀư ƀơ̆ jêh H'Dina kon bu ur păng. Phung kon bu klâu păng gŭ tâm mir chiăp ndrôk, biăp păng, pô ri Y-Yakôb gŭ rklăk kŏ khân păng tât. 6Y-Hamôr mbơ̆ Y-Sichem hăn ta Y-Yakôb ŭch ngơi đah păng. 7Phung kon bu klâu Y-Yakôb sĭt tă bơh mir tơ lah khân păng tăng nau nây. Khân păng rngot jêh ri ji nuih hâu ngăn yor nau tih Y-Sichem ƀư tâm phung Israel, yor păng bêch đah kon bu ur Y-Yakôb, nau bu mâu vay ƀư.
8Y-Hamôr ngơi đah khân păng, lah: "Nuih n'hâm kon bu klâu gâp Y-Sichem klâng ma kon bu ur may. Gâp dăn ma khân may, ăn bu ur nây jêng ur păng. 9ăn khân may ƀư nau tâm nkol ur sai đah hên; ăn ma hên phung kon bu ur khân may, jêh ri sŏk hom phung kon bu ur hên ma khân may. 10khân may mra gŭ ndrel ma hên, jêh ri n'gor aơ mra gŭ ta năp khân may. Ăn khân may gŭ ta nây tâm tăch rgâl, jêh ri geh neh ma khân may nơm." 11Y-Sichem lah ma mbơ̆ jêh ri ma phung oh nâu bu ur nây. "Ăn gâp dơi geh nau yô̆ ta năp măt khân may, jêh ri gâp mra ăn moh ndơ khân may lah. 12ăn khân may dăn bơh gâp drăp ndơ khlay, jêh ri drăp nhơr ăn âk, jêh ri gâp mra ăn tĭng nâm khân may lah ma gâp, ƀiălah ăn bu ur nây ma gâp, bu ur nây jêng ur gâp."
13Phung kon bu klâu Y-Yakôb plơ̆ lah ma Y-Sichem jêh ri ma Y-Hamôr mbơ̆ păng ma nau ndơm, yorlah Y-Sichem ƀư ƀơ̆ jêh H'Dina oh bu ur khân păng. 14Khân păng lah ma Y-Sichem jêh ri ma Y-Hamôr: "Nau nây hên mâu dơi ƀư ôh, ăn nkhơng oh bu ur hên ma bunuyh mâu geh koh ntâu ôh. Nau nây jêng nau ƀư bêk hên. 15Hên mra dơn nau may dăn kanŏng tơ lah khân may mra jêng tâm ban ma hên, ăn lĕ rngôch phung bu klâu tâm phung khân may dơn nau koh ntâu. 16Pô ri hên mra ăn ma khân may phung kon bu ur hên, jêh ri hên mra sŏk phung kon bu ur khân may ma hên; hên mra gŭ ndrel ma khân may, jêh ri he mra jêng du phung ƀon lan.. 17Ƀiălah, tơ lah khân may mâu mra tông ôh ma hên dơn nau koh ntâu, hên mra sŏk lơi phung kon bu ur hên jêh ri du."
18Y-Hamôr jêh ri Y-Sichem kon bu klâu Y-Hamôr maak ma nau khân ngơi nây. 19Y-Sichem mâu hôm gŭ kâp jŏ ôh ƀư nau nây, yorlah păng rŏng ma kon bu ur Y-Yakôb. Bu yơk ma păng âk lơn ma ma lĕ ngih mbơ̆ păng. 20Y-Hamôr jêh ri Y-Sichem kon bu klâu păng tât ta mpông pêr ƀon khân păng jêh ri ngơi đah phung bu klâu ƀon lan khân păng, lah: 21"Phung bunuyh aơ gŭ đăp mpăn ndrel he. Pô ri ăn khân păng gŭ jêh ri tăch rgâl drăp ndơ tâm n'gor aơ, yorlah aơ, n'gor găp tăng jêh ma khân păng. Ăn he sŏk phung kon bu ur khân păng jêh ur he, jêh ri he ăn ma khân păng phung kon bu ur he. 22Ƀiălah phung bu klâu aơ mra dơn gŭ ndrel ma he. Jêng du phung ƀon lan kanŏng tơ lah ăp nơm bu klâu tâm phung he dơn nau koh ntâu nâm bu khân păng koh ntâu jêh. 23Mâu di hĕ ndrôk, biăp, drăp ndơ, jêh ri lĕ rngôch mpô mpa khân păng mra jêng ndơ he? Kanŏng ăn he dơn nau khân păng dăn, jêh ri khân păng mra gŭ ndrel ma he." 24Lĕ rngôch mbu nâm du luh ta mpông pêr ƀon nây tông ma Y-Hamôr jêh ri Y-Sichem kon bu klâu păng jêh ri lĕ rngôch phung bu klâu du luh ta mpông pêr ƀon nây dơn nau koh ntâu. 25Nar tal pe tơ lah phung bu klâu ƀon nây gŭ ji, bar hê kon bu klâu Y-Yakôb, Y-Simêôn jêh ri Y-Lêvi, nâu H'Dina, sŏk đao khân păng, ntŭng lăp tâm ƀon nây, nkhĭt lơi lĕ rngôch phung bu klâu, 26Khân păng nkhĭt Y-Hamôr jêh ri Y-Sichem kon bu klâu păng ma đao, sŏk H'Dina bơh ngih Y-Sichem jêh ri du. 27Phung kon bu klâu Y-Yakôb tât ta phung khĭt jêh ri gro sŏk drăp ndơ tâm ƀon nây, yorlah khân păng ƀư ƀơ̆ jêh oh bu ur bu. 28Khân păng sŏk biăp, be jêh ri seh bri khân păng, mpa geh tâm ƀon jêh ri tâm mir. 29Khân păng sŏk lĕ drăp ndơ, phung kon se jê̆ jêh ri phung ur bu ndrel ma lĕ rngôch drăp ndơ tâm ngih. 30Y-Yakôb lah ma Y-Simêôn jêh ri Y-Lêvi: "Khân may ăn tât nau uh ah ma gâp jêh ri ăn phung bunuyh ƀon lan phung Kanaan jêh ri phung Pêrisit tâm rmot ma gâp, gâp jêng kanŏng phung djê̆; tơ lah khân păng mra tâm rƀŭn ndrel n'grŭp đah ngih gâp." 31Ƀiălah khân păng lah: "Di lĕ bu klâu nây ƀư ma oh bu ur hên tâm ban ma du huê bu ur văng tĭr."