34

Amiang Di-na Talốh Vil Se-kem

1Con mansễm Lê-a cớp Yacốp, ramứh Di-na, pỡq sa‑óh cũai mansễm tâng cruang ki. 2Tữ Se-kem, con samiang Hamor, la cũai sốt tỗp Hê-vit, hữm Di-na, án yoc ễ bữn Di-na; ngkíq án padâm Di-na yỗn bếq cớp án. 3Mứt pahỡm samiang ki yoc lứq ễ bữn Di-na con cumũr Yacốp. Chơ án táq ntỡng santoiq ễm lứq cớp cumũr ki. 4Se-kem atỡng Hamor mpoaq án neq: “Sễq mpoaq pỡq sễq mansễm ki yỗn cứq con táq lacuoi.”
5Yacốp sâng noau pai samiang ki khoiq táq tỡ o chóq Di-na, con cumũr án, ma bo ki máh con samiang án noâng ỡt tâng ruang bán charán. Ngkíq án tỡ bữn tabỗq ntrớu, toau máh con samiang án chu tễ ruang.
6Hamor, mpoaq Se-kem, toâq pỡ Yacốp ễ sarhống cớp án. 7Toâq máh con samiang Yacốp sâng tễ ranáq nâi, alới chu toâp tễ ruang, cớp alới sâng a‑ĩ lứq tâng mứt. Alới sâng ũan lứq samiang ki táq sâuq yỗn nheq tỗp I-sarel, na án mpoat amuaq alới. Ŏ́c nâi lứq tỡ pĩeiq.
8Hamor táq ntỡng cớp alới neq: “Mứt pahỡm Se-kem, con samiang cứq, yoc lứq ễ bữn amuaq anhia. Cứq sễq anhia yỗn amuaq anhia yỗn án cỡt lacuoi con cứq. 9Hếq mơi anhia táq khỡi cuya cớp hếq. Sễq anhia chiau máh amuaq anhia yỗn cỡt lacuoi tâng tỗp hếq; chơ hếq yỗn anhia ĩt máh mansễm tễ tỗp hếq cỡt lacuoi anhia. 10Táq ngkíq, anhia têq ỡt parnơi cớp tỗp hếq; ntốq aléq anhia yoc ễ ỡt, têq anhia ỡt. Pỡ léq anhia ễ pỡq, ki anhia pỡq; cớp têq anhia chỡng cutễq tâng cruang nâi.”
11Moâm Hamor pai ngkíq, Se-kem ễn atỡng mpoaq cớp amiang mansễm ki neq: “Sễq anhia sarũiq táq cứq nứng; anhia ễ bữn kia máh léq la cứq yỗn. 12Anhia ễ bữn práq kia cớp crơng mpon máh léq la têq. Anhia ễ bữn kia máh léq la cứq yỗn máh ki. Ma sễq anhia chiau mansễm ki yỗn cỡt lacuoi cứq.”
13Ma cỗ tian Se-kem táq tỡ o chóq Di-na amuaq alới, ngkíq alới ta‑ỡi phếq Se-kem cớp Hamor, mpoaq án, neq: 14“Hếq tỡ têq chiau amuaq hếq yỗn cũai samiang ca tỡ yũah táq rit cứt; ŏ́c ki cỡt ranáq casiet táq yỗn tỗp hếq. 15Ma bữn ống muoi ŏ́c sâng hếq têq pruam cớp anhia. Khân anhia táq ĩn hếq pai, ki nheq tữh cũai samiang tâng tỗp anhia cóq táq rit cứt; 16chơ hếq têq chiau máh amuaq hếq yỗn anhia. Cớp hếq têq ĩt máh mansễm tễ tỗp anhia táq lacuoi. Hếq ễ ỡt parnơi cớp anhia, chơ bar tỗp hái cỡt muoi tỗp sâng. 17Ma khân anhia tỡ bữn pruam táq puai phễp rit hếq, ki hếq dững nheq máh mansễm tễ tỗp hếq dễq ỡt pỡ ntốq canŏ́h ễn.”
18Máh santoiq alới pai cỡt pĩeiq pahỡm Hamor cớp Se-kem, con samiang án. 19Se-kem tỡ bữn cro noâng; án táq toâp ranáq ki, yuaq án yoc lứq ễ bữn con mansễm Yacốp. Cớp án cỡt cũai bữn chớc clữi nheq tễ cũai canŏ́h tâng dống sũ mpoaq án. 20Ngkíq Hamor cớp Se-kem, con samiang án, pỡq chu ngoah toong viang vil, ntốq ki cũai tâng vil dốq rôm sarhống. 21Alới atỡng neq: “Cũai tỗp nâi cỡt yớu ratoi cớp tỗp hái, chơ hái yỗn alới têq chếq chỡng cớp ỡt tâng cruang hái. Cruang hái bữn cutễq la‑a cớp dũ ntốq yỗn alới ỡt. Hái têq ĩt lacuoi tễ tỗp alới, cớp alới têq ĩt lacuoi tễ tỗp hái. 22Alới bũi ỡt cớp tỗp hái, cớp cỡt muoi tỗp cớp tỗp hái, khân hái pruam táq neq: Nheq tữh cũai samiang tâng tỗp hái cóq táq tếc cứt puai phễp rit alới. 23Khân hái pruam táq ngkíq, nheq crơng crớu alới, dếh ntroŏq, dếh crơng canŏ́h, lứq toâq pỡ hái nheq. Ngkíq alới lứq ỡt parnơi cớp hái.”
24Moâm Hamor cớp Se-kem pai ngkíq, nheq tữh cũai samiang tâng vil ki pruam nheq. Chơ alới táq rit cứt.
25Ma toâq pái tangái ntun cũai samiang ki táq rit cứt, bo alới noâng sâng a‑ĩ bớc, ngkíq bar náq con samiang Yacốp, ramứh Si-mê-ôn cớp Lê-vi, alới la muoi mpiq cớp Di-na, alới yống dau pỡq cachĩt nheq máh samiang tâng vil ki. 26Alới cachĩt dếh Hamor cớp Se-kem, con samiang án, hỡ. Chơ alới dững Di-na loŏh tễ dống Se-kem. 27Máh tỗp con samiang Yacốp canŏ́h, tữ alới mut tâng vil cớp hữm máh cũai samiang cuchĩt tróh, ngkíq alới pũr ĩt nheq máh crơng tâng vil, yuaq cũai tâng vil ki khoiq táq tỡ o chóq amuaq alới. 28Alới ĩt nheq máh charán, dếh ntroŏq, cớp aséh dễn cớp nheq ramứh canŏ́h tễ vil cớp tễ ruang. 29Chơ alới cỗp nheq con lacuoi cũai tâng vil ki, cớp ĩt dũ ramứh crơng tâng dống cũai ki hỡ.
30Ma Yacốp pai chóq Si-mê-ôn cớp Lê-vi neq: “Anhia ntôm táq yỗn cứq tamóh túh coat, na táq yỗn cũai tỗp Cana-an cớp tỗp Pê-rasit, alới ca ndỡm cruang nâi kêt cứq. Hái bữn cũai bĩq náq sâng; khân máh tỗp ki pruam toâq ễ táq hái, ki cứq cớp nheq dống sũ hái lứq cuchĩt nheq tê.”
31Alới ta‑ỡi loah mpoaq alới neq: “Hếq tỡ rơi chĩuq noau táq chóq amuaq hếq ariang mansễm chếq tỗ.”