34

Ntina hab cov tuabneeg Sekhee

1Yakhauj tug ntxhais Ntina kws Le‑a yug tawm moog tshaam cov quaspuj kws nyob huv tebchaws ntawd. 2Thaus Hamau kws yog tuabneeg Hivai kws kaav tebchaws hov tug tub Sekhee pum Ntina tes nwg txawm muab tug ntxhais yuam coj moog pw ua ke. 3Sekhee kuj taag sab hlo rua Yakhauj tug ntxhais Ntina, nwg nyam heev hab has lug zoo kawg le rua Ntina. 4Sekhee txawm has rua nwg txwv Hamau tas, “Thov paab yuav tug ntxhais hov ua kuv quaspuj lauj.” 5Yakhauj nov has tas Sekhee muab nwg tug ntxhais lub cev kov puag lawm tassws nwg cov tub tseed yug tsaj tom tshaav zaub. Yakhauj txhad nyob tuabywv tog ca cov tub lug tsaiv. 6Hamau kws yog Sekhee txwv txhad moog cuag Yakhauj moog nrug nwg thaam. 7Thaus Yakhauj cov tub nov tej xuv hov puab txawm rov tom tshaav zaub lug. Puab mob sab kawg hab chim kawg le tsua qhov kws Sekhee saib tsw taug cov Yixayee txhad muab Yakhauj tug ntxhais yuam le ntawd, yeej tsw tswm nyog yuav ua le ntawd.
8Hamau txawm has rua puab tas, “Kuv tug tub Sekhee lub sab yeej dai quas dhuas rua koj tug ntxhais le. Thov muab tug ntxhais rua kuv tug tub yuav ua quaspuj. 9Mej nrug peb ua tshoob ua kug, muab mej tej ntxhais qua rua peb hab yuav peb tej ntxhais rua mej. 10Mej nrug peb nyob, peb yuav qheb tebchaws quas lug rua mej nyob. Ca le nyob ntawm nuav ua laag ua luam yuav laj yuav teb ua vaaj ua tsev.” 11Sekhee txawm has rua Ntina txwv hab nwg cov nug tas, “Tsaa laaj muag saib rua kuv lauj. Mej yuav pes tsawg los kuv yeej yuav them xwb. 12Mej yuav hu nqe mig nqe no le caag hab tshaav ntuj le caag los kuv yeej yuav muab rua mej lawv le mej has. Thov muab tug ntxhais qua rua kuv yuav xwb.”
13Vem yog Sekhee muab puab tug muam Ntina lub cev kov puag lawm Yakhauj cov tub txhad daag Sekhee hab nwg txwv Hamau. 14Puab teb tas, “Tsw tau le lauj! Peb qua tsw nyog tug muam rua tug tuabneeg kws tsw tau ua kevcai txav. Ua le mas yuav rhuav peb ntsej muag heev. 15Tsuav yog mej kaam ua le kws peb has es ca txhua tug txwvneej ua kevcai txav ib yaam le peb hab, tes peb yuav yeem muab qua rua koj. 16Peb txhad yeem muab peb tej ntxhais qua rua mej hab yuav mej tej ntxhais lug rua peb mas peb yuav nrug mej nyob ua hlo ib haiv tuabneeg. 17Tassws yog mej tsw noog peb has tsw kaam ua kevcai txav tes peb yuav coj peb tug muam tswv moog.”
18Puab cov lug hov mas hum Hamau hab nwg tug tub Sekhee ob tug sab. 19Tug hluas hov tsw tog le, nwg maaj nroog ua hlo le puab has vem nwg taag sab nrho rua Yakhauj tug ntxhais. Sekhee yog tug kws muaj meej thawb dua txhua tug huv nwg txwv tsev tuabneeg. 20Hamau hab nwg tug tub Sekhee txhad tawm moog rua ntawm rooj loog has rua cov txwvneej huv lub moos ntawd tas, 21“Cov txwvneej nuav nrug peb sws raug zoo lawm. Ca puab nyob huv lub tebchaws nuav ua laag ua luam tsua qhov lub tebchaws nuav daav txaus puab nyob. Peb ca le yuav kag puab tej ntxhais lug ua peb cov le quaspuj hab muab peb tej ntxhais qua rua puab yuav. 22Qhov kws puab yuav kaam nrug peb nyob ua hlo ib haiv tuabneeg mas yuav tsum ua le nuav xwb. Peb cov txwvneej txhua tug yuav tsum ua kevcai txav ib yaam le puab. 23Puab tej nam paab tsaj txhu hab ib puas tsaav yaam kws puab muaj hab tej tsaj kws swv ua num puav leej yuav yog peb le los sas. Ca peb ua lawv le kws puab has nuav, puab txhad le kaam nrug peb nyob.” 24Cov txwvneej suavdawg kws nyob huv lub moos kuj pum zoo ua lawv le Hamau hab nwg tug tub Sekhee has. Mas cov txwvneej huv lub moos hov txhua tug txawm ua kevcai txav.
25Puab ua kevcai txav tau peb nub, thaus puab tseed saamswm mob mob Yakhauj ob tug tub Xime‑oo hab Levi kws yog Ntina ob tug nug hlub txawm coj ntaaj nyaag moog rua huv moos muab cov txwvneej huv moos txhua tug tua pov tseg. 26Ob tug xuas ntaaj tua Hamau hab nwg tug tub Sekhee tuag mas coj Ntina tawm huv Sekhee lub tsev moog. 27Yakhauj cov tub pum cov txwvneej kws tuag hov mas puab ca le lws tej hov txhua chaw huv lub moos vem cov tuabneeg huv lub moos hov muab puab tug muam lub cev kov puag lawm. 28Puab txeeb hlo tej tshws tej yaaj tej nyuj tej neeg luav hab ib puas tsaav yaam tsw has huv lub moos nruab laj nruab teb coj huvsw moog, 29coj hlo nyaj txag cuab txhaj cuab taam hab nteg quaspuj mivnyuas coj moog. Puab sau ib puas tsaav yaam huv vaaj huv tsev du quas lug le. 30Yakhauj txawm has rua Xime‑oo hab Levi tas, “Meb ua rua kuv tau kev kub ntxhuv heev, meb ua rua cov tuabneeg Khana‑aa hab cov tuabneeg Pelixai kws nyob tebchaws nuav ntxub kuv. Peb tsawg tsawg le, yog puab sau nthwv tuaj ntaus kuv tes kuv hab kuv tsev tuabneeg yeej yuav puam tsuaj taag xwb.” 31Tassws ob tug teb has tas, “Luas muab peb tug muam ua cuag nkaus le puj muag cev tau hab lov?”