34

Dina thiab cov neeg Sekhee

1Yakhauj tus ntxhais Dina uas Le‑a yug tawm mus tsham cov pojniam uas nyob hauv tebchaws ntawd. 2Thaum Hamau uas yog neeg Hivai uas kav tebchaws ntawd tus tub Sekhee pom Dina ces nws txawm muab tus ntxhais yuam coj mus pw ua ke. 3Sekhee kuj tag siab kiag rau Yakhauj tus ntxhais Dina, nws nyiam heev thiab hais lus zoo kawg li rau Dina. 4Sekhee txawm hais rau nws txiv Hamau tias, “Thov pab yuav tus ntxhais ntawd ua kuv pojniam lauj.” 5Yakhauj hnov hais tias Sekhee muab nws tus ntxhais lub cev kov puas lawm tiamsis nws cov tub tseem yug tsiaj tom tshav zaub. Yakhauj thiaj nyob twjywm tos cia cov tub los tso. 6Hamau uas yog Sekhee txiv thiaj mus cuag Yakhauj mus nrog nws tham. 7Thaum Yakhauj cov tub hnov tej xov ntawd lawv txawm rov tom tshav zaub los. Lawv mob siab kawg thiab chim kawg li rau qhov uas Sekhee saib tsis taus cov Yixayee thiaj muab Yakhauj tus ntxhais yuam li ntawd, yeej tsis tsim nyog yuav ua li ntawd.
8Hamau txawm hais rau lawv tias, “Kuv tus tub Sekhee lub siab yeej dai qas dhuam rau koj tus ntxhais li. Thov muab tus ntxhais rau kuv tus tub yuav ua pojniam. 9Nej nrog peb ua tshoob ua kos, muab nej tej ntxhais qua rau peb thiab yuav peb tej ntxhais rau nej. 10Nej nrog peb nyob, peb yuav qheb tebchaws qas lug rau nej nyob. Cia li nyob ntawm no ua lag ua luam yuav liaj yuav teb ua vaj ua tsev.” 11Sekhee txawm hais rau Dina txiv thiab nws cov nus tias, “Tsa muag zaj saib kuv lauj. Nej yuav pes tsawg los kuv yeej yuav them xwb. 12Nej yuav hu nqe mis nqe hno li cas thiab tshav ntuj li cas los kuv yeej yuav muab rau nej raws li nej hais. Thov muab tus ntxhais qua rau kuv yuav xwb.”
13Vim yog Sekhee muab lawv tus muam Dina lub cev kov puas lawm Yakhauj cov tub thiaj dag Sekhee thiab nws txiv Hamau. 14Lawv teb tias, “Tsis tau li lauj! Peb qua tsis nyog tus muam rau tus neeg uas tsis tau ua kevcai txiav. Ua li mas yuav rhuav peb ntsej muag heev. 15Tsuav yog nej kam ua li uas peb hais es cia txhua tus txivneej ua kevcai txiav ib yam li peb thiab, ces peb yuav yeem muab qua rau koj. 16Peb thiaj yeem muab peb tej ntxhais qua rau nej thiab yuav nej tej ntxhais los rau peb mas peb yuav nrog nej nyob ua kiag ib haiv neeg. 17Tiamsis yog nej tsis mloog peb hais tsis kam ua kevcai txiav ces peb yuav coj peb tus muam khiav mus.”
18Lawv cov lus ntawd mas hum Hamau thiab nws tus tub Sekhee ob tug siab. 19Tus hluas ntawd tsis tos li, nws maj nroos ua kiag li lawv hais vim nws tag siab nrho rau Yakhauj tus ntxhais. Sekhee yog tus uas muaj meej nthawb dua txhua tus hauv nws txiv tsev neeg. 20Hamau thiab nws tus tub Sekhee thiaj tawm mus rau ntawm rooj loog hais rau cov txivneej hauv lub moos ntawd tias, 21“Cov txivneej no nrog peb sib raug zoo lawm. Cia lawv nyob hauv lub tebchaws no ua lag ua luam rau qhov lub tebchaws no dav txaus lawv nyob. Peb cia li yuav kiag lawv tej ntxhais los ua peb cov li pojniam thiab muab peb tej ntxhais qua rau lawv yuav. 22Qhov uas lawv yuav kam nrog peb nyob ua kiag ib haiv neeg mas yuav tsum ua li no xwb. Peb cov txivneej txhua tus yuav tsum ua kevcai txiav ib yam li lawv. 23Lawv tej niag pab tsiaj txhu thiab ib puas tsav yam uas lawv muaj thiab tej tsiaj uas siv ua haujlwm puav leej yuav yog peb li los sas. Cia peb ua raws li uas lawv hais no, lawv thiaj li kam nrog peb nyob.” 24Cov txivneej sawvdaws uas nyob hauv lub moos kuj pom zoo ua raws li Hamau thiab nws tus tub Sekhee hais. Mas cov txivneej hauv lub moos ntawd txhua tus txawm ua kevcai txiav.
25Lawv ua kevcai txiav tau peb hnub, thaum lawv tseem tabtom mob mob Yakhauj ob tug tub Xime‑oo thiab Levi uas yog Dina ob tug nus hlob txawm coj ntaj nyas mus rau hauv moos muab cov txivneej hauv moos txhua tus tua pov tseg. 26Ob tug xuas ntaj tua Hamau thiab nws tus tub Sekhee tuag mas coj Dina tawm hauv Sekhee lub tsev mus. 27Yakhauj cov tub pom cov txivneej uas tuag ntawd mas lawv cia li lws tej qhov txhia chaw hauv lub moos vim cov neeg hauv lub moos ntawd muab lawv tus muam lub cev kov puas lawm. 28Lawv txeeb kiag tej tshis tej yaj tej nyuj tej nees luav thiab ib puas tsav yam tsis hais hauv lub moos nruab liaj nruab teb coj huvsi mus, 29coj kiag nyiaj txiag cuab txhiaj cuab tam thiab ntes pojniam menyuam coj mus. Lawv sau ib puas tsav yam hauv vaj hauv tsev du lug li. 30Yakhauj txawm hais rau Xime‑oo thiab Levi tias, “Neb ua rau kuv tau kev kub ntxhov heev, neb ua rau cov neeg Khana‑as thiab cov neeg Pelixai uas nyob tebchaws no ntxub kuv. Peb tsawg tsawg li, yog lawv sau nthwv tuaj ntaus kuv ces kuv thiab kuv tsev neeg yeej yuav puam tsuaj tag xwb.” 31Tiamsis ob tug teb hais tias, “Luag muab peb tus muam ua cuag nkaus li tus poj muag cev tau thiab lov?”