34

Ƀing Ană Đah Rơkơi Yakôb Rŭ Nua Kơ Adơi Gơñu HʼDinah

1Tơdơi ƀiă kơ anŭn, hlak anŭn HʼDinah, ană đah kơmơi HʼLeah hăng Yakôb, tơbiă nao čuă ngui ƀing đah kơmơi dra amăng anih lŏn anai. 2Hlak anŭn Hamôr mơnuih Hiwi, jing khua wai lăng anih tring anŭn, hơmâo ană tơdăm anăn ñu Sekhem. Tơdang Sekhem ƀuh HʼDinah, ñu mă gơ̆ hăng gŏ̱ dŏ gơ̆. 3Pran jua ñu pơđi̱ng nao kơ HʼDinah ană dra Yakôb laih anŭn ñu khăp kơ gơ̆ hăng pơhiăp tơdu rơmuăn hăng gơ̆. 4Tui anŭn, Sekhem pơhiăp hăng ama ñu Hamôr, “Ơ ama, mă brơi bĕ kơ kâo đah kơmơi dra anai jing hĭ bơnai kâo.” 5Yakôb hơmư̆ arăng hơmâo pơgrĭ hĭ ană dra ñu HʼDinah; samơ̆ yuakơ ƀing ană đah rơkơi ñu hlak dŏ pơ đang hơma hăng tơpul hlô mơnơ̆ng, tui anŭn ñu dŏ rơiăt tơl ƀing ană ñu glaĭ pơ sang.
6Tơdang anŭn Hamôr, ama Sekhem, tơbiă nao pơhiăp hăng Yakôb. 7Tơdang ƀing gơñu hlak ră ruai, ƀing ană đah rơkơi Yakôb glaĭ pơ sang mơ̆ng đang hơma laih anŭn hơmư̆ hơget tơlơi hơmâo truh laih. Ƀing gơñu bă hăng tơlơi rơngot laih anŭn hil ƀrŭk, yuakơ Sekhem hơmâo pơmlâo hĭ laih amăng ƀing Israel tơdang ñu đih hrŏm hăng ană dra Yakôb, jing sa tơlơi ƀu năng ngă ôh.
8Samơ̆ Hamôr laĭ kơ ƀing gơñu, “Ană dăm kâo hơmâo pran jua ñu khăp kơ ană dra ih. Rơkâo kơ ih brơi gơ̆ jing bơnai ñu bĕ. 9Dŏ rơkơi bơnai hăng ƀing gơmơi bĕ; brơi bĕ kơ ƀing gơmơi ƀing ană đah kơmơi ih laih anŭn mă dŏ bĕ ƀing ană đah kơmơi gơmơi kơ gih pô. 10Ih dưi dŏ hrŏm hăng ƀing gơmơi; ruah mă bĕ pơpă anih ih kiăng dŏ. Dŏ hơdip bĕ amăng anih lŏn anai, hyu bĕ pơpă anih ih kiăng laih anŭn blơi mă bĕ tơdah ih kiăng.”
11Giŏng anŭn, Sekhem laĭ kơ ama HʼDinah laih anŭn kơ ƀing ayŏng adơi gơ̆, “Brơi kâo hơmâo tơlơi mơak ƀơi anăp gih bĕ, laih anŭn kâo či brơi kơ ƀing gih hơget tơlơi ƀing gih tơña. 12Rơkâo bĕ nua kơ tơlơi pơdŏ laih anŭn gơnam pơyơr prŏng kâo či brơi kar hăng tơlơi ƀing gih rơkâo, laih anŭn kâo či kla nua hơget tơlơi ƀing gih rơkâo kơ kâo yơh. Kơnơ̆ng brơi bĕ kơ kâo dra anai jing hĭ bơnai kâo.”
13Yuakơ Sekhem hơmâo pơgrĭ hĭ laih adơi gơñu HʼDinah, tui anŭn ƀing ană đah rơkơi Yakôb laĭ glaĭ hăng tơlơi pleč ƀlŏr tơdang ƀing gơñu pơhiăp hăng Sekhem laih anŭn hăng ama ñu Hamôr. 14Ƀing gơñu laĭ hăng ƀing gơ̆ tui anai, “Ƀing gơmơi ƀu dưi ngă kar hăng anŭn ôh. Ƀing gơmơi ƀu dưi jao adơi gơmơi kơ sa čô đah rơkơi ƀu khăt klĭ ôh; anŭn jing sa tơlơi pơmlâo kơ ƀing gơmơi yơh. 15Ƀing gơmơi či tŭ ư kơ ƀing gih yơh tơdah ƀing gih khŏm ngă sa tơlơi tui anai: abih bang ƀing đah rơkơi gih khŏm tŭ tơlơi khăt klĭ bĕ hrup hăng ƀing gơmơi. 16Tui anŭn, ƀing gơmơi či brơi kơ ƀing gih đah kơmơi gơmơi laih anŭn mă dŏ ƀing đah kơmơi gih kơ ƀing gơmơi pô yơh. Ƀing gơmơi či dŏ hrŏm ƀing gih laih anŭn či jing sa kơnung djuai hăng ƀing gih yơh. 17Samơ̆ tơdah ƀing gih ƀu či tŭ ư ôh hăng tơlơi khăt klĭ anŭn, ƀing gơmơi či mă glaĭ adơi gơmơi hăng tơbiă đuaĭ hĭ yơh.” 18Hơdră gơñu anŭn pơmơak kơ Hamôr laih anŭn ană ñu Sekhem. 19Pô tơdăm anŭn, jing pô arăng pơpŭ hloh amăng sang anŏ ama ñu, ƀu pơrơngiă hĭ mông ôh kiăng kơ ngă tui tơlơi ƀing gơñu rơkâo, yuakơ ñu mơak biă mă hăng ană dra Yakôb.
20Tui anŭn, Hamôr hăng ană ñu Sekhem nao ƀơi amăng ja̱ng plei gơñu kiăng kơ pơhiăp hăng abih bang ƀing đah rơkơi amăng plei. 21Ƀing gơñu laĭ tui anai, “Ƀing mơnuih anai jing gơyut gơyâo hăng ƀing ta. Brơi kơ ƀing gơñu hơdip amăng anih lŏn ta laih anŭn blơi mă amăng anŭn bĕ; anih lŏn anai hơmâo djŏp anih dŏ kơ ƀing gơñu. Ƀing ta dưi dŏ kơ ƀing đah kơmơi gơñu laih anŭn ƀing gơñu dưi dŏ kơ ƀing đah kơmơi ta mơ̆n. 22Samơ̆ ƀing gơñu či tŭ ư hơdip hrŏm hăng ƀing ta kar hăng sa kơnung djuai kơnơ̆ng sa tơlơi ƀing ta khŏm ngă, rĭm đah rơkơi ta khŏm tŭ tơlơi khăt klĭ hrup hăng ƀing gơñu hơmâo khăt laih. 23Abih bang tơpul triu, bơbe laih anŭn rơmô gơñu, mŭk dram gơñu laih anŭn abih tơpul aseh glai laih anŭn aseh samô gơñu dơ̆ng ƀu či jing hĭ gơnam ta ôh hă? Tui anŭn, brơi kơ ƀing ta tŭ ư hăng ƀing gơñu bĕ, laih anŭn ƀing gơñu či hơdip tŏng krah ƀing ta yơh.” 24Abih bang ƀing đah rơkơi tơbiă nao pơƀut ƀơi amăng ja̱ng plei le̱ng kơ tŭ ư hăng Hamôr laih anŭn hăng ană ñu Sekhem; giŏng anŭn rĭm đah rơkơi amăng plei tŭ tơlơi khăt klĭ.
25Klâo hrơi tơdơi kơ anŭn, tơdang abih ƀing đah rơkơi anŭn hlak dŏ ruă nuă, dua čô ană đah rơkơi Yakôb, jing Simeôn hăng Lêwi, 26pơdjai hĭ Hamôr laih anŭn ană ñu Sekhem, mă pơđuaĭ hĭ adơi gơñu pô HʼDinah mơ̆ng sang anŏ Sekhem laih anŭn đuaĭ hĭ. 27Ƀing ană đah rơkơi Yakôb pơkŏn rai ƀơi ƀing mơnuih djai laih anŭn sua mă plei anŭn jing anih arăng pơgrĭ hĭ laih adơi gơñu. 28Ƀing gơñu mă pơđuaĭ hĭ abih bang tơpul triu laih anŭn bơbe plei anŭn wơ̆t hăng tơpul rơmô, tơpul aseh glai mơ̆n, wơ̆t hăng abih mŭk dram amăng plei laih anŭn amăng đang hơma mơ̆n. 29Ƀing gơñu ba pơđuaĭ hĭ abih bang mŭk dram laih anŭn ƀing đah kơmơi hăng ƀing ană bă plei anŭn mơ̆n; ƀing gơñu mă pơđuaĭ hĭ abih bang gơnam amăng khul sang.
30Giŏng anŭn, Yakôb laĭ kơ Simeôn hăng Lêwi, “Ƀing gih hơmâo ba rai tơlơi rŭng răng ƀơi kâo hăng ngă brơi kâo ƀâo brŭ kơ ƀing Kanaan, kơ ƀing Periz laih anŭn kơ abih ƀing hơdip amăng anih lŏn anai. Ƀing ta kơnơ̆ng jing mơnuih ƀiă đôč, tơdah ƀing gơñu pơgop glaĭ ling tơhan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo laih anŭn kơsung blah kâo, kâo laih anŭn sang anŏ kâo či răm rai yơh.” 31Samơ̆ ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Ñu dưi ngă brơi kơ adơi gơmơi jing hrup hăng dra rĭh răm hă?”