34

Klei Rŭ Ênua kơ Klei Bi Čhŏ H'Dina

1H'Dina anak mniê H'Lêa kkiêng kơ Y-Yakôp kbiă čiăng čhưn hŏng phung anak mniê čar anăn. 2Y-Sičem anak êkei Y-Hamôr mnuih Hiwit, khua čar anăn, ƀuh gơ̆, mă gô̆ gơ̆ leh anăn bi hêñ gơ̆. 3Ai tiê êkei anăn khăp kơ H'Dina anak mniê Y-Yakôp. Ñu khăp kơ mniê anăn leh anăn blŭ êdu êun juh lua čiăng mă ai tiê gơ̆. 4Y-Sičem lač kơ Y-Hamôr ama ñu, “Brei ih mă kơ kâo mniê anăn jing mô̆ kâo.” 5Y-Yakôp hmư̆ leh pô anăn bi čhŏ leh H'Dina anak mniê ñu. Ƀiădah phung anak êkei ñu ăt dôk ti hma kiă êmô biăp ñu, snăn Y-Yakôp dôk ñăt tơl diñu truh. 6Y-Hamôr ama Y-Sičem nao kơ Y-Yakôp čiăng blŭ hŏng ñu, 7hlăk phung anak êkei Y-Yakôp wĭt mơ̆ng hma. Tơdah diñu hmư̆ klei anăn, diñu ênguôt leh anăn ngêñ snăk kyua klei soh Y-Sičem ngă hlăm phung Israel, kyua ñu đih hŏng anak mniê Y-Yakôp, klei arăng amâo bhiăn ngă ôh.
8Y-Hamôr blŭ hŏng diñu, lač, “Ai tiê Y-Sičem anak êkei kâo đuôm klei khăp kơ anak mniê ih. Kâo kwưh kơ diih, brei mniê anăn jing mô̆ ñu. 9Brei diih ngă klei bi kuôl ung mô̆ hŏng hmei; brei kơ hmei phung anak mniê diih, leh anăn mă bĕ phung anak mniê hmei kơ diih. 10Diih srăng dôk mbĭt hŏng hmei, leh anăn čar anei srăng dôk ti anăp diih. Brei diih dôk tinăn, bi mnia, leh anăn mâo lăn kơ diih pô.” 11Y-Sičem lač kơ ama leh anăn kơ phung ayŏng adei mniê anăn, “Brei kâo dưi mâo klei pap ti anăp ală diih, leh anăn kâo srăng brei ya mnơ̆ng diih akâo. 12Brei diih akâo mơ̆ng kâo ngăn knŭ bi yuôm leh anăn ngăn myơr lu snăk, leh anăn kâo srăng brei tui si diih akâo kơ kâo, ƀiădah brei kơ kâo mniê anăn jing mô̆ kâo.”
13Phung anak êkei Y-Yakôp lŏ wĭt lač kơ Y-Sičem leh anăn kơ Y-Hamôr ama ñu hŏng klei mplư, kyuadah Y-Sičem bi čhŏ leh H'Dina adei mniê diñu. 14Diñu lač kơ Y-Sičem leh anăn kơ Y-Hamôr, “Klei anăn hmei amâo dưi ngă ôh, brei hĕ adei mniê hmei kơ mnuih amâo mâo khăt klĭt ôh. Klei anăn jing klei bi hêñ kơ hmei. 15Hmei srăng tŭ klei ih akâo knŏng tơdah diih srăng jing msĕ si hmei, brei jih jang phung êkei hlăm phung diih tŭ klei khăt klĭt. 16Snăn hmei srăng brei kơ diih phung anak mniê hmei, leh anăn hmei srăng mă phung anak mniê diih kơ hmei; hmei srăng dôk mbĭt hŏng diih, leh anăn drei srăng jing sa phung ƀuôn sang. 17Ƀiădah tơdah diih amâo hmư̆ ôh asăp hmei leh anăn amâo tŭ klei khăt klĭt ôh, hmei srăng mă anak mniê hmei leh anăn đuĕ.”
18Y-Hamôr leh anăn Y-Sičem anak êkei Y-Hamôr mơak hŏng klei diñu blŭ anăn. 19Y-Sičem amâo lŏ dôk guôn sui ôh ngă klei anăn, kyuadah ñu khăp kơ anak mniê Y-Yakôp. Arăng mpŭ kơ ñu lu hĭn kơ jih sang ama ñu. 20Y-Hamôr leh anăn Y-Sičem anak êkei ñu truh ti ƀăng jang ƀuôn diñu leh anăn blŭ hŏng phung êkei ƀuôn sang diñu, lač, 21“Phung mnuih anei dôk êđăp ênang hŏng drei. Snăn brei diñu dôk leh anăn bi mnia hlăm čar anei, kyuadah nĕ anei, čar jing man djăp leh kơ diñu. Brei drei mă phung anak mniê diñu jing mô̆ drei, leh anăn brei drei brei kơ diñu phung anak mniê drei. 22Ƀiădah phung êkei anei srăng tŭ dôk mbĭt hŏng drei jing sa phung ƀuôn sang knŏng tơdah grăp čô êkei hlăm phung drei tŭ klei khăt klĭt msĕ si diñu khăt klĭt leh. 23Amâo djŏ hĕ êmô biăp, ngăn drăp, leh anăn jih jang mnơ̆ng rông diñu srăng jing dŏ drei? Knŏng brei drei tŭ klei diñu akâo, leh anăn diñu srăng dôk mbĭt hŏng drei.” 24Jih jang hlei pô kbiă ti ƀăng jang ƀuôn anăn gưt kơ Y-Hamôr leh anăn Y-Sičem anak êkei ñu, leh anăn jih jang phung êkei kbiă ti ƀăng jang ƀuôn anăn tŭ klei khăt klĭt.
25Hruê tal tlâo tơdah phung êkei ƀuôn anăn dôk ruă, dua čô anak êkei Y-Yakôp, Y-Simêôn leh anăn Y-Lêwi, ayŏng H'Dina, mă đao gưm diñu, tlĕ mŭt hlăm ƀuôn anăn, bi mdjiê jih jang phung êkei. 26Diñu bi mdjiê Y-Hamôr leh anăn Y-Sičem anak êkei gơ̆ hŏng đao gưm, mă H'Dina mơ̆ng sang Y-Sičem leh anăn đuĕ. 27Phung anak êkei Y-Yakôp truh kơ phung djiê leh anăn plah mă dŏ dô hlăm ƀuôn anăn, kyuadah diñu bi čhŏ leh adei mniê digơ̆. 28Digơ̆ mă biăp, êmô, leh anăn aseh dliê diñu, mnơ̆ng mâo hlăm ƀuôn leh anăn hlăm hma. 29Digơ̆ mă jih ngăn drăp diñu, phung hđeh điêt leh anăn phung mô̆ diñu mbĭt hŏng jih jang mnơ̆ng hlăm sang. 30Y-Yakôp lač kơ Y-Simêôn leh anăn Y-Lêwi, “Diih bi truh klei rŭng răng kơ kâo leh anăn brei phung mnuih ƀuôn sang phung Kanaan leh anăn phung Pêrisit bi êmut kơ kâo. Kâo jing knŏng phung ƀiă; tơdah diñu srăng bi kƀĭn mđrăm mbĭt bi kdơ̆ng hŏng kâo leh anăn ngă kơ kâo, kâo srăng rai tuč mbĭt hŏng sang kâo.” 31Ƀiădah diñu lač, “Djŏ mơ̆ êkei anăn dưi ngă kơ adei mniê hmei msĕ si kơ sa čô mniê knhông?”