35

Yakhauj rov mus rau Npe‑ee

1Vajtswv hais rau Yakhauj hais tias, “Cia li sawv tsees tsiv mus rau nram Npe‑ee mus nyob nrad es tib ib lub thaj rau tus Vajtswv uas thaum koj khiav koj tus tijlaug Exau es los tshwm rau koj pom.” 2Vim li ntawd Yakhauj thiaj hais rau nws tsev neeg thiab cov neeg uas nrog nws nyob ua ke sawvdaws hais tias, “Cia li muab lwm tebchaws tej dab uas nej coj tso pov tseg huvsi thiab ua kevcai ntxuav lub cev lub siab kom kaj kom huv thiab hloov tsoos tsho huvsi. 3Peb cia li mus lawm nram Npe‑ee mas kuv yuav tib ib lub thaj rau ntawd rau tus Vajtswv uas thaum kuv raug kev txom nyem es nws teb kuv thiab nrog nraim kuv nyob rau txhua qhov chaw uas kuv tau mus.” 4Lawv txawm muab lwm haiv neeg tej dab qhuas uas lawv coj thiab muab lawv tej kauj co uas lawv coj ntawm qhov ntsej huvsi rau Yakhauj, ces Yakhauj txawm muab faus rau hauv tsob qab ntoo xeeb uas nyob ze lub moos Sekhee.
5Thaum lawv tsiv mus ntawd mas Vajtswv ua rau tej zej zog thoob plaws hauv tebchaws ntawd ntshai kawg li, lawv thiaj tsis caum Yakhauj cov tub qab. 6Yakhauj thiab nws cov neeg sawvdaws los txog ntawm Lu (uas yog Npe‑ee) uas nyob hauv Khana‑as tebchaws. 7Yakhauj txawm tib ib lub thaj rau ntawd mas hu qhov chaw ntawd ua Eenpe‑ee, vim yog qhov chaw uas thaum Yakhauj khiav nws tus tijlaug es Vajtswv los tshwm rau nws pom. 8Tus nkauj qhev Denpaula uas tu Lenpekha hlob txawm tuag mas lawv muab nws log rau hauv tsob qab ntoo xeeb nram qab Npe‑ee, mas thiaj hu tsob ntoo ntawd ua Aloo Npakhu.
9Thaum Yakhauj tsiv ntawm Pada Alas rov los Vajtswv los tshwm rau Yakhauj dua ib zaug thiab foom koob hmoov rau nws. 10Vajtswv hais rau nws tias, “Koj npe hu ua Yakhauj tiamsis yuav tsis hu koj ua Yakhauj dua li lawm, yuav hu koj ua Yixayee.” Yog li no thiaj hu nws ua Yixayee. 11Thiab Vajtswv hais rau Yakhauj tias, “Kuv yog Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus. Koj cia li muaj tub ki huaj vam coob coob. Muaj ib haiv neeg yuav tshwm ntawm koj los thiab yuav muaj ntau haiv neeg tshwm ntawm koj los, yuav muaj tej vajntxwv tshwm ntawm koj los. 12Lub tebchaws uas kuv muab pub rau Aplahas thiab Yiha lawd kuv yeej yuav pub rau koj thiab pub rau koj caj ces mus li.” 13Vajtswv txawm tawm ntawm qhov chaw uas nrog Yakhauj tham mus lawm. 14Yakhauj txawm txhos ib tug ncej zeb cia rau ntawm qhov chaw uas Vajtswv nrog nws hais lus thiab nws muab cawv txiv hmab hliv ywg ua kevcai hliv xyeem rau saum tus ncej thiab muab roj hliv ywg tus ncej ntawd. 15Yakhauj hu qhov chaw uas Vajtswv nrog nws hais lus ntawd ua Npe‑ee.

Lachee thiab Yiha tuag

16Lawv tsiv ntawm Npe‑ee mus tsis tau txog Efatha ces Lachee txawm mob plab heev thiab yug menyuam nyuaj heev. 17Thaum nws tabtom mob heev tus pojniam uas pab yug menyuam hais rau Lachee tias, “Koj tsis txhob ntshai, koj twb tau dua ib tug metub lawm.” 18Thaum nws yuav tu siav yuav tuag ntawd nws tis tus metub ntawd npe hu ua Npee‑auni tiamsis nws txiv tis npe hu ua Npeeyamee. 19Ces Lachee txawm tuag lawm, mas lawv muab nws log rau ntawm ntug kev uas mus rau nram lub zos Efatha (uas yog Npelehee). 20Yakhauj muab ib tug ncej zeb txhos rau ntawm lub ntxa. Tus ncej ntawm Lachee lub ntxa mas nyob los txog niaj hnub nimno.
21Yixayee kuj tsiv rau tom ntej, mus tsa tsev ntaub nyob dhau plaws lub chaw tsom faj Edaw. 22Thaum Yixayee nyob rau hauv lub tebchaws ntawd Lunpee txawm mus nrog nws txiv tus niam yau Npiha pw. Yixayee kuj hnov txog qhov ntawd thiab.
 Yakhauj muaj kaum ob tug tub.
23Le‑a cov tub yog Lunpee uas yog Yakhauj tus tub hlob, thiab Xime‑oo, Levi, Yuda, Ixakha, thiab Xenpuloo. 24Lachee cov tub yog Yauxej thiab Npeeyamee. 25Lachee tus nkauj qhev Npiha cov tub yog Daj thiab Nathali. 26Le‑a tus nkauj qhev Xilapa cov tub yog Kas thiab Asaw. Cov no yog Yakhauj cov tub uas yug ntawm Pada Alas.
27Yakhauj rov los cuag nws txiv Yiha ntawm Male uas ze lub moos Khiliya Anpa (uas yog Heploo) yog lub chaw uas thaum ub Aplahas thiab Yiha txeev ua qhua nyob. 28Yiha hnub nyoog muaj ib puas yim caum xyoo, 29nws txojsia li tu. Nws nyob laus nkoos txog caij txog nyoog li tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob. Nws ob tug tub Exau thiab Yakhauj thiaj coj nws mus log.