36

Esâo Hăng Ƀing Kơnung Djuai Ñu Amăng Anih Lŏn Kanaan

(1 Hră Ruai 1:34-37)

1Anai yơh jing hră čih pioh ƀing kơnung djuai Esâo, ăt jing Edôm mơ̆n.
2Esâo dŏ kơ ƀing bơnai ñu mơ̆ng ƀing đah kơmơi Kanaan: HʼAdah jing ană đah kơmơi Êlôn ƀing Hit, 3laih anŭn HʼOholibamah jing ană đah kơmơi Anah laih anŭn tơčô Zibeôn ƀing Hiwi. Ñu ăt dŏ kơ HʼBasemat jing ană đah kơmơi wa ñu Yismaêl laih anŭn adơi kơ Nebayôt. 4HʼAdah hơmâo rai Eliphaz kơ Esâo, HʼBasemat hơmâo rai Reuel laih anŭn. 5HʼOholibamah hơmâo rai Yeus, Yalam laih anŭn Kôrah. Anai jing ƀing ană đah rơkơi Esâo, jing ƀing hơmâo rai kơ ñu amăng anih lŏn Kanaan.
6Esâo djă̱ ba ƀing bơnai ñu, ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi, abih bang mơnuih amăng sang anŏ ñu, wơ̆t hăng tơpul triu, bơbe laih anŭn rơmô, tơpul rơmô, aseh glai laih anŭn aseh samô, abih mŭk dram ñu hơmâo mă laih amăng anih Kanaan, laih anŭn đuaĭ nao pơ anih lŏn ataih mơ̆ng adơi ñu Yakôb. 7Kŏng ngăn gơñu jing lu đơi kơ ƀing gơñu dŏ hrŏm; anih lŏn gơñu dŏ hlâo ƀu djŏp čem rong kơ tơpul hlô mơnơ̆ng rong gơñu dua ôh yuakơ tơpul hlô mơnơ̆ng gơñu lu biă mă. 8Tui anŭn, Esâo, ăt jing Edôm mơ̆n, dŏ hơdip ƀơi hơdôm anih čư̆ amăng anih lŏn Seir.

Esâo Hăng Ƀing Kơnung Djuai Ñu Ƀơi Anih Lŏn Seir

9Anai jing kơnung djuai Esâo ơi adon kơ ƀing kơnung djuai Edôm ƀơi hơdôm anih čư̆ amăng anih lŏn Seir.
  10Anai jing khul anăn ƀing ană đah rơkơi Esâo: Eliphaz jing ană đah rơkơi mơ̆ng HʼAdah, bơnai Esâo; laih anŭn Reuel jing ană đah rơkơi mơ̆ng HʼBasemat, bơnai Esâo.
  11Ƀing ană đah rơkơi Eliphaz:
    Têman, Ômar, Zephô, Gatam laih anŭn Kenaz.
    12Anŭn yơh jing ƀing tơčô đah rơkơi HʼAdah, jing bơnai Esâo. Eliphaz ăt hơmâo sa čô ană đah rơkơi mơ̆ng bơnai hle̱ ñu HʼTimna, jing pô hơmâo rai kơ ñu Amalek.
  13Ƀing ană đah rơkơi Ruel:
    Nahat, Zerah, Sammah laih anŭn Mizzah. Anai jing ƀing tơčô HʼBasemat jing bơnai Esâo.
  14Ƀing ană đah rơkơi mơ̆ng HʼOholibamah jing bơnai Esâo, jing ană đah kơmơi Anah laih anŭn tơčô Zibeôn; HʼOholibamah hơmâo rai kơ Esâo:
    Yeus, Yalam laih anŭn Kôrah.
15Anai jing ƀing khua djă̱ akŏ amăng kơnung djuai Esâo:
  Ƀing ană đah rơkơi Eliphaz, ană kơčoa Esâo:
    Ƀing khua djă̱ akŏ Têman, Ôrmar, Zephô, Kanaz,
16Kôrah, Gatam laih anŭn Amalek. Anai jing ƀing khua djă̱ akŏ rai mơ̆ng kơnung djuai Eliphaz amăng čar Edôm; ƀing gơñu jing tơčô đah rơkơi HʼAdah yơh.
  17Ƀing ană đah rơkơi mơ̆ng Ruel, ană đah rơkơi Esâo:
    Ƀing khua djă̱ akŏ Nahat, Zerah, Sammah laih anŭn Mizzah. Anai jing ƀing khua djă̱ akŏ mơ̆ng kơnung djuai Ruel amăng čar Edôm; ƀing gơñu jing ƀing tơčô đah rơkơi HʼBasemat, bơnai Esâo yơh.
  18Ƀing ană đah rơkơi HʼOholibamah jing bơnai Esâo:
    Ƀing khua djă̱ akŏ Yeus, Yalam laih anŭn Kôrah. Anai jing ƀing khua djă̱ akŏ rai mơ̆ng bơnai Esâo, HʼOholibamah jing ană đah kơmơi Anah.
19Anai jing ƀing ană đah rơkơi Esâo, laih anŭn anai yơh jing ƀing khua djă̱ akŏ gơñu.

Ƀing Ană Tơčô Seir

(1 Hră Ruai 1:38-42)

20Anai jing ƀing ană đah rơkơi Seir ƀing Hôr, jing ƀing hlak hơdip amăng anih tring gah yŭ anai hlâo kơ Esâo rai:
    Lôtan, Sôbal, Zibeôn, Anah,
21Disôn, Êzer laih anŭn Disan. Anai jing ƀing ană đah rơkơi Seir amăng čar Edôm jing ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Hôr.
  22Ƀing ană đah rơkơi Lôtan:
    Hôri laih anŭn Hômam. HʼTimna jing adơi đah kơmơi kơ Lôtan.
  23Ƀing ană đah rơkơi Sôbal:
    Alwan, Manahat, Êbal, Sephô laih anŭn Ônam.
  24Ƀing ană đah rơkơi Zibeôn:
    Aiyah laih anŭn Anah. Anah jing pô hơduah ƀuh hơnŏh ia bluh pơiă amăng tơdron ha̱r tơdang wai tơpul aseh glai ama ñu.
  25Ƀing ană Anah:
    Disôn laih anŭn HʼOholibamah.
  26Ƀing ană đah rơkơi Disôn:
    Hemdan, Esban, Itran laih anŭn Keran.
  27Ƀing ană đah rơkơi Êzer:
    Bilhan, Zaawan laih anŭn Akan.
  28Ƀing ană đah rơkơi Disan:
    Uz laih anŭn Aran.
  29Anai yơh jing ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Hôr:
    Lôtan, Sôbal, Zibeôn, Anah,
30Disôn, Êzer laih anŭn Disan. Anai yơh jing ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Hôr tui hăng ƀing kơnung djuai gơñu amăng anih lŏn Seir.

Ƀing Pơtao Edôm

(1 Hră Ruai 1:43-54)

31Anai jing ƀing pơtao jing ƀing git gai wai lăng amăng čar Edôm hlâo kơ ƀing Israel hơmâo pơtao:
    32Bela ană Beôr jing pơtao Edôm. Anăn plei pơnăng ñu jing plei Dinhabah.
  33Tơdang Bela djai laih, Yôbab ană đah rơkơi Zerah mơ̆ng plei pơnăng Bozrah tŏ tui ñu ngă pơtao.
  34Tơdang Yôbab djai laih, Husam mơ̆ng anih lŏn ƀing Têman tŏ tui ñu ngă pơtao.
  35Tơdang Husam djai laih, Hadad ană đah rơkơi Bedad mơ̆ng plei pơnăng Awit tŏ tui ñu ngă pơtao. Ñu jing pô blah dưi hĭ kơ ƀing Midyan amăng lŏn čar Môab.
  36Tơdang Hadad djai laih, Samlah mơ̆ng plei pơnăng Masrekah tŏ tui ñu ngă pơtao.
  37Tơdang Samlah djai laih, Saul mơ̆ng plei Rehôbôt gah adih kơ ia krong tŏ tui ñu ngă pơtao.
  38Tơdang Saul djai laih, Baal-Hanan ană đah rơkơi Akbôr tŏ tui ñu ngă pơtao.
  39Tơdang Baal-Hanan ană Akbôr djai laih, Hadad mơ̆ng plei pơnăng Pau tŏ tui ñu ngă pơtao. Bơnai ñu HʼMehêtabêl jing ană đah kơmơi HʼMatred laih anŭn jing tơčô Mêzahab.
40Anai jing ƀing pơtao rai mơ̆ng Esâo, anăn gơñu hơmâo čih pioh tui hăng kơnung djuai gơñu laih anŭn tring:
    Timna, Alwah, Yethet,
41Oholibamah, Êlah, Pinôn, 42Kenaz, Têman, Mibzar, 43Magdiel laih anŭn Iram. Anai yơh jing ƀing khua djă̱ akŏ Edôm, tui hăng anih dŏ gơñu amăng anih lŏn gơñu hơmâo wai laih.
 Anai jing Esâo, ơi adon ƀing kơnung djuai Edôm.