36

Dòng Dõi Ê-sau

1Đây là dòng dõi của Ê-sau, tức Ê-đôm.
2Ê-sau cưới ba vợ đều là người Ca-na-an, A-đa, con gái của Ê-luân, người Hê-tít; Ô-hô-li-ba-ma, con gái của A-na, cháu của Xi-bê-ôn, người Hê-tít 3và Bách-mát, con gái của Ích-ma-ên, con của Nê-ba-út.
4A-đa sinh Ê-li-pha, Bách-mát sinh Ru-ên. 5Ô-hô-li-ba-ma sinh Giê-úc, Gia-lam và Cô-ra. Tất cả các con trai ấy đều sinh tại xứ Ca-na-an.
6Ê-sau đưa vợ con, gia nhân và đem các bầy súc vật và tất cả tài sản gây dựng tại xứ Ca-na-an qua vùng cách xa gia đình Gia-cốp 7vì cả hai anh em đều có quá nhiều tài sản không thể sống chung được nữa và xứ họ đang cư ngụ cũng không cung ứng nổi nhu cầu của hai gia đình đông đúc ấy. 8Vậy, Ê-sau, tức là Ê-đôm, ở trên núi Sê-i-rơ.

Dòng Dõi Của Các Con Ê-sau

9Hậu tự của Ê-sau, tức là người Ê-đôm, sinh tại núi Sê-i-rơ gồm có:
  10Các con trai Ê-sau:
    A-đa vợ người, sanh Ê-li-pha; Bách-mát, cũng vợ người, sanh Ru-ên.
  11Con trai của Ê-li-pha là
    Thê-man, Ô-ma, Xê-phô, Ga-tham, Kê-nát;
    12Thim-na, người vợ hầu của Ê-li-pha sinh A-ma-léc. Đó là cháu của A-đa, vợ Ê-sau.
  13Còn đây là gia tộc Ru-ên, con trai của Bách-mát:
    Na-hát, Xê-ra, Sam-ma và Mích-xa. Ấy là các cháu của Bách-mát, cũng vợ Ê-sau.
  14Và mấy người này là con trai của Ô-hô-li-ba-ma, vợ của Ê-sau, con gái A-na, cháu ngoại Xi-bê-ôn. Nàng sanh cho Ê-sau
    Giê-úc, Gia-lam, và Cô-ra.
  15Các cháu nội của Ê-sau trở thành các tộc trưởng:
    chi tộc Thê-man, chi tộc Ô-ma, chi tộc Xê-phô,
16chi tộc Kê-na, chi tộc Cô-ra, chi tộc Ga-tham, chi tộc A-ma-léc. Các chi tộc ấy là hậu tự của Ê-li-pha, con trưởng nam của Ê-sau và A-đa.
  17Các chi tộc do Ru-ên, thứ nam của Ê-sau và Bách-mát; sinh ra trong xứ Ca-na-an:
    chi tộc Na-hát, chi tộc Xê-ra, chi tộc Sam-ma, chi tộc Mích-xa.
  18Các chi tộc dòng thứ ba, do các con của Ê-sau và Ô-hô-li-ba-ma, con gái A-na:
    chi tộc Giê-úc, chi tộc Gia-lam, chi tộc Cô-ra.
19Ấy là các con trai của Ê-sau, tức là Ê-đôm, và đó là mấy chi tộc của họ.
20Các sắc tộc bản xứ, là hậu tự của Sê-i-rơ, người Hô-rít:
    sắc tộc Lô-than, sắc tộc Sô-banh, sắc tộc Xi-bê-ôn, sắc tộc A-na,
21sắc tộc Đi-sôn, sắc tộc Ê-xe, sắc tộc Đi-san.
  22Con của Lô-lân là
    Hô-ri và Hê-man; em gái của Lô-lân là Thim-na.
  23Con của Sô-banh là
    Anh-nan, Ma-na-hát, Ê-ban, Sê-phô và Ô-nam.
  24Con của Xi-bê-ôn là
    Ai-gia và An-na cậu này đã tìm thấy các suối nước trong giữa sa mạc trong lúc chăn lừa cho cha mình.
  25Con của A-na là
    Đi-sôn và Ô-bê-li-ba-ma.
  26Con của Đi-sôn là
    Hem-đan, Ếch-ban, Ích-ran và Chê-ran.
  27Con của Ê-xe là
    Binh-ban, Xa-van và A-can.
  28Con của Đi-san là
    U-xơ và A-ran.
  29Còn đây là các sắc tộc dân Hô-rít:
    sắc tộc Lô-than, sắc tộc Sô-ranh, sắc tộc Xi-bê-ôn, sắc tộc A-na,
30sắc tộc Đi-sôn, sắc tộc Ê-xe, sắc tộc Đi-san. Đó là các sắc tộc của dân Hô-rít, ở tại xứ Sê-i-rơ.

Các Vua Xứ Ê-đôm

31Đây là tên các vua đã cai trị xứ Ê-đôm trước thời Y-sơ-ra-ên có vua cai trị.
    32Bê-la, con trai Bê-ô, trị vì xứ Ê-đôm; tên thành người là Đin-ha-ba.
  33Vua Bê-la chết, Giô-báp, con trai Xê-rách, người Bốt-ra, lên kế vị.
  34Giô-báp chết, Hu-ram người Thê-man lên kế vị.
  35Vua Hu-ram chết, Ha-đát, con trai Bê-đát, lên kế vị. Ấy là Vua này đánh thắng dân Ma-đi-an tại đồng Mô-áp; và tên thành người là A-vít.
  36Vua Ha-đát chết, Sam-la, người Ma-rê-ca lên kế vị.
  37Vua Sam-la chết, Sau-lơ, người Rê-hô-bốt ở trên mé sông lên kế vị.
  38Vua Sau-lơ băng, Ba-anh-Ha-nan, con trai Ạc-bồ, lên kế vị.
  39Vua Ba-anh-Ha-nan chết, Ha-đa lên kế vị. Tên thành người là Ba-u; vợ người là Mê-hê-ta-bên, con gái của Mát-rết, cháu ngoại Mê-sa-hạp.
40Đây là tên các chi tộc của Ê-sau, xứ họ ở được gọi theo tên chi tộc:
    chi tộc Thim-na, chi tộc Anh-va, chi tộc Giê-thi,
41chi tộc Ô-hô-li-ba-ma, chi tộc Ê-la, chi tộc Phi-nôn, 42chi tộc Kê-na, chi tộc Thê-man, chi tộc Míp-xa, 43chi tộc Mạc-đi, chi tộc I-ram.
 Tất cả các chi tộc ấy đều là dòng dõi của Ê-sau.