37

Yauxej hab nwg cov tijlaug

1Yakhauj nyob huv Khana‑aa tebchaws kws nwg txwv txeev ua qhua nyob. 2Ntawm nuav moog yog has txug Yakhauj tsev tuabneeg.
 Thaus Yauxej noob nyoog muaj kaum xyaa xyoo nwg nrug cov tijlaug yug yaaj yug tshws. Nwg nrug tug nkauj qhev Npiha hab Xilapa cov tub nyob ua ke. Ob tug yog nwg txwv le nam yau. Yauxej coj tej kws cov tijlaug ua tsw zoo lug pav rua leej txwv noog.
3Yixayee nyam Yauxej heev dua nwg cov mivnyuas huvsw, tsua qhov Yauxej yug rua thaus leej txwv laug laug lawm. Yixayee ua ib lub tsho ntev muaj teg rua Yauxej. 4Thaus cov tijlaug pum tas leej txwv nyam Yauxej heev dua puab, tes puab txawm ntxub Yauxej hab tsw has ib lus zoo rua Yauxej hlo le.
5Yauxej ua ib zaaj npau suav, thaus nwg pav rua cov tijlaug noog taag puab yimfuab ntxub nwg heev. 6Yauxej has rua puab tas, “Ca le noog zaaj npau suav kws kuv pum maj. 7Peb saamswm paav teg nplej tom teb, na cav kuv teg nplej sawv nreg nreeg huas mej cov teg nplej lug nyob vej ib ncig kuv teg nplej hab pe kuv teg nplej.” 8Cov tijlaug txawm nug Yauxej tas, “Koj yuav kaav peb tag tag le lov? Koj yuav muaj fwjchim tswjfwm peb nua lov?” Puab yimfuab ntxub nwg heev vem yog zaaj npau suav hab nwg tej lug.
9Yauxej kuj rov ua dua ib zaaj npau suav, hab pav rua cov tijlaug noog has tas, “Kuv ua dua ib zaaj npau suav, na cav pum lub nub lub hli hab kaum ib lub nub qub saamswm pe kuv.” 10Thaus nwg pav rua leej txwv hab cov tijlaug noog, leej txwv ywg Yauxej tas, “Koj zaaj npau suav kws koj pum kod yog le caag? Kuv hab koj nam hab koj cov kwvtij yuav lug txhus caug huv aav pe koj nua lov?” 11Nwg cov tijlaug txhad khib Yauxej huas leej txwv khaws zaaj nuav ca tuabywv rua nruab sab.

Cov tijlaug muag Yauxej rua Iyi tebchaws

12Cov tijlaug moog yug leej txwv tej yaaj tej tshws ze ntawm lub moos Sekhee. 13Yixayee txawm has rua Yauxej tas, “Koj cov tijlaug moog yug yaaj yug tshws rua ntawm lub moos Sekhee los tsw yog? Lug es kuv yuav khaiv koj moog saib puab.” Yauxej teb tas, “Kuv kaam moog.” 14Leej txwv txawm has rua nwg tas, “Moog saib koj cov tijlaug hab tej yaaj tej tshws saib nyob zoo le caag, es rov lug has rua kuv paub.” Leejtxwv khaiv nwg tawm ntawm lub taj Heploo moog, nwg txhad moog rua lub moos Sekhee. 15Muaj ib tug yawm ntswb Yauxej moog moog lug lug tom tshaav zaub, txhad nug tas, “Koj nrhav daabtsw?” 16Yauxej teb tas, “Kuv nrhav kuv cov tijlaug. Thov qha kuv saib puab yug yaaj yug tshws rua hovtwg lawm.” 17Tug yawm hov has tas, “Puab tub moog lawm, tsua qhov kuv nov puab sws thaam tas, ‘Ca peb moog rua lub moos Ntauthaa.’ ” Yauxej txhad lawv qaab moog ntswb nwg cov tijlaug ntawm lub moos Ntauthaa.
18Thaus cov tijlaug pum Yauxej deb deb tuaj tsw tau txug, puab txawm tuav huv yuav muab Yauxej tua pov tseg. 19Puab has tas, “Tug nyuag Kws npau suav tuaj ntawm nuav lawm lauj! 20Ca le lug es peb muab nwg tua hab muab nrum rua huv ib lub qhov tub tub. Peb has tas ib tug tsaj nyaum muab nwg tum noj lawm, es peb swm saib nwg tej nyuag npau suav yuav tav tau le caag.” 21Thaus Lunpee nov tej lug hov, nwg xaav paab Yauxej dim huv puab txhais teg, nwg txhad has tas, “Peb tsw xob muab nwg tua.” 22Lunpee kuj has rua puab tas, “Tsw xob ua rua nwg nqaj nduag ntshaav nrug, ca muab nwg pov rua huv lub qhov tub tub huv tebchaws moj saab qhua nuav, kuas tsw xob kov nwg hlo le.” Nwg has le hov sub nwg txhad paab tau Yauxej dim huv puab txhais teg es yuav muab xaa rov qaab rua leej txwv. 23Thaus Yauxej tuaj txug ntawm cov tijlaug, puab txawm muab nwg lub tsho hle, yog lub tsho ntev muaj teg. 24Puab muab nwg nrum rua huv ib lub qhov, yog ib lub qhov dej qhuav.
25Thaus puab saamswm noj mov puab tsaa muag saib pum ib paab tuabneeg Yisama‑ee tuaj ntawm Kile‑a tuaj. Puab xuas ntxhuav thauj roj ntoos hab roj ntoos ua tshuaj hab roj tsw qaab taug kev moog lawm nraag Iyi tebchaws. 26Tes Yuta txawm has rua cov kwvtij tas, “Yog peb muab peb tug kwv tua hab muab nwg cov ntshaav zais los peb yuav tau qaabhau daabtsw? 27Ca peb muab nwg muag rua cov tuabneeg Yisama‑ee, peb tsw xob kov nwg hlo le tsua qhov nwg yog peb le kwv hab nrug peb koom nqaj koom ntshaav.” Cov kwvtij suavdawg pum zoo le nwg has. 28Mas thaus cov tub luam Mintee tuaj txug puab txawm rhu Yauxej huv lub qhov lug muag rua cov tuabneeg Yisama‑ee neeg nkaum sekhee nyaj. Cov tuabneeg Yisama‑ee txawm coj Yauxej moog rua Iyi tebchaws.
29Thaus Lunpee rov lug txug ntawm lub qhov tsw pum Yauxej nyob huv lub qhov lawm nwg txawm dua rhe nwg lub tsho, 30hab rov moog rua ntawm nwg cov kwv hab has tas, “Tug kwv hov pluj lawm, es kuv yuav ua le caag?” 31Tes puab txawm muab Yauxej lub tsho lug hab tua ib tug tshws hab muab lub tsho raus rua huv cov ntshaav ntawd. 32Puab txawm xaa lub tsho ntev kws muaj teg hov moog rua leej txwv hab has tas, “Peb pum lub tsho nuav. Koj swm saib yog koj tug tub le los tsw yog.” 33Leejtxwv paub lub tsho ntawd hab has tas, “Yog kuv tug tub lub tsho tag, muaj ib tug tsaj nyaum muab nwg tum noj lawm lauj. Yauxej raug dua ua tej dwb daim taag lawm lauj!” 34Yakhauj dua rhe nwg lub tsho muab khaub seev tsaaj lug naav hab quaj quaj nwg tug tub tau ntau nub. 35Mas nwg tej tub tej ntxhais suavdawg tuaj nplig nwg lub sab, tassws nwg tsw yuav puab tej lug nplig le. Nwg has tas, “Tsw yuav le, kuv yuav quaj ntsuag moog rua huv tub tuag teb kuas ntswb kuv leej tub hov ntawd.” Nwg txwv quaj nwg le nuav ntaag.
36Lub swjhawm ntawd cov tuabneeg Mintee kuj muab Yauxej muag rua Pautifa huv Iyi tebchaws. Nwg yog Falau le ib tug thawj rog, yog tug thawj rog kws kaav cov tub rog kws zuv vaajntxwv.