37

Yauxej thiab nws cov tijlaug

1Yakhauj nyob hauv Khana‑as tebchaws uas nws txiv txeev ua qhua nyob. 2Ntawm no mus yog hais txog Yakhauj tsev neeg.
 Thaum Yauxej hnub nyoog muaj kaum xya xyoo nws nrog cov tijlaug yug yaj yug tshis. Nws nrog tus nkauj qhev Npiha thiab Xilapa cov tub nyob ua ke. Ob tug yog nws txiv li niam yau. Yauxej coj tej uas cov tijlaug ua tsis zoo los piav rau leej txiv mloog.
3Yixayee nyiam Yauxej heev dua nws cov menyuam huvsi, rau qhov Yauxej yug rau thaum leej txiv laus laus lawm. Yixayee ua ib lub tsho ntev muaj tes rau Yauxej. 4Thaum cov tijlaug pom tias leej txiv nyiam Yauxej heev dua lawv, ces lawv txawm ntxub Yauxej thiab tsis hais ib los zoo rau Yauxej kiag li.
5Yauxej ua ib zaj npau suav, thaum nws piav rau cov tijlaug mloog tag lawv yimhuab ntxub nws heev. 6Yauxej hais rau lawv tias, “Cia li mloog zaj npau suav uas kuv pom maj. 7Peb tabtom pav tes nplej tom teb, ua ciav kuv tes nplej sawv nres nroos hos nej cov tes nplej los nyob vij ib ncig kuv tes nplej thiab pe kuv tes nplej.” 8Cov tijlaug txawm nug Yauxej tias, “Koj yuav kav peb tiag tiag li lov? Koj yuav muaj hwjchim tswjhwm peb no lov?” Lawv yimhuab ntxub nws heev vim yog zaj npau suav thiab nws tej lus.
9Yauxej kuj rov ua dua ib zaj npau suav, thiab piav rau cov tijlaug mloog hais tias, “Kuv ua dua ib zaj npau suav, ua ciav pom lub hnub lub hli thiab kaum ib lub hnub qub tabtom pe kuv.” 10Thaum nws piav rau leej txiv thiab cov tijlaug mloog, leej txiv yws Yauxej tias, “Koj zaj npau suav uas koj pom kod yog li cas? Kuv thiab koj niam thiab koj cov kwvtij yuav los txhos caug hauv av pe koj no lov?” 11Nws cov tijlaug thiaj khib Yauxej hos leej txiv khaws zaj no cia twjywm rau hauv nruab siab.

Cov tijlaug muag Yauxej rau Iyi tebchaws

12Cov tijlaug mus yug leej txiv tej yaj tej tshis ze ntawm lub moos Sekhee. 13Yixayee txawm hais rau Yauxej tias, “Koj cov tijlaug mus yug yaj yug tshis rau ntawm lub moos Sekhee los tsis yog? Los es kuv yuav txib koj mus saib lawv.” Yauxej teb tias, “Kuv kam mus.” 14Leej txiv txawm hais rau nws tias, “Mus saib koj cov tijlaug thiab tej yaj tej tshis saib nyob zoo li cas, es rov los hais rau kuv paub.” Leejtxiv txib nws tawm ntawm lub tiaj Heploo mus, nws thiaj mus rau lub moos Sekhee. 15Muaj ib tug yawg ntsib Yauxej mus mus los los tom tshav zaub, thiaj nug tias, “Koj nrhiav dabtsi?” 16Yauxej teb tias, “Kuv nrhiav kuv cov tijlaug. Thov qhia kuv saib lawv yug yaj yug tshis rau qhovtwg lawm.” 17Tus yawg ntawd hais tias, “Lawv twb mus lawm, rau qhov kuv hnov lawv sib tham tias, ‘Cia peb mus rau lub moos Dautha.’ ” Yauxej thiaj raws qab mus ntsib nws cov tijlaug ntawm lub moos Dautha.
18Thaum cov tijlaug pom Yauxej deb deb tuaj tsis tau txog, lawv txawm ntaus tswvyim yuav muab Yauxej tua pov tseg. 19Lawv hais tias, “Tus nyuag Kws npau suav tuaj ntawm no lawm lauj! 20Cia li los es peb muab nws tua thiab muab pov rau hauv ib lub qhov tob tob. Peb hais tias ib tug tsiaj nyaum muab nws tom noj lawm, es peb sim saib nws tej nyuag npau suav yuav tiav tau li cas.” 21Thaum Lunpee hnov tej lus ntawd, nws xav pab Yauxej dim hauv lawv txhais tes, nws thiaj hais tias, “Peb tsis txhob muab nws tua.” 22Lunpee kuj hais rau lawv tias, “Tsis txhob ua rau nws nqaij ntuag ntshav nrog, cia muab nws pov rau hauv lub qhov tob tob hauv tebchaws moj sab qhua no, tiamsis tsis txhob kov nws kiag li.” Nws hais li ntawd kom nws thiaj pab tau Yauxej dim hauv lawv txhais tes es yuav muab xa rov qab rau leej txiv. 23Thaum Yauxej tuaj txog ntawm cov tijlaug, lawv txawm muab nws lub tsho hle, yog lub tsho ntev muaj tes. 24Lawv muab nws pov rau hauv ib lub qhov, yog ib lub qhov dej qhuav.
25Thaum lawv tabtom noj mov lawv tsa muag ntsia pom ib pab neeg Yisama‑ee tuaj ntawm Kile‑a tuaj. Lawv xuas ntxhuav thauj roj ntoos thiab roj ntoos ua tshuaj thiab roj tsw qab taug kev mus lawm nram Iyi tebchaws. 26Ces Yuda txawm hais rau cov kwvtij tias, “Yog peb muab peb tus kwv tua thiab muab nws cov ntshav zais los peb yuav tau qabhau dabtsi? 27Cia peb muab nws muag rau cov neeg Yisama‑ee, peb tsis txhob kov nws kiag li rau qhov nws yog peb li kwv thiab nrog peb koom nqaij koom ntshav.” Cov kwvtij sawvdaws pom zoo li nws hais. 28Mas thaum cov tub luam Midee tuaj txog lawv txawm rho Yauxej hauv lub qhov los muag rau cov neeg Yisama‑ee nees nkaum sekhee nyiaj. Cov neeg Yisama‑ee txawm coj Yauxej mus rau Iyi tebchaws.
29Thaum Lunpee rov los txog ntawm lub qhov tsis pom Yauxej nyob hauv lub qhov lawm nws txawm dua rhe nws lub tsho, 30thiab rov mus rau ntawm nws cov kwv thiab hais tias, “Tus kwv ntawd ploj lawm, es kuv yuav ua li cas?” 31Ces lawv txawm muab Yauxej lub tsho los thiab tua ib tug tshis thiab muab lub tsho raus rau hauv cov ntshav ntawd. 32Lawv txawm xa lub tsho ntev uas muaj tes ntawd mus rau leej txiv thiab hais tias, “Peb pom lub tsho no. Koj sim saib yog koj tus tub li los tsis yog.” 33Leejtxiv paub lub tsho ntawd thiab hais tias, “Yog kuv tus tub lub tsho tiag, muaj ib tug tsiaj nyaum muab nws tom noj lawm lauj. Yauxej raug dua ua tej dwb daim tag lawm lauj!” 34Yakhauj dua rhe nws lub tsho muab khaub seev tsaj los hnav thiab quaj quaj nws tus tub tau ntau hnub. 35Mas nws tej tub tej ntxhais sawvdaws tuaj nplij nws lub siab, tiamsis nws tsis yuav lawv tej lus nplij li. Nws hais tias, “Tsis yuav li, kuv yuav quaj ntsuag mus rau hauv tub tuag teb kom ntsib kuv leej tub qhov ntawd.” Nws txiv quaj nws li no ntag.
36Lub sijhawm ntawd cov neeg Midee kuj muab Yauxej muag rau Pautifa hauv Iyi tebchaws. Nws yog Falau li ib tug thawj rog, yog tus thawj rog uas kav cov tub rog uas zov vajntxwv.