39

Yôsêp Mă Bruă Kơ Khua Ñu Pôtiphar Amăng Čar Êjip

1Bơ kơ Yôsêp hlak anai, ƀing sĭ mơnia Yismaêl ba gơ̆ trŭn nao pơ čar Êjip laih anŭn sĭ hĭ gơ̆ kơ Pôtiphar jing ƀing Êjip; Pôtiphar jing pô khua kơ ƀing gak, khua moa mă bruă kơ Pharaoh jing pơtao ƀing Êjip. 2Yahweh dŏ hrŏm hăng Yôsêp laih anŭn brơi kơ gơ̆ đĭ kơyar, laih anŭn gơ̆ dŏ hơdip amăng sang khua gơ̆ ƀing Êjip anŭn yơh. 3Tơdang khua ñu ƀuh Yahweh dŏ hrŏm hăng ñu laih anŭn ƀuh Yahweh brơi kơ ñu dưi jing amăng djŏp mơta bruă ñu ngă, 4khua ñu mơak hăng Yôsêp hăng brơi Yôsêp jing pô mă bruă lăng abih bang amăng sang ñu, laih anŭn jao kơ gơ̆ wai lăng abih bang hơget ñu hơmâo mơ̆n. 5Čơdơ̆ng mơ̆ng Pôtiphar brơi kơ gơ̆ wai lăng sang anŏ laih anŭn abih bang hơget ñu hơmâo, Yahweh bơni hiam kơ sang anŏ ƀing Êjip anai yuakơ Yôsêp yơh. Tơlơi mơyŭn hiam Yahweh dŏ ƀơi rĭm gơnam Pôtiphar hơmâo amăng sang ƀôdah amăng đang hơma ñu. 6Tui anŭn, ñu jao abih bang tơlơi kơ Yôsêp răk wai; hăng tơlơi Yôsêp răk wai yơh, ñu ƀu pơmĭn ƀlơ̆ng hơget gĕt ôh rơngiao kơ gơnam ñu ƀơ̆ng.
 Hlak anŭn Yôsêp kơjăp rơjăng laih anŭn hiam rơkơi,
7laih anŭn tơdơi kơ anŭn ƀiă, bơnai khua ñu amoaih kluh kơ Yôsêp hăng pơđar, “Rai đih hrŏm hăng kâo bĕ!” 8Samơ̆ ñu hơngah hĭ hăng laĭ, “Amăng tơlơi kâo răk wai, khua kâo ƀu pơmĭn ƀlơ̆ng hơget gĕt ôh ñu pô amăng sang anai; abih bang tơlơi ñu hơmâo ñu jao hĭ kơ kâo wai lăng laih. 9Ƀu hơmâo hlơi pô ôh glông hloh kơ kâo amăng sang anai. Khua kâo ƀu djă̱ pioh hơget tơlơi mơ̆ng kâo ôh samơ̆ rơngiao kơ ih, yuakơ ih jing bơnai ñu. Hiư̆m kâo dưi ngă sa tơlơi hrup hăng anŭn hăng ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai lĕ?” 10Laih anŭn wơ̆t dah ñu pơhiăp hăng Yôsêp rĭm hrơi, samơ̆ Yôsêp hơngah ƀu nao đih hrŏm hăng ñu ƀôdah dŏ jĕ hăng ñu ôh.
11Sa hrơi Yôsêp mŭt nao amăng anih anơ̆m khua ñu kiăng kơ pơgiŏng hĭ bruă hơmâo jao laih kơ ñu, laih anŭn ƀu hơmâo hlŭn đah rơkơi pă ôh dŏ amăng lăm anih anŭn. 12Đah kơmơi anŭn hơñăk-mă gơ̆ ƀơi abăn ƀar gơ̆ hăng pơđar, “Rai đih hrŏm hăng kâo bĕ!” Samơ̆ tơdang Yôsêp đuaĭ tơbiă hĭ mơ̆ng anih anŭn, abăn ƀar ñu dŏ glaĭ hĭ ƀơi tơngan bơnai khua ñu.
13Tơdang bơnai khua anai ƀuh ñu lui glaĭ abăn ƀar ñu ƀơi tơngan hăng đuaĭ tơbiă mơ̆ng anih sang anŭn, 14ñu iâu rai ƀing hlŭn đah rơkơi amăng sang hăng laĭ, “Lăng bĕ, čơkơi Hêbrơ anai, jing pô rơkơi kâo hơmâo ba rai laih, pơruă hĭ ƀing ta! Ñu mŭt rai pơ anai kiăng gŏ̱ kâo, samơ̆ kâo ur đĭ. 15Tơdang ñu hơmư̆ kâo ur đĭ kơ tơlơi djru, ñu lui hĭ abăn ƀar ñu jĕ ƀơi kâo hăng đuaĭ tơbiă hĭ mơ̆ng sang.”
16Đah kơmơi anŭn djă̱ lui ao Yôsêp hlŏng truh kơ khua Yôsêp glaĭ pơ sang. 17Giŏng anŭn, ñu ăt ruai hăng rơkơi ñu kar hăng anŭn mơ̆n, “Čơkơi hlŭn Hêbrơ anŭn ih hơmâo ba rai laih kơ ƀing ta, rai pơ kâo kiăng kơ gŏ̱ hĭ kâo. 18Samơ̆ tơdang kâo ur đĭ kơ tơlơi djru, ñu lui hĭ abăn ƀar ñu ƀơi kâo hăng đuaĭ tơbiă hĭ mơ̆ng sang.”
19Tơdang khua ñu hơmư̆ khul tơlơi bơnai ñu ră ruai glaĭ kơ ñu kơ tơlơi Yôsêp ngă laih kơ bơnai ñu, ñu hil biă mă kơ Yôsêp. 20Khua ñu mă krư̆ hĭ Yôsêp amăng sang mơnă ñu, jing anih arăng krư̆ ƀing mơnă pơtao. Samơ̆ tơdang Yôsêp dŏ amăng sang mơnă pơ anŭn, 21Yahweh dŏ hrŏm hăng gơ̆; Ñu brơi kơ gơ̆ tơlơi khăp hiam klă hăng brơi kơ gơ̆ tơlơi rơiêŭ mơak ƀơi anăp mơta khua sang mơnă. 22Tui anŭn, pô khua sang mơnă jao kơ Yôsêp wai lăng abih bang ƀing mơnă pơ anŭn, laih anŭn ñu hơmâo bruă jao kiăng kơ pơgiŏng hĭ pơ anŭn. 23Pô khua sang mơnă ƀu či pơmĭn ƀlơ̆ng hơget dơ̆ng tah tơdang ñu jao gah yŭ kơ tơlơi wai lăng Yôsêp, yuakơ Yahweh dŏ hrŏm hăng Yôsêp hăng brơi kơ gơ̆ dưi jing amăng abih bang hơget tơlơi gơ̆ ngă.