40

Yauxej txhais npau suav

1Tsw ntev tom qaab, tug kws thab cawv txwv maab rua vaajntxwv Iyi hab tug kws ua ncuav rua vaajntxwv ua txhum rua ob tug tug tswv kws yog vaajntxwv Iyi. 2Mas Falau chim rua ob tug tub teg tub taw hov, yog tug thawj kws thab cawv txwv maab hab tug thawj kws ua ncuav, 3txhad muab ob tug kaw rua huv tug thawj rog kws zuv vaajntxwv lub tsev, yog nyob huv lub nkuaj kws kaw Yauxej hab. 4Tug thawj rog kws kaav cov tub rog zuv vaajntxwv muab ob tug rua Yauxej saib mas Yauxej ua koom rua ob tug. Ob tug raug kaw tau ib ntus. 5Muaj ib mos ob tug puavleej ua npau suav, yog tug kws thab cawv txwv maab hab tug kws ua ncuav rua vaajntxwv Iyi, nyag ua nyag ib zaaj npau suav, nyag zaaj npau suav nyag muaj dua nyag ib lub ntsab. 6Thaus kaaj ntug Yauxej tuaj saib ob tug mas pum tas ob tug txhawj heev. 7Nwg txawm nug Falau ob tug tub teg tub taw kws nrug nwg raug kaw rua huv nwg tug lospaav lub tsev tas, “Ua caag nub nua meb ntsej muag ntshaus ntshaus le?” 8Ob tug teb tas, “Wb ob leeg ua npau suav mas tsw muaj leejtwg txhais rua ib.” Yauxej has rua ob tug tas, “Qhov kws txhais tau npau suav nyob ntawm Vaajtswv los tsw yog? Thov meb pav rua kuv noog saib.”
9Tug thawj kws thab cawv txwv maab txawm pav nwg zaaj npau suav rua Yauxej noog has tas, “Kuv ua npau suav pum ib tsob txwv maab nyob ntawm kuv xubndag. 10Tsob txwv maab hov muaj peb tug ceg. Thaus ua cos paaj mas txawm tawg paaj hab txw txwv maab ua tej tauv sav taamswm ntawd. 11Mas Falau lub khob nyob huv kuv txhais teg, kuv txawm de cov txwv maab tsu kua rua huv Falau lub khob hab thab lub khob rua Falau.” 12Yauxej has rua nwg tas, “Zaaj npau suav txhais le nuav. Peb tug ceg hov yog peb nub. 13Tshuav peb nub sau nuav Falau yuav tsaa koj lub taubhau sawv hab tsaa koj lug nyob koj lub qub chaw. Koj yuav rov tau thab lub khob rua huv Falau txhais teg yaam le yaav taag lug lawm kws koj ua tug thab cawv txwv maab rua nwg. 14Thaus koj tau zoo lawm, thov ncu txug kuv, hab thov koj hlub kuv es paab has txug kuv zaaj rua Falau sub kuv txhad tawm tau huv lub tsev nuav. 15Qhov tseeb puab nyag kuv huv cov Henplais lub tebchaws lug. Hab huv lub tebchaws nuav los kuv kuj tsw tau ua txhum daabtsw kws txaus muab kaw rua huv lub nkuaj aav nuav.”
16Thaus tug thawj kws ua ncuav pum tas tej lug kws txhais npau suav hov zoo, nwg txawm has rua Yauxej tas, “Kuv kuj ua npau suav pum muaj peb lub choo ncuav txawb sau kuv taubhau. 17Huv lub choo kws txawb hlo txheej sau muaj ob peb yaam ncuav ci kws yuav muab rua Falau, mas muaj noog saamswm noj tej ncuav huv lub choo kws nyob sau kuv taubhau.” 18Yauxej txhad teb nwg tas, “Zaaj npau suav txhais le nuav. Peb lub choo hov yog peb nub. 19Tshuav peb nub Falau yuav muab koj lub taubhau nqaa kuas nrug ntawm koj lub cev. Nwg yuav muab koj lub cev dai rua ntawm ib tsob ntoo, mas noog yuav lug noj koj cev nqaj.”
20Thaus puv peb nub yog nub kws yug Falau nwg paam noj haus rua nwg cov tub teg tub taw huvsw, tes txawm tso tug thawj kws thab cawv txwv maab hab tug thawj kws ci ncuav lug rua huv plawv nwg cov tub teg tub taw huvsw. 21Falau pub tug thawj kws thab cawv txwv maab rov tau nyob lub qub chaw, nwg rov thab lub khob rua Falau txhais teg yaam le qub. 22Huas Falau muab tug thawj kws ci ncuav dai cej daab tuag lawv le Yauxej tau txhais zaaj npau suav. 23Tassws tug thawj kws thab cawv txwv maab tsw ncu txug Yauxej le, nov qaab le lawm.