40

Yauxej txhais npau suav

1Tsis ntev tom qab, tus uas thiab cawv txiv hmab rau vajntxwv Iyi thiab tus uas ua ncuav rau vajntxwv ua txhaum rau ob tug tus tswv uas yog vajntxwv Iyi. 2Mas Falau chim rau ob tug tub teg tub taws ntawd, yog tus thawj uas thiab cawv txiv hmab thiab tus thawj uas ua ncuav, 3thiaj muab ob tug kaw rau hauv tus thawj rog uas zov vajntxwv lub tsev, yog nyob hauv lub nkuaj uas kaw Yauxej thiab. 4Tus thawj rog uas kav cov tub rog zov vajntxwv muab ob tug rau Yauxej saib mas Yauxej ua koom tu ob tug. Ob tug raug kaw tau ib ntus. 5Muaj ib hmos ob tug puavleej ua npau suav, yog tus uas thiab cawv txiv hmab thiab tus uas ua ncuav rau vajntxwv Iyi, nyias ua nyias ib zaj npau suav, nyias zaj npau suav nyias muaj dua nyias ib lub ntsiab. 6Thaum kaj ntug Yauxej tuaj saib xyuas ob tug mas pom tias ob tug txhawj heev. 7Nws txawm nug Falau ob tug tub teg tub taws uas nrog nws raug kaw rau hauv nws tus lospav lub tsev tias, “Ua cas hnub no neb ntsej muag ntshaus ntshaus li?” 8Ob tug teb tias, “Wb ob leeg ua npau suav mas tsis muaj leejtwg txhais rau wb.” Yauxej hais rau ob tug tias, “Qhov uas txhais tau npau suav nyob ntawm Vajtswv los tsis yog? Thov neb piav rau kuv mloog saib.”
9Tus thawj uas thiab cawv txiv hmab txawm piav nws zaj npau suav rau Yauxej mloog hais tias, “Kuv ua npau suav pom ib tsob txiv hmab nyob ntawm kuv xubntiag. 10Tsob txiv hmab ntawd muaj peb tug ceg. Thaum ua cos paj mas txawm tawg paj thiab txi txiv hmab ua tej tauv siav tamsim ntawd. 11Mas Falau lub khob nyob hauv kuv txhais tes, kuv txawm de cov txiv hmab tso kua rau hauv Falau lub khob thiab thiab lub khob rau Falau.”
12Yauxej hais rau nws tias, “Zaj npau suav txhais li no. Peb tus ceg ntawd yog peb hnub. 13Tshuav peb hnub saum no Falau yuav tsa koj lub taubhau sawv thiab tsa koj los nyob koj lub qub chaw. Koj yuav rov tau thiab lub khob rau hauv Falau txhais tes yam li yav tag los lawm uas koj ua tus thiab cawv txiv hmab rau nws. 14Thaum koj tau zoo lawm, thov nco txog kuv, thiab thov koj hlub kuv es pab hais txog kuv zaj rau Falau xwv kuv thiaj tawm tau hauv lub tsev no. 15Qhov tseeb lawv nyiag kuv hauv cov Henplais lub tebchaws los. Thiab hauv lub tebchaws no los kuv kuj tsis tau ua txhaum dabtsi uas txaus muab kaw rau hauv lub nkuaj av no.”
16Thaum tus thawj uas ua ncuav pom tias tej lus uas txhais npau suav ntawd zoo, nws txawm hais rau Yauxej tias, “Kuv kuj ua npau suav pom muaj peb lub choo ncuav txawb saum kuv taubhau. 17Hauv lub choo uas txawb kiag txheej saud muaj ob peb yam ncuav ci uas yuav muab rau Falau, mas muaj noog tabtom noj tej ncuav hauv lub choo uas nyob saum kuv taubhau.” 18Yauxej thiaj teb nws tias, “Zaj npau suav txhais li no. Peb lub choo ntawd yog peb hnub. 19Tshuav peb hnub Falau yuav muab koj lub taubhau nqa kom nrug ntawm koj lub cev. Nws yuav muab koj lub cev dai rau ntawm ib tsob ntoo, mas noog yuav los noj koj cev nqaij.”
20Thaum puv peb hnub yog hnub uas yug Falau nws pam noj haus rau nws cov tub teg tub taws huvsi, ces txawm tso tus thawj uas thiab cawv txiv hmab thiab tus thawj uas ci ncuav los rau hauv nruab nrab nws cov tub teg tub taws huvsi. 21Falau pub tus thawj uas thiab cawv txiv hmab rov tau nyob lub qub chaw, nws rov thiab lub khob rau Falau txhais tes yam li qub. 22Hos Falau muab tus thawj uas ci ncuav dai caj dab tuag raws li Yauxej tau txhais zaj npau suav. 23Tiamsis tus thawj uas thiab cawv txiv hmab tsis nco txog Yauxej li, tsis nco qab li lawm.