41

Y-Yôsep Rblang Nau Mbơi Pharaôn

1Tăch bar năm Pharaôn mbơi păng gŭ râng ta kơh dak krong Nil. 2Aơ, geh jât mlâm ndrôk ueh jêh ri yau luh tă bơh dak krong jêh ri sa gơ̆ tâm ndrêch. 3Jêh ri, Aơ, jêh ma nây geh pơh mlâm ndrôk êng mâu ueh ôh jêh ri rgay luh tă bơh dak krong gŭ dăch ndrôk tal lor ta kơh dak krong Nil. 4Pơh mlâm ndrôk mâu ueh ôh jêh ri rgay jêh ri sa lơi pơh mlâm ndrôk ueh jêh ri lay. Jêh ri Pharaôn kah rngăl. 5Păng bêch tay jêh ri lŏ mbơi tal bar. Aơ, geh pơh ndrŏng ba săk rlay âk ngăn jêh ri ueh, khoh tă bơh du nkot. 6Jêh ri aơ pơh ndrŏng ba nsiăp jêh ri kro yor sial tă pa lơ khoh pa kơi ndrŏng ba tal lor. 7Pơh ndrŏng nsiăp rvăn lơi pơh ndrŏng săk rlay âk jêh ri ueh. Pharaôn kah rngăl, jêh ri, aơ nau nây jêng nau mbơi.
8Tât ôi jêh huêng păng rŭng răng. Păng đă bu kuăl lĕ rngôch phung rƀên jêh ri phung njêh tâm n'gor Êjipt jêh ri Pharaôn nkoch bri nau mbơi ma khân păng, ƀiălah mâu geh du huê dơi rblang ôh nau mbơi nây ma Pharaôn. 9Jêh ri kôranh djôt kachok Pharaôn lah: "Gâp kah gĭt nar aơ nau gâp tih. 10Tơ lah Pharaôn nuih ma phung n'hat na păng, păng đă bu krŭng gâp jêh ri kôranh ƀư piăng let tâm ngih kôranh tahan phung gak, 11hên geh nau mbơi tâm du măng, gâp nđâp ma păng, lĕ hên bar hê geh nau mbơi rblang êng êng. 12Geh ta nây ndrel ma hên du huê dôl ndăm Hêbrơ, n'hat na kôranh tahan phung gak. Hên nkoch bri ma păng nau hên mbơi, jêh ri păng rblang an ma hên tĭng nâm nau hên mbơi. 13Geh nau tât ngăn nâm bu nau păng rblang jêh ma hên. Bu ăn gâp plơ̆ sĭt ma kan gâp, jêh ri bu yông nơm ƀư piăng let.
14Pô ri Pharaôn njuăl bu hăn kuăl Y-Yôsep, jêh ri bu ăn păng luh ro tă bơh ndrung bu nă. Tơ lah păng poih têp kang păng, rgâl kho ao, păng hăn ta năp Pharaôn. 15Pharaôn lah ma Y-Yôsep: "Gâp geh nau mbơi jêh. Mâu geh du huê nơm dơi rblang ôh. Gâp tăng bu lah, may dơi rblang nau mbơi tơ lah may tăng nau nây." 16Y-Yôsep lŏ plơ̆ lah ma Pharaôn: "Mâu tăp gâp ôh, ƀiălah Brah Ndu mra ăn ma Pharaôn nau plơ̆ lah ueh." 17Pharaôn lah ma Y-Yôsep: "Tâm nau gâp mbơi, gâp gŭ râng ta kơh dak krong Nil, 18jêh ri geh pơh mlâm ndrôk lay jêh ri ueh luh tă bơh dak krong Nil, jêh ri gŭ sa gơ̆ tâm ndrêch. 19Jêh ma pơh mlâm ndrôk nây, lŏ geh pơh mlâm ndrôk êng mâu ueh ôh jêh ri rgay ngăn, mhĭk lơn ma gâp mâu mâp saơ tâm lĕ n'gor Êjipt. 20Ndrôk rgay jêh ri mâu ueh sa lơi lĕ rngôch ndrôk lay tal lor. 21Ƀiălah jêh ndrôk rgay sa lĕ khân păng, bu mâu mĭn ôh ndrôk rgay lĕ sa jêh khân păng yorlah khân păng ăt jêng rgay mâm bu sa ơm. Pô ri gâp kah rngăl. 22Tâm ban lĕ gâp saơ tâm nau mbơi pơh ndrŏng ba rlay âk jêh ri ueh khoh tă bah du nkot. 23Jêh ri geh pơh ndrŏng ba nsiăp kro yor sial bơh lơ luh khoh pa kơi ma ndrŏng ba tal lor, 24ndrŏng ba rgay rvăn lơi pơh ndrŏng ba ueh. Gâp nkoch bri jêh nau nây ma phung rƀên, ƀiălah mâu geh du huê khân păng dơi rblang ma gâp ôh."
25Y-Yôsep lah ma Pharaôn: "Nau Pharaôn mbơi jêng nguay, Brah Ndu tâm mpơl jêh ma Pharaôn, phâm nau păng mra ƀư. 26Pơh mlâm ndrôk ueh jêng pơh năm jêh ri pơh ndrŏng ba ueh jêng pơh năm. Nau mbơi nây jêng nguay. 27Pơh mlâm ndrôk rgay jêh ri mâu ueh ôh luh bah kơi ma pơh mlâm ndrôk lor jêng pơh năm. Tâm ban lĕ pơh ndrŏng ba kro yor sial bah lơ su jêng pơh năm geh nau sa sât ji ngot. 28Di tĭng nâm gâp lah jêh ma Pharaôn. Brah Ndu tâm mpơl jêh ma Pharaôn phâm nau păng mra ƀư. 29Mra geh pơh năm ba âk ngăn tâm lĕ n'gor Êjipt. 30Jêh ma nây mra geh pơh năm nau sa sât ji ngot. Bu mra chuêl lĕ ba âk ngăn nây tâm n'gor Êjipt, jêh ri nau sa sât ji ngot mra ƀư rai n'gor. 31Bu mâu mra kah gĭt ôh ma ba âk nây tâm n'gor yor nau sa sât ji ngot pa kơi jêng rêh ni ngăn. 32Yorlah nau mbơi tâm mpơl bar tơ̆ ma Pharaôn, nau nây yor Brah Ndu ƀư nanê̆ jêh, jêh ri Brah Ndu mra ăn păng tât gơnh. 33Pô ri aƀaơ aơ ăn Pharaôn joi du huê bunuyh gĭt mĭn jêh ri njêh, jêh ri ăn chiă uănh n'gor Êjipt. 34Ăn Pharaôn sâm dơm phung kôranh tâm n'gor Êjipt, sŏk du kô̆ tâm prăm ba n'gor Êjipt dôl tâm pơh năm geh ba âk. 35ăn khân păng bun prăp lĕ rngôch ndơ sông sa mra geh dôl pơh năm ueh, ăn khân păng bun ba tĭng nâm hđăch Pharaôn ntăm prăp tâm ƀon jêng ndơ sông sa, jêh ri ăn khân păng gak ndơ nây. 36Ndơ sông sa nây mra prăp ma n'gor gay ma dŏng dôl tâm pơh năm sa sât ji ngot mra tât tâm n'gor Êjipt, gay ma n'gor mâu mra rai ôh yor nau sa sât ji ngot."

Bu ăn Y-Yôsep Jêng Kôranh N'gor Êjipt.

37Pharaôn jêh ri lĕ rngôch phung n'hat na păng maak dơn nau nây. 38Pharaôn lah ma phung n'hat na păng: "Dơi lĕ he joi du huê bunuyh êng tâm ban ma nơm aơ, du huê geh Brah Huêng Brah Ndu gŭ tâm păng?" 39Pô ri Pharaôn lah ma Y-Yôsep: "Yorlah Brah Ndu tâm mpơl jêh ma may nau aơ, mâu geh ôh du huê blau mĭn jêh ri njêh nâm bu may. 40May mra chiă ngih gâp, jêh ri lĕ rngôch bunuyh ƀon lan gâp mra ƀư tĭng nâm nau may ntăm. Kanŏng gâp jêng toyh lơn ma may yor gâp jêng hđăch." 41Pharaôn lah ma Y-Yôsep: "Aơ gâp ăn may chiă lĕ n'gor Êjipt." 42Pharaôn doh rgên kađăm păng bơh ti jêh ri ntrŭp dok ta ti Y-Yôsep, păng sâm nsoh Y-Yôsep ma ao mhay rbên, jêh ri ăn văn ta trô ko du njăr rse mah. 43Păng ăn Y-Yôsep ncho ndeh seh tal bar păng jêh ri bu troh ta năp păng. "Chon Kômâk." Pô ri Pharaôn ăn păng chiă uănh lĕ n'gor Êjipt. 44Pharaôn lah ma Y-Yôsep: "Gâp jêng Pharaôn. Tơ lah may mâu ăn ôh, mâu mra geh du huê bunuyh yor ti mâu lah jâng tâm n'gor Êjipt." 45Pharaôn trơn amoh Y-Yôsep Y-Sapênat-Panêah; jêh ri păng ăn ma Y-Yôsep H'Asênat kon bu ur Y-Pôtipêra Kôranh ƀư brah ƀon Ôn jêng ur păng. Pô ri Y-Yôsep chop nhhol n'gor Êjipt.
46Y-Yôsep geh pe jât năm tơ lah păng ntơm pah kan ma Pharaôn hđăch Êjipt. Y-Yôsep luh bơh ta năp Pharaôn gay ma hăn lam n'gor Êjipt. 47Dôl pơh năm geh âk ba, neh jêng ndơ ngăn. 48Y-Yôsep bun prăp lĕ rngôch ndơ sông sa dôl tâm mpơl năm geh âk nây tâm n'gor Êjipt, jêh ri bun ndơ sông sa tâm âk rplay ƀon. Păng bun tâm ăp mƀon ndơ sông sa bơh mir jŭm ƀon nây. 49Y-Yôsep bun prăp ba âk ngăn tâm ban ma choih tâm dak rlai, kŏ păng mâu hôm dơi kơp ôh.
50Tât năm geh nau sa sât ji ngot, ur Y-Yôsep H'Âsênat kon bu ur Y-Pôtipêra Kôranh ƀư brah ƀon Ôn, deh ma păng bar hê kon bu klâu. 51Y-Yôsep tâm amoh kon bu klâu bôk rah Y-Manasê, yorlah păng lah: "Brah Ndu ăn gâp chuêl lơi lĕ nau ŏk rơ ah gâp jêh ri lĕ phung ngih mbơ̆ gâp." 52Păng tâm amoh kon tal bar Y-Êphraim, yorlah păng lah: "Brah Ndu ăn gâp geh kon tâm n'gor nau rêh ni gâp."
53Pơh năm geh ba tâm n'gor Êjipt lôch jêh. 54Pơh năm nau sa sât ji ngot ntơm tât tĭng nâm Y-Yôsep lah jêh. Geh nau sa sât ji ngot tâm lam n'gor, ƀiălah tâm lam n'gor Êjipt geh ndơ sông sa. 55Tơ lah lĕ n'gor Êjipt geh nau sa sât ji ngot phung bunuyh ƀon lan nter ma Pharaôn gay ma geh ndơ sông sa. Pharaôn lah ma lĕ rngôch phung Êjipt: "Hăn hom ma Y-Yôsep. Ă may ƀư tĭng nâm nau păng lah." 56Pô ri tơ lah geh nau sa sât ji ngot lam n'gor, Y-Yôsep pơk lĕ rngôch jay, jêh ri tăch ba ma phung Êjipt. Yorlah nau sa sât ji ngot rêh ni ngăn tâm n'gor Êjipt. 57Lĕ rngôch n'gor hăn ta n'gor Êjipt gay rvăt ba tă bơh Y-Yôsep, yorlah nau sa sât ji ngot jêng rêh ni lam neh ntu.