41

Yauxej txhais Falau zaaj npau suav

1Dhau hov lug tau ob xyoos Falau txawm ua npau suav tas nwg sawv ntawm ntug dej Nai, 2cav txawm muaj xyaa tug maum nyuj rog rog zoo zoo nkauj tawm huv tug dej Nai lug noj tej nplooj lojkov. 3Tes txawm muaj dua xyaa tug maum nyuj ntxaug ntxaug tshuav pob txhaa xwb tawm huv tug dej Nai lawv qaab lug, lug sawv ntawm cov maum nyuj kws rog rog ntawm ntug dej Nai. 4Cov maum nyuj kws ntxaug ntxaug tshuav pob txhaa txawm muab xyaa tug maum nyuj rog rog zoo nkauj hov noj taag. Tes Falau txawm tswm dheev lug. 5Nwg rov tsaug zug ua dua ib zaaj npau suav pum ib tsob nplej muaj xyaa naab zoo hab puv heev. 6Tes txawm muaj xyaa naab nplej npluag hab qhuav qhawv tawm lawv qaab tuaj vem yog raug cua saab nub tuaj. 7Tej naab nplej npluag hov txawm muab xyaa naab nplej kws puv zoo nqog huvsw lawm hab. Tes Falau txawm tswm dheev, hab paub tas yog ua npau suav. 8Thaus kaaj ntug nwg txhawj heev, nwg txawm has kuas hu cov txwv neeb txwv yaig huvsw hab cov kws txawj ntse huvsw huv Iyi tebchaws tuaj cuag nwg, mas Falau pav nwg tej npau suav rua puab noog, tassws tsw muaj leejtwg txhais tau tej npau suav hov rua Falau le.
9Thaus hov tug thawj kws thab cawv txwv maab txhad has rua Falau tas, “Nub nua kuv ncu dheev txug kuv tej kev txhum. 10Falau, thaus koj chim rua koj cov tub qhe es muab kuv hab tug thawj kws ci ncuav kaw rua huv tug thawj rog kws zuv vaajntxwv lub tsev, 11muaj ib mos ib ob leeg ua npau suav, kuv hab nwg nyag ua nyag ib zaaj npau suav hab nyag muaj nyag lub ntsab. 12Muaj ib tug hluas Henplais, yog tug thawj rog kws zuv vaajntxwv tug qhev, raug kaw ua ke. Thaus ib ob leeg pav npau suav rua nwg noog, nwg kuj txhais tau ib le npau suav lub ntsab, lawv le nyag ua nyag zaaj npau suav. 13Nwg txhais ib ob leeg tej npau suav le caag kuj muaj tseeb le ntawd. Kuv txhad raug tsaa rov ua teg num qub, tassws tug kws ci ncuav raug muab dai tuag lawm.”
14Falau txhad has kuas hu Yauxej lug, mas puab txhad maaj nroog moog coj Yauxej tawm huv lub nkuaj aav lug. Thaus Yauxej chais fwj txwv hab hloov rwg tsho lawm, nwg txawm lug cuag Falau. 15Falau has rua Yauxej tas, “Kuv ua npau suav tsw muaj leejtwg txhais tau le. Kuv nov tas thaus koj nov zaaj npau suav lawm, koj kuj txhais tau.” 16Yauxej teb Falau tas, “Qhov kws txhais npau suav tsw yog nyob ntawm kuv. Tassws Vaajtswv yog tug kws yuav txhais lub ntsab zoo rua Falau.” 17Falau txhad has rua Yauxej tas, “Huv kuv zaaj npau suav hov kuv sawv ntawm ntug dej Nai, 18mas pum xyaa tug maum nyuj rog rog zoo nkauj tawm huv tug dej Nai lug noj nplooj lojkov. 19Tes txawm muaj dua xyaa tug maum nyuj ntxaug ntxaug tshuav pob txhaa tawm ua qaab lug, thoob Iyi tebchaws kuv tsw tau pum dua nyuj ntxaug le nuav. 20Cov maum nyuj ntxaug ntxaug tshuav pob txhaa hov txawm muab xyaa tug maum nyuj rog rog noj taag. 21Thaus noj taag lawm tsw muaj leejtwg yuav paub tas muab noj taag lawm tsua qhov tseed ntxaug ntxaug le qub. Tes kuv txawm tswm dheev lug.
22“Kuv rov ua dua ib zaaj npau suav pum ib tsob nplej muaj xyaa naab zoo hab puv zoo. 23Hab muaj dua xyaa naab nplej npluag qhuav qhawv nkig nkuav tawm lawv qaab tuaj vem yog raug cua saab nub tuaj. 24Cov naab nplej npluag hov txawm muab xyaa naab nplej puv zoo hov nqog taag lawm. Kuv pav tej npau suav nuav rua cov txwv neeb txwv yaig noog, tassws tsw muaj leejtwg txhais tau.”
25Yauxej txawm has rua Falau tas, “Koj ob zaaj npau suav yog tuab zaaj. Tub yog Vaajtswv qha rua Falau paub txug tej kws Vaajtswv yuav ua. 26Xyaa tug maum nyuj kws zoo hov yog xyaa xyoo, hab xyaa naab nplej puv zoo hov kuj yog xyaa xyoo. Yeej yog tuab zaaj npau suav xwb. 27Xyaa tug maum nyuj ntxaug ntxaug tshuav pob txhaa kws tawm lawv qaab tuaj hov kuj yog xyaa xyoo, hab xyaa naab nplej npluag kws raug cua saab nub tuaj ntsawj qhuav qhawv kuj yog xyaa xyoo kws raug kev tshaib nqhes. 28Muaj tseeb lawv le kuv has rua Falau nuav, yog Vaajtswv qha rua Falau paub txug tej kws Vaajtswv yuav ua. 29Yuav muaj mov noj nplua quas mag thoob plawg Iyi tebchaws xyaa xyoo. 30Dhau ntawd yuav raug kev tshaib nqhes xyaa xyoo, ua kuas tsw ncu tas txeev muaj noj nplua quas mag huv Iyi tebchaws. Txujkev tshaib nqhes hov yuav rhuav tshem lub tebchaws, 31yuav tsw paub tej kev noj nplua quas mag vem tas tej kev tshaib nqhes kws yuav tshwm tuaj nuav yuav txom nyem kawg nkaus. 32Qhov kws Falau ua ob zaaj npau suav nuav lub ntsab txhais has tas Vaajtswv tub npaaj tej nuav ca lawm, Vaajtswv yuav ua kuas tshwm lug sai sai nuav.
33“Vem le nuav ca Falau xaiv ib tug kws txawj xaav hab muaj tswvyim, muab tsaa ua tug saib taag nrho Iyi tebchaws. 34Ca Falau npaaj ib co tuabneeg ua tub teg tub taw saib thoob plawg lub tebchaws hab sau tej qoob loos huv Iyi tebchaws ib feem huv tswb feem rua ncua swjhawm xyaa xyoo kws qoob loos zoo ntau nplua quas mag nuav ca. 35Mas ca cov tuabneeg hov sau tej qoob loos huv xyaa xyoo zoo zoo kws saamswm yuav lug hov ca, hab muab tej qoob loos hov khaws ca huv Falau tug fwjchim rua huv tej moos hab muab ceev ca. 36Tej qoob loos nuav yuav muab khaws ca faaj seeb rua xyaa xyoo kws yuav muaj kev tshaib nqhes tshwm lug rua Iyi tebchaws. Ua le nuav mas lub tebchaws txhad tsw raug kev tshaib nqhes puam tsuaj taag.”

Tsaa Yauxej saib taag nrho Iyi tebchaws

37Falau hab nwg cov tub teg tub taw suavdawg pum zoo le kws Yauxej has. 38Falau txhad has rua nwg cov tub teg tub taw tas, “Peb yuav nrhav ib tug kws muaj Vaajtswv tug Ntsuj Plig nrug nraim nwg ib yaam le tug nuav tau hab lov?” 39Falau txhad has rua Yauxej tas, “Vem Vaajtswv qha zaaj xwm txheej nuav huvsw rua koj, mas tsw muaj ib tug kws txawj xaav hab muaj tswvyim zoo le koj. 40Koj yuav saib taag nrho kuv lub vaaj tse hab kuv tej pejxeem suavdawg yuav tsum ua lawv le koj has kuas puab ua. Yog has txug kuv lub zwm txwv kuv txhad ua luj dua koj xwb.” 41Falau has rua Yauxej tas, “Kuv tsaa koj ua tug kws kaav taag nrho Iyi tebchaws.” 42Falau txhad hle nwg lub nplhaib ntaus hom thawj ntawm nwg txhais teg rua Yauxej coj hab muab rwg tsho ntaub maag zoo zoo rua Yauxej naav hab muab saw kub rua Yauxej coj ntawm cej daab. 43Hab kuas Yauxej caij vaajntxwv lub tsheb kws ob. Muaj tuabneeg qw ua nwg ntej has tas, “Ca le txhus caug.” Falau tub tsaa nwg kaav taag nrho Iyi tebchaws le nuav.
44Tsw taag le ntawd xwb Falau kuj has rua Yauxej tas, “Kuv yog Falau, taag nrho Iyi tebchaws yuav tsw muaj ib tug twg tsaa teg tsaa taw tau, yuav tsum yog koj tso ncauj tsaiv.” 45Falau txhad muab Yauxej tis npe hu ua Xafena Pane‑a, hab nwg muab tug pov thawj Pautifela huv lub moos Oo tug ntxhais Axena rua Yauxej yuav ua quaspuj. Yauxej txhad tawm moog saib thoob plawg Iyi tebchaws.
46Thaus Yauxej chiv ua num rua Falau kws ua vaajntxwv huv Iyi tebchaws hov nwg noob nyoog muaj peb caug xyoo. Yauxej txawm tawm ntawm Falau xubndag moog moog lug lug thoob plawg Iyi tebchaws. 47Xyaa xyoo kws qoob zoo zoo hov tej teb tau qoob loos ntau nplua quas mag. 48Xyaa xyoo hov Yauxej sau tej qoob loos huvsw ntau nplua quas mag thoob plawg Iyi tebchaws, hab muab khaws ca rua huv tej moos. Tej qoob loos kws tau ntawm lub moos twg kuj muab khaws ca rua huv lub moos ntawd. 49Yauxej sau tau qoob loos ntau nplua quas mag yaam le tej xuab zeb ntawm ntug havtxwv, ntau heev txhad tseg tsw suav lawm vem yog suav tsw txheeb.
50Thaus tsw tau txug xyoo kws tshaib nqhes, tug pov thawj Pautifela huv lub moos Oo tug ntxhais Axena yug ob tug tub rua Yauxej. 51Yauxej tis npe rua tug hlub hu ua Manaxe tsua qhov nwg has tas, “Vaajtswv ua rua kuv nov qaab tej kev txom nyem huvsw hab nov qaab kuv txwv tsev tuabneeg suavdawg.” 52Nwg tis npe rua tug tub yau hu ua Efa‑i. “Vem Vaajtswv pub kuv muaj tub ki fuam vaam coob rua huv lub tebchaws kws kuv raug txom nyem nyuaj sab.”
53Xyaa xyoo kws qoob loos zoo ntau nplua quas mag huv Iyi tebchaws kuj dhau lawm. 54Xyaa xyoo kws muaj kev tshaib nqhes txawm chiv tshwm lug lawv le Yauxej tau has tseg lawm. Tej kev tshaib nqhes hov muaj thoob plawg rua huv txhua lub tebchaws, tassws huv Iyi tebchaws tseed muaj mov noj. 55Thaus Iyi tebchaws suavdawg tshaib plaab, tej pejxeem kuj qw hu rua Falau thov mov noj, mas Falau has rua cov tuabneeg Iyi suavdawg tas, “Ca le moog cuag Yauxej, nwg has le caag, mej ua le ntawd.” 56Thaus kev tshaib nqhes muaj thoob plawg tebchaws, Yauxej txawm qheb txhua lub txhaab muag qoob rua cov Iyi, vem muaj kev tshaib nqhes luj heev rua huv Iyi tebchaws. 57Tsw yog le hov xwb, taag nrho lub nplajteb kuj tuaj cuag Yauxej huv Iyi tebchaws txhad yuav tau qoob, tsua qhov muaj kev tshaib nqhes luj heev thoob plawg lub nplajteb.