42

Yauxej cov tijlaug moog yuav mov noj huv Iyi tebchaws

1Thaus Yakhauj paub tas huv Iyi tebchaws muaj mog hab qeb, nwg txhad has rua nwg cov tub tas, “Ua caag mej nyob sws zooj le kod?” 2Nwg txhad has tas, “Kuv nov xuv tas huv Iyi tebchaws muaj mog hab qeb. Ca le moog yuav mog hab qeb hov ntawd lug rua peb sub peb txhad le muaj txujsa nyob tsw tuag tshaib.” 3Yauxej kaum tug tijlaug txhad le moog yuav mov noj huv Iyi tebchaws. 4Tassws Yakhauj tsw tso Yauxej tug kwv Npeeyamee nrug cov tijlaug moog, nwg ntshai tsaam tes muaj xwm le caag rua Npeeyamee. 5Ua le nuav Yixayee cov tub txhad le nrug luas tej ua ke moog yuav mog hab qeb vem kev tshaib nqhes muaj thoob plawg Khana‑aa tebchaws.
6Yauxej yog tug thawj kws kaav lub tebchaws. Nwg yog tug kws muag qoob loos rua tej pejxeem suavdawg. Yauxej cov tijlaug kuj tuaj pe nwg khwb ti nkaus aav. 7Thaus Yauxej pum nwg cov tijlaug nwg kuj paub puab tassws nwg ua txuj tsw paub, mas has nyaum nyaum rua puab tas, “Mej tuaj hovtwg tuaj?” Puab teb tas, “Peb tuaj huv Khana‑aa tebchaws tuaj, yog peb tuaj yuav mov noj.” 8Yauxej yeej paub cov tijlaug, tassws cov tijlaug tsw paub nwg le lawm. 9Yauxej ncu txug zaaj npau suav kws nwg tau ua pum puab, nwg txhad has rua puab tas, “Mej yog tuabneeg tshuaj tebchaws, mej tuaj saib peb tebchaws qaug zug qhov twg xwb.” 10Puab teb tas, “Yawm hlub, tsw yog le ntawd. Peb kws yog koj cov tub qhe tuaj yuav mov noj xwb. 11Peb suavdawg koom tuab leej txwv, peb yog tuabneeg ncaaj nceeg, peb kws yog koj cov tub qhe tsw yog tuaj tshuaj tebchaws.” 12Yauxej has rua puab tas, “Tsw tseeb, yeej yog mej tuaj saib lub tebchaws qaug zug qhov twg xwb.” 13Puab teb nwg tas, “Peb kws yog koj cov tub qhe muaj kaum ob leeg kwvtij, koom tuab leej txwv kws tseed nyob huv Khana‑aa tebchaws. Nub nua tug kwv ntxawg tseed nrug txwv nyob, huas muaj ib tug kwv tsw nyob lawm.” 14Yauxej has rua puab tas, “Qhov kws kuv has tas mej tuaj tshuaj tebchaws hov muaj tseeb tag. 15Kuv yuav swm mej le nuav. Muaj Falau kws muaj txujsa nyob pum, mej yuav tawm tsw tau ntawm lub chaw nuav moog le, moog txug thaus mej tug kwv ntxawg tuaj txug hov ntawm nuav tsaiv. 16Ca mej tso ib tug moog coj tug kwv ntxawg tuaj, tassws mej cov yuav nyob huv tsev lojfaaj sub txhad tshuaj tau mej tej lug saib mej has tseeb los cuav. Yog tsw ua le ntawd, mas muaj Falau kws muaj txujsa nyob pum, mej yeej yog tuabneeg tshuaj tebchaws xwb.” 17Yauxej txawm muab cov tijlaug kaw rua huv lojfaaj tau peb nub.
18Nub peb Yauxej has rua puab tas, “Ua le nuav mas mej txhad dim txujsa, vem kuv paub ntshai Vaajtswv. 19Yog tas mej yog tuabneeg ncaaj nceeg tag, mas ca mej ib tug nyob raug kaw rua huv tsev lojfaaj, es dua lwm tug ca le moog, es thauj mog hab qeb moog rua mej tsev tuabneeg kws saamswm tshaib plaab tau noj, 20hab coj mej tug kwv ntxawg tuaj cuag kuv. Yog ua le nuav kuv txhad paub tas mej has tseeb tag, mas mej txhad tsw tuag.” Puab kuj ua le ntawd. 21Cov tijlaug sws ywg has tas, “Qhov tseeb peb tau ua txhum rua peb tug kwv. Thaus peb pum nwg raug txom nyem nyuaj sab nwg thov thov peb los peb tsw noog nwg. Vem le nuav txujkev txom nyem nuav txhad le poob rov lug raug peb ntaag lauj.” 22Lunpee has rua puab tas, “Kuv tub has kuas mej tsw xob ua txhum rua tug mivtub hov los tsw yog? Tassws mej tsw noog kuv has le. Yog le nuav peb txhad tau rws nwg cov ntshaav lawm.” 23Puab tsw paub tas Yauxej nkaag sab puab tej lug, tsua qhov thaus puab has lug muaj ib tug txhais rua Yauxej. 24Yauxej txawm tawm moog quaj quaj, le rov lug nrug puab has lug. Nwg coj Xime‑oo moog khi kag taab meeg ntawm puab xubndag. 25Yauxej has kuas ntim mog hab qeb puv nkaus puab tej seev hab muab txhua tug tej nyaj rov qaab ntsaws rua huv txhua tug lub seev, hab ntim zaub mov rua puab noj taug kev. Cov qhev kuj ua le ntawd.

Cov tijlaug rov moog Khana‑aa

26Cov tijlaug txawm pem nraa tsaws rua neeg luav hab tawm moog. 27Thaus puab moog txug chaw su, muaj ib tug qheb nwg lub ncauj seev yuav muab qeb rua nwg le neeg luav noj, ua cav pum nwg cov nyaj nyob huv lub ncauj seev. 28Nwg txhad has rua nwg cov kwvtij tas, “Mej saib kuv cov nyaj luas muab thim rov rua kuv lawm, nyob ntawm ncauj seev.” Cov kwvtij poob sab nthaav, puab sws nug ntshai tshee quas nyo has tas, “Vaajtswv ua daabtsw le nuav rua peb?”
29Thaus puab lug cuag puab txwv Yakhauj huv Khana‑aa tebchaws lawm, puab pav txhua yaam kws muaj tshwm lug hov rua leej txwv noog has tas, 30“Tug yawm kws ua tug thawj kaav lub tebchaws hov has nyaum kawg rua peb, hab has tas peb yog tuabneeg tshuaj tebchaws xwb. 31Tassws peb has rua nwg tas, ‘Peb yog tuabneeg ncaaj nceeg, peb tsw yog tuaj tshuaj tebchaws. 32Peb muaj kaum ob leeg kwvtij koom tuab leej txwv, tassws ib tug tsw nyob lawm hab tug kwv ntxawg tseed nrug peb txwv nyob huv Khana‑aa tebchaws.’ 33Tug yawm kws kaav lub tebchaws hov has rua peb tas, ‘Ua le nuav kuv txhad paub tas mej yog tuabneeg ncaaj nceeg. Mej ca le tso ib tug kwvtij nrug kuv nyob es dua lwm tug ca le thauj mog hab qeb moog rua mej tsev tuabneeg kws saamswm tshaib plaab tau noj, es ca le moog. 34Ca le coj mej tug kwv ntxawg tuaj cuag kuv, kuv txhad paub tseeb tas mej yog tuabneeg ncaaj nceeg tsw yog tuabneeg tshuaj tebchaws, mas kuv le maav muab tug kwvtij nuav tso dim rua mej, hab mej yuav tau ua laag ua luam huv lub tebchaws nuav.’ ”
35Thaus puab suavdawg nchuav puab tej seev, txhua tug kuj pum nyag naab nyaj nyob huv nyag lub seev. Thaus puab hab leej txwv pum tej naab nyaj hov, puab kuj poob sab nthaav. 36Yakhauj kws yog puab leej txwv has rua puab tas, “Mej ua rua kuv ncaim kuv tej mivnyuas. Yauxej kuj tsw nyob lawm, Xime‑oo kuj tsw nyob lawm, mas nwgnuav tseed yuav coj Npeeyamee moog hab. Kuv raug tej xwm txheej nuav huvsw lawm lauj!” 37Lunpee txhad has rua leej txwv tas, “Yog kuv tsw coj Npeeyamee rov lug rua koj, koj ca le muab kuv ob tug tub tua pov tseg. Koj ca le muab Npeeyamee rua huv kuv txhais teg, kuv yuav coj nwg rov lug rua koj kuas tau.” 38Yakhauj has tas, “Kuv tug tub yuav tsw nrug koj moog nraag Iyi tebchaws, tsua qhov nwg tug tijlaug kuj tuag lawm, tsuas yog tshuav Npeeyamee tuab leeg xwb. Yog nwg raug xwm le caag rua thaus nwg nrug mej taug kev moog, mej yuav ua rua kuv tug dawb hau nuav moog ua lwj sab kawg le rua huv tub tuag teb.”