42

Phung Anak Y-Yakôp Nao kơ Čar Êjip Čiăng Blei Mdiê

1Tơdah Y-Yakôp thâo mâo mdiê hlăm čar Êjip, ñu lač kơ phung anak êkei ñu, “Si ngă diih dôk bi dlăng hdơ̆ng diih?” 2 Ñu lač, “Kâo hmư̆ leh mâo mdiê hlăm čar Êjip. Trŭn nao bĕ tinăn, blei mdiê kơ drei čiăng kơ drei dôk hdĭp leh anăn amâo djiê ôh.” 3Snăn pluh čô ayŏng Y-Yôsep trŭn nao čiăng blei mdiê hlăm čar Êjip. 4Ƀiădah Y-Yakôp amâo tiŏ nao ôh Y-Benjamin adei Y-Yôsep mbĭt hŏng phung ayŏng gơ̆, kyuadah ñu huĭ klei jhat srăng truh kơ gơ̆. 5Snăn phung anak êkei Y-Israel nao čiăng blei mdiê mbĭt hŏng phung mkăn nao kơ čar Êjip, kyuadah mâo klei ư̆ êpa hlăm čar Kanaan.
6Y-Yôsep jing khua kiă kriê čar; ñu yơh pô čhĭ mdiê kơ jih jang mnuih hlăm čar. Phung ayŏng Y-Yôsep truh leh anăn buôn ti anăp ñu kŭp ƀô̆ ti lăn. 7Tơdah Y-Yôsep ƀuh phung ayŏng ñu, ñu thâo kral digơ̆, ƀiădah ñu ngă msĕ si tue hŏng digơ̆, leh anăn blŭ khăng kơ digơ̆, “Mơ̆ng diih hriê?” Digơ̆ lač, “Mơ̆ng čar Kanaan čiăng blei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă.” 8Wăt tơdah Y-Yôsep thâo kral phung ayŏng ñu, digơ̆ amâo thâo kral ñu ôh. 9 Y-Yôsep hdơr klei ñu êpei djŏ kơ phung ayŏng ñu, leh anăn ñu lač kơ digơ̆, “Diih jing phung knuă. Diih hriê čiăng thâo anôk awăt hlăm čar.” 10Digơ̆ lač kơ ñu, “Hơăi, khua hmei ah, ƀiădah phung dĭng buăl ih hriê čiăng blei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă. 11Jih jang hmei jing phung anak êkei kơ sa čô ama, hmei jing mnuih ênuah ênô; phung dĭng buăl ih amâo jing phung knuă ôh.” 12Ñu lač kơ digơ̆, “Hơăi, diih hriê čiăng thâo anôk awăt hlăm čar.” 13Digơ̆ lač, “Hmei, phung dĭng buăl ih jing phung pluh dua čô ayŏng adei, phung anak êkei kơ sa čô ama hlăm čar Kanaan, leh anăn nĕ anei, adei mda hĭn ară anei dôk hŏng ama hmei, leh anăn mâo sa čô luč leh.” 14Ƀiădah Y-Yôsep lač kơ digơ̆, “Djŏ leh kâo lač kơ diih, ‘Diih jing phung knuă.’ 15Snei arăng srăng lông dlăng diih: tui si Pharaôn dôk hdĭp, diih amâo srăng kbiă mơ̆ng anei ôh knŏng tơdah adei diih hriê tinei. 16Tiŏ nao sa čô hlăm phung diih, čiăng kơ ñu atăt ba adei diih hriê tinei, êjai diih dôk hlăm war mnă, čiăng lông dlăng klei diih blŭ, thâodah diih blŭ klei sĭt. Tơdah amâo djŏ snăn ôh, tui si Pharaôn dôk hdĭp, diih jing phung knuă.” 17Leh anăn ñu brei arăng krư̆ digơ̆ mbĭt êjai tlâo hruê.
18Hruê tal tlâo Y-Yôsep lač kơ diñu, “Ngă snei leh anăn diih srăng dôk hdĭp, kyuadah kâo huĭ mpŭ kơ Aê Diê. 19Tơdah diih jing mnuih ênuah ênô, brei sa čô hlăm phung ayŏng adei diih dôk hlăm war mnă. Brei phung ăt dôk nao ba mdiê kơ phung sang diih dưi huă ƀơ̆ng. 20Leh anăn atăt ba kơ kâo adei diih. Snăn klei diih blŭ srăng mâo klei bi sĭt, leh anăn diih amâo srăng djiê ôh.” Diñu tŭ ư ngă snăn. 21Leh anăn diñu bi blŭ hdơ̆ng diñu pô, “Sĭt nik drei tŭ klei bi kmhal kyua klei soh drei ngă leh kơ adei drei, kyuadah drei ƀuh leh klei ênguôt mngăt ñu tơdah ñu kwưh kơ drei, leh anăn drei amâo čiăng hmư̆ ôh. Kyuanăn klei rŭng anei truh kơ drei.” 22 Y-Ruben lŏ wĭt lač kơ diñu, “Amâo djŏ hĕ kâo lač kơ diih, ‘Đăm diih ngă soh hŏng hđeh anei ôh’? Ƀiădah diih amâo čiăng hmư̆ ôh. Snăn drei tŭ ară anei klei phat kđi kyua klei tuh êrah ñu leh.” 23Diñu amâo thâo ôh kơ Y-Yôsep thâo săng klei diñu blŭ, kyuadah mâo pô kăp mblang brei kơ diñu. 24Y-Yôsep đuĕ mơ̆ng diñu čiăng hia. Gơ̆ lŏ wĭt kơ diñu leh anăn blŭ kơ diñu. Y-Yôsep mă Y-Simêôn mơ̆ng diñu leh anăn brei arăng kă gơ̆ ti anăp ală diñu.

Phung Ayŏng Y-Yôsep Wĭt ti Čar Kanaan

25Y-Yôsep yua arăng bi bŏ mdiê hlăm kdô diñu, leh anăn lŏ dưm prăk grăp čô hlăm kdô diñu, leh anăn brei kơ diñu mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ktuê êlan. Leh anăn arăng ngă snăn. 26Diñu dưm mdiê diñu ti rŏng aseh dliê leh anăn diñu đuĕ nao. 27Tơdah sa čô hlăm phung diñu pŏk kdô čiăng brei rơ̆k krô kơ aseh dliê ñu ti anôk diñu jưh, ñu ƀuh prăk ñu dôk hlăm mbah kdô ñu. 28Ñu lač kơ phung ayŏng adei ñu, “Prăk kâo, arăng lŏ bi wĭt leh. Nĕ anei, prăk dôk hlăm mbah kdô kâo.” Diñu dlưh ai tiê leh anăn blŭ hdơ̆ng diñu pô hŏng klei ktư̆ yơ̆ng, “Ya klei Aê Diê ngă kơ drei snei lĕ?”
29Tơdah diñu truh kơ Y-Yakôp ama diñu hlăm čar Kanaan, diñu yăl dliê jih klei truh kơ diñu leh, lač, 30“Pô jing khua čar anăn blŭ khăng hŏng hmei, leh anăn mĭn hmei jing phung knuă. 31Ƀiădah hmei lač kơ ñu, ‘Hmei jing phung mnuih ênuah ênô, hmei amâo jing phung knuă ôh. 32Hmei jing phung pluh dua čô ayŏng adei, phung anak êkei sa čô ama; sa čô luč hĕ leh, leh anăn adei kluč hruê anei dôk mbĭt hŏng ama hmei hlăm čar Kanaan.’ 33Khua čar anăn lač kơ hmei, ‘Snei kâo srăng thâo kơ diih jing mnuih ênuah ênô: lui mbĭt hŏng kâo tinei sa čô hlăm phung ayŏng adei diih; mă mdiê čiăng kơ phung sang diih dưi ƀơ̆ng huă, leh anăn nao bĕ diih. 34Atăt ba kơ kâo adei kluč diih. Snăn kâo srăng thâo diih amâo jing ôh phung knuă, ƀiădah jing phung ênuah ênô sĭt. Leh anăn kơh kâo srăng bi wĭt ayŏng diih, leh anăn diih dưi čhĭ mnia hlăm čar anei.’ ”
35Tơdah diñu tuh kdô diñu, nĕ anei anŭng prăk grăp čô dôk hlăm kdô ñu. Tơdah diñu leh anăn ama diñu ƀuh anŭng prăk anăn, diñu huĭ. 36Y-Yakôp ama diñu lač, “Diih bi luč phung anak kâo. Y-Yôsep luč leh, Y-Simêôn luč leh, leh anăn ară anei diih čiăng mă Y-Benjamin. Jih klei dleh anei truh kơ kâo.” 37Y-Ruben lač kơ ama ñu, “Brei ih bi mdjiê dua čô anak êkei kâo, tơdah kâo amâo lŏ bi wĭt ôh Y-Benjamin kơ ih. Jao ñu kơ kngan kâo, leh anăn kâo srăng lŏ bi wĭt ñu kơ ih.” 38Ƀiădah Y-Yakôp lač, “Anak êkei kâo amâo srăng trŭn nao mbĭt hŏng diih ôh, kyuadah ayŏng ñu djiê leh, leh anăn hjăn ñu anei adôk. Tơdah truh klei jhat kơ ñu ktuê êlan diih nao, klei anăn srăng bi mdjiê kâo kyua mduôn leh, brei kâo trŭn nao kơ ƀuôn phung djiê hŏng klei ênguôt.”